Mums rašo

Svarbus pasiekimas! Lenkija nepritaria radikaliems sumanymams

Written by Redakcija · 3 min read
 Ordo IurisInstytut na rzecz Kultury Prawnej Brangūs draugai,Daugelį metų Europos Sąjunga bando priversti visas Afrikos ir pasaulio pietų šalis įteisinti abortus bei įgyvendinti radikalius lyčių ir LGBT ideologijos teiginius. Šios kelios dešimtys šalių – tai taip pat svarbūs balsai JT Generalinėje Asamblėjoje, kur LGBT lobistų veikiama ES jau daugelį metų siekia įteisinti vulgarų jauniausių vaikų lytinį švietimą bei lyčių indoktrinaciją, visuotinę teisę į abortą bei menkina šeimos ir santuokos svarbą. Visi šie tikslai turėtų būti pasiekti, remiantis nauja „partnerystės sutartimi“, kurią sudarė ES ir Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių organizacija. Neseniai ES Taryba baigė derybas dėl šios sutarties ir nusprendė ją pasirašyti visos ES vardu.Sėkmingai atkreipėme dėmesį į pavojų, susijusį su šiuo žiniasklaidos beveik visiškai ignoruotu dokumentu. Lenkija oficialiai pareiškė, kad tokia sutartis prieštarauja ES sutartims ir Pagrindinių teisių chartijai, pakeisdama sutartyse nurodytą „moterų ir vyrų lygybės“ principą nepagrįsta „lyčių (gender) lygybės“ sąvoka. Europos sutartyse nesančią sąvoką „lytis“ (gender) Lenkija laikys biologine lytimi. Pareiškime taip pat aiškiai pabrėžiama, kad abortas prieštarauja pačiai pagrindinei žmogaus teisei, t. y. teisei į gyvybę.Dabar pasaulio pietų šalys turėtų sekti Lenkijos pareiškimo pavyzdžiu. „Ordo Iuris“ ekspertai rengia specialų memorandumą 79 Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalims, kuriame aiškina, kad „partnerystės sutartis“ taps spaudimo, bauginimo ir ideologinės neokolonizacijos priemone.„Ordo Iuris“ ilgą laiką priešinosi radikalų vykdomam strateginiam bylinėjimuisi (aktyvistai iš visos Europos pateikė Europos Žmogaus Teisių Teismui skundus prieš savo šalis, o po to naudojo Teismo sprendimus poveikiui savo šalių teisinei tvarkai). Tokių veiksmų dalimi buvo 21 tos pačios lyties poros iš Rumunijos pateiktas skundas prieš Rumuniją dėl jų teisės į šeimos ir privataus gyvenimo gerbimą  pažeidimo, nesuteikiant jiems teisiško santykių įforminimo galimybės.Strasbūro teismas įpareigojo Rumuniją institucionalizuoti tos pačios lyties asmenų sąjungas. Kitokią nuomonę pareiškė teisėjas prof. Kšyštofas Vojtyčekas (Krzysztof Wojtyczek), nes Tribunolo pateiktas Europos žmogaus teisių konvencijos aiškinimas nustato naujus įsipareigojimus suverenioms valstybėms, kuriems nė viena iš jų anksčiau nepritarė. Teismas prisiėmė teisės aktų leidėjo vaidmenį, o tai yra nepriimtinas demokratinių procedūrų apėjimas.Panašūs nuosprendžiai bylose prieš kitas šalis yra tik laiko klausimas, todėl kreipėmės į valdžios institucijas, prašydami skubiai priimti EŽTT sprendimo aiškinamąją deklaraciją, išreiškiančią teisines pasekmes turintį prieštaravimą Europos žmogaus teisių konvencijos, kurioje numatytas tos pačios lyties asmenų sąjungų įteisinimas, aiškinimui, ir pateikėme tokios deklaracijos pavyzdį.Vienintelė nacionalinės konstitucinės santvarkos gynimo forma yra formalus vyriausybės ar prezidento nepritarimas ideologiškai aiškinamiems dokumentams, susijusiems su konstituciniam tapatumui aktualiomis problemomis.Be to mes, kaip „Ordo Iuris“ institutas, taip pat dalyvaujame procesuose Strasbūro tribunole, kuriame EŽTT teisėjai priima sprendimus ne tik dėl tos pačios lyties asmenų santykių formalizavimo, bet ir visais klausimais, kurie yra ypač svarbūs, ginant gyvybę, šeimą, žodžio ir sąžinės laisvę.Taip pat stebime JT agentūrų darbą, reaguojant į panašias grėsmes. Neseniai parėmėme Šventojo Sosto nuomonę dėl naujo projekto „Nusikaltimai žmoniškumui“, iš kurio buvo išbrauktas biologinės lyties apibrėžimas ir padaryta vieta lyties, kaip sklandaus kultūrinio konstrukto, sampratai. 1998 m. Romos statute pabrėžiamas dviejų lyčių – vyro ir moters – egzistavimas. Naujasis projektas praleido šį klausimą, sukurdamas erdvę naujam lyties, suprantamai kaip sklandaus konstrukto, kurį galima keisti, nepriklausomai nuo objektyvių biologinių savybių, apibrėžimui. Tai aiškiai rodo JT Tarptautinės teisės komisijos pozicija, kuri pateisino lyties apibrėžimo atsisakymą jo evoliucija link „socialiai sukonstruotos (ne biologinės) sąvokos“.Dabartinės formos dokumento priėmimo rezultatas gali būti tokio sutarties aiškinimo sukūrimas, pagal kurį nuoseklus santuokos, kaip vyro ir moters santykių, tapatybės gynimas arba mokslinė pozicija dėl tik dviejų lyčių egzistavimo bus laikoma… nusikaltimu žmoniškumui.Pateikėme savo analizę Lenkijos nuolatinei atstovybei prie Jungtinių Tautų Organizacijos, o ji pasipriešino lyties apibrėžimo pašalinimui iš dokumento, pateikdama panašius į analizėje nurodytus argumentus, visų pirma, argumentą, kad „Romos statute sutarto ir kodifikuoto lyties apibrėžimo“ išlaikymas padės išlaikyti „nuoseklumą tarptautinėje teisėje“.Pavojingos projekto dalys nebuvo priimtos kaip sutartos, o dėl dokumento teksto vis dar vyksta derybos. ES delegacijos pareiškime ES karštai remia lyties apibrėžties išbraukimą iš Sutarties, teigdama, kad ES „palankiai vertina Tarptautinės teisės komisijos (ILC) sprendimą išbraukti lyties apibrėžtį“. Štai kodėl šiuo klausimu parengėme tarptautinį kreipimąsi, kurio signatarai priešinasi žmogaus teisių sistemos pavertimui socialinių ir kultūrinių pokyčių įgyvendinimo priemone.Taip pat mūsų spaudimo dėka Lenkijos atstovai JT forume pradėjo aiškiai pasisakyti prieš abortų įtraukimą į žmogaus teisių apsaugos sistemą. Per šešioliktąją JT neįgaliųjų teisių konvencijos šalių konferencijos sesiją Lenkijos vyriausybės atstovas neįgaliųjų klausimais Pavelas Vdovikas (Paweł Wdówik) nesutiko su radikalų remiama „teise į abortą“, teigdamas, kad teisė į gyvybę, kaip būtina sąlyga, norint naudotis kitomis teisėmis ir laisvėmis, turi būti ypatingai tarptautinės bendruomenės saugoma. Neleiskime sugriauti teisinės tvarkos, kuri saugo mūsų laisvę, gyvybę ir orumą.Prisijunkite prie mūsų kovos, ją ginant.Jei galite, paremkite mus finansiškai paspausdami žemiau esantį mygtuką:Pritariu!Persiųskite šį naujienlaiškį savo draugams ir paraginkite juos užsiprenumeruoti. Norėdami prisijungti prie adresatų sąrašo, paspauskite toliau esantį mygtuką ir pasirinkite kalbą iš galimų kalbų sąrašo (“Newsletter Langugage”):NewsletterSu pagarba,Jerzy Kwaśniewski, Teisinės kultūros instituto „Ordo Iuris“ pirmininkasInstytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iurisul. Zielna 39, 00-108 Warszawa(22) 404 38 50en.ordoiuris.pl