Mums rašo

Tylioji akcija Čikagoje

Written by admin · 2 min read

Šių  metų birželio 25 d. 10val. 30 min.  Čikagos centre buvo surengta tylioji protesto akcija prieš siaubingą neteisingumą ir korupciją  Lietuvoje. Akcija organizavo ir joje dalyvavo žmonės, kuriems Lietuva tikrai ne paskutinėje vietoje ne tik žodžiais, bet ir darbais. Aišku, laikas tikrai buvo nepatogus, ypač tiems, kurie dirba ir negali išeiti iš darbo. Tie, kurie dalyvavo –  jautė
pareigą. Jie tikrai neabejingi savo Tėvynei. Deja, mūsų buvo tik mažuma iš čia gyvenančių 200

tūkstančių (tiek priskaičiavo viena laikraščio skaitytoja) tautiečių. Akcijoje dalyvavo vos keletas dešimčių. Nieko negali priekaištauti – žmonės užimti – dirba. Bet kiek yra lietuvių pensininkų ir dar geros sveikatos. Tai kur jūs buvote?! Nė vieno nemačiau! O juk jūs visi taip deklaruojate savo meilę Lietuvai. Ar tai tik ne tušti žodžiai?! Ar jūs nematote, kas darosi Lietuvoje? Griaunama moralė, patriotizmas. Vakar LR Seimas nubalsavo prieš referendumą dėl viešos homoseksualizmo reklamos Lietuvoje. Dauguma konservatorių buvo prieš referendumą. Jie
bijo savo tautos nuomonės,  nes žino ją… Juos nupirko Briuselis. Tarybų Sąjungoje mes nežuvome ir buvome vieningi Lietuvoje, ir už Atlanto, o šioje Europos Sąjungoje vargu ar mes išliksime, jeigu būsimuose rinkimuose išrinksime tuos pačius Lietuvos griovėjus. Jūs, mieli antros bangos lietuviai, ilgus metus kovojote už laisvą Lietuvą, tai ir toliau nenuleiskime rankų –  mūsų Tėvynė dar didesniame pavojuie. Nejaugi ta pakvietimo atvirutė susitikimui su Prezidente nupirko jūsų sąžinę.

Aš gimiau ir užaugau Tarybų Lietuvoje, bet manęs niekas nepapirko, nors bandymų buvo – niekada nebuvau kompartijos nariu. Tiesa, sutikau stoti į Lietuvos komunistų partiją su sąlyga, kad mano partiniame biliete būtų užrašyta: ,,Lietuvos Komunistu Partija”. Po tos mano sąlygos susilaukiau tik KGB dėmesio, nes toks pavadinimas būtų galimas tik nepriklausomoje Lietuvoje ir jie suprato, ką aš norėjau pasakyti.

Ar jūs, mieli lietuviai, nematote, kad mus visais įmanomais būdais bando suskaldyti – mat tik tokiu būdu jie tikisi išlikti valdžioje. Matyt, jiems sekasi ne tik Lietuvoje, bet ir Čikagoje. Iš kai kurių gerbtinų  išeivijos atstovų straipsnių lietuviškoje spaudoje pasimatė, kad šie autoriai yra Lietuvos griovėjų pusėje. Pagalvokite, ar Garliavos įvykiai nepasitarnavo tam tikslui? 

Kokia bebūtų tiesa, bet taip, kaip pasielgė valdžia vaiko atžvilgiu, žodis ,,GĖDA” skamba labai švelniai. Deja, ir Čikagoje atsirado asmenų, leidusių sau atsiprašinėti Prezidentės visų lietuvių vardu. Juk tai grynas sovietinių laikų KOLOBORAVIMAS! Jie taip pat kalbėjo visų lietuvių vardu. ,,Koloboranto” sąvoką vartojome tiems, kurie be sąžinės graužimo pataikavo svetimiesiems, t.y.  okupantams. Tas pats tinka ir tiems, kurie pataikauja naujiesiems tautos (saviesiems) okupantams.

Taigi, Lemonte ir Čikagoje Daley plaza, Londone ir Dubline, Lietuvos miestuose protestavo tie, kurie kitaip negalėjo pasielgti. Jie vadovavosi sąžine, kuri yra didžiausia kliūtis šių laikų politikui.  Ron Polo atvejis tai gerai parodo. Kas atsitiko su prez. J. Kenedžiu, kuris, vadovaujamas sąžinės,
norėjo sumažinti bankų diktatūros įtaką  Amerikos žmonėms?!

O jūs, laisvi žmonės ir nieko nedarėte, kad išsiaiškintumėte  savo šalies Prezidento
nužudymo aplinkybes, nusikaltėlius! Nekėlėte protesto demonstracijų. To net nereikalavote iš valdžios lygiai kaip nereikalavote ir iš mūsų Prezidentės pasiaiškinimų. Taip ramiau gyventi. Daugelis jūsų  šioje šalyje save laikote  laisvais. 

Aiškumo sumetimais baigsiu šiais, labai teisingais  žodžiais: ,,Nei vieni nėra taip beviltiškai pavergti kaip tie, kurie galvoja,kad jie yra laisvi”   J. V. Gete (Goethe).

Gediminas Kairys, Mokena,  IL

Stefos Tamoševičienės nuotr.:(iš kairės) Gediminas Kairys ir Vladas Krivickas