Mums rašo

Vilniaus vidurinės mokyklos ,,Lietuvių namai” pranešimas

Written by admin · 58 sec read

Vidurinė mokykla „Lietuvių namai“ ugdo į Lietuvą atvykusius lietuvių kilmės vaikus, moko valstybinės lietuvių kalbos ir suteikia kiekvienam tinkamą išsilavinimą pagal bendrojo lavinimo programas. Čia mokiniai giliau pažįsta Lietuvos istoriją, kultūrą, tradicijas, vertybes; skatinama jų socializacija ir integracija į Lietuvos visuomeninį gyvenimą, ugdoma tautinė savimonė ir pilietinės nuostatos.

Šiuo metu mokykloje mokosi vaikai iš 19 pasaulio šalių. Po pamokų veikia šešiolika būrelių, vaikai gali dalyvauti kultūrinėje, meninėje, sportinėje veikloje.

Maloniai kviečiame užsienio lietuvius susipažinti su mūsų mokykla ir pasiūlyti savo vaikams mokytis Lietuvoje. Į Vilniaus vidurinę mokyklą „Lietuvių namai“ priimami:
-iš užsienio atvykstančių/ parvykstančių lietuvių vaikai;
-ne Lietuvoje gyvenančių lietuvių vaikai;
-lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonys;

Jūsų žiniai:
-priimami 7-17 metų mokiniai. Nemokantys lietuvių kalbos, priimami į išlyginamąją klasę ar išlyginamąją grupę, kurioje mokosi vienerius metus tik lietuvių kalbos;
-atvykusių iš užsienio asmenų ugdymas mokykloje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo ir Bendrųjų ugdymo programų reikalavimais;
-atvykusių iš užsienio asmenų, neturinčių mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, pasiekimus įvertina direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija;
-mokykloje mokinių skaičius klasėje ne didesnis kaip 15. Nauja klasė atidaroma, jei atvyksta ne mažiau kaip 10 mokinių. Pirma klasė atidaroma, jei atvyksta ne mažiau kaip 5 mokiniai;
-taikoma tikslinio priėmimo tvarka stojant į Lietuvos aukštąsias ir profesines mokyklas;
-mokiniai maitinami ir apgyvendinami mokyklos bendrabutyje. Išlaikymas mokykloje nemokamas;

Informacija teikiama: tel. +370 5 269 5773, faks. +370 5 269 5173, el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt arba adresu Dzūkų g. 43, LT-02116 Vilnius, Lietuva.

Daugiau informacijos apie mokyklą rasite adresu www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt