pilietybe

Dr. Jonas Ramanauskas. Dvi pilietybės ir popierinių inteligentų propaganda

Written by Redakcija · 6 min read

Labai labai nustebino, tiesiog pasibaisėjau dr. Jūratės Laučiūtės išsakyta nuomone apie dvi pilietybes straipsnyje  „J. Laučiūtė: Kam Lietuvai popieriniai lietuviai?“ (http://alkas.lt/2018/08/05/j-lauciute-kam-lietuvai-popieriniai-lietuviai/).

Kaip ten bebūtų, dr. Jūratė Laučiūtė niekaip negali ištarti dviejų lietuviškų žodžių lietuviškai: dvi pilietybės, o ne „dviguba“ pilietybė. Tokios „dvigubos“ pilietybės nėra ir negali būti. LR Konstitucijos 12-as straipsnis kalba ne apie „dvigubą“ pilietybę, o apie dvi pilietybes: Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Ne kitaip. Atrodo smulkmena? Ne, jokiu būdu, nes tai reiškia, kad svarstomuoju klausimu pas ponią inteligentę, humanitarinių mokslų dr. Jūratę Laučiūtę yra pakrikęs mąstymas, gal net Leningrado, kuriame ilgai gyveno, įtaka. Niekas, niekur pasaulyje nesuteikia „dvigubos“ pilietybės. Ir taip kalbu ne šiaip sau, nes pasąmonėje tuo būdu yra supriešinama lietuvių tauta, nes būk tai vieni bus su viena pilietybe, o va jau kiti turės „dvigubą“ pilietybę. O juk esame visi lygūs prieš įstatymą, Konstituciją. Visi turime turėti lygias teises, jeigu norime būti civilizuoti ir gyventi teisinėje, demokratinėje Lietuvos valstybėje.  Taigi, asmuo nesugeba lietuviškai suvokti apie ką kalba ir todėl lietuvius jau drįsta įvardinti „popieriniais lietuviais“. Humanitarinė daktarė tiesiog įžeidinėja lietuvius. Ar tai čia tokia humanitarinė kultūra? Ar tam turi juridinį ar kokį nors kitokį pagrindą tyčiotis?

O dabar pakalbėkime konkrečiai. Ponia dr. Jūratė Laučiūtė, kalbėdama apie dvi pilietybes, taip išsireiškia „– Labai liūdna dėl to. Mūsų, lietuvių, ir taip yra nedaug, o dabar dar esame priešinami šiuo klausimu.”.

Nėra net mažiausio prieštaravimo ir supriešinimo šiuo dviejų pilietybių klausimu, jeigu vadovaujamės griežtai LR Konstitucija. Tai yra, nekvestionuojame to, kas griežtai LR Konstitucijos  12-ame straipsnyje parašyta. O parašyta LIETUVIŠKAI. Ir kaip matau, kadangi humanitarinių mokslų dr. J.Laučiūtė naudoja terminą „dviguba“ pilietybė, tai gali atsitikti taip, kad ji neturi protinio sugebėjimo suvokti kas yra kalbama LR Konstitucijoje, nes kaip pavyzdys, ponia toliau remdamasi Konstitucija taip ją interpretuoja, iškraipo: „ mūsų Konstitucijoje įrašyta teisė ypatingais atvejais arba suteikti, arba išsaugoti tą pilietybę.“ Matome, kad Konstitucijos tikrai neskaito, tai gal kokias specialias instrukcijas skaito? Gal antivalstybine propagandiste įsidarbino?

Taigi kiekvienas gali patikrinti LR Konstitucijos 12-o straipsnio tekstą, ir tenai niekada prie jokių aplinkybių neaptiks termino “ teisė ypatingais atvejais arba suteikti, arba išsaugoti tą pilietybę“.

Absoliuti gėda inteligentei, humanitarinių mokslų daktarei J.Laučiūtei taip sau paimti ir IŠKRAIPYTI Konstituciją, kuria ji būk tai remiasi. Argi sunku atsiversti Konstitucijos tekstą (kas trukdo?), ypač, kai teikiatės cituoti? Ar elementarių dalykų nesuprantate? Kad nevarginti šios ponios tokių sunkiu dalyku, cituoju LR konstitucijos 12-ą straipsnį:

„Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.

Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.

Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.”

Propagandistai ir Lietuvos valstybės niekintojai turi didžiulę problemą dėl to, kad šis LR Konstitucijos 12-as straipsnis yra tobulai sukurtas ir jau 1992-10-25 priimtas visaliaudiniu balsavimu. Jokių papildomų referendumų tuo klausimu NEREIKIA.  Šis straipsnis išsprendžia (strategiškai ir taktiškai) pilietybės problemas bei nacionalinio saugumo klausimus.Tik  reikia Konstituciją skaityti lietuviškai, o ne iškraipytai, kaip tai daro ponia popierinė inteligentė dr.J.Laučiūtė, kaip tai daro  Seimo nariai, kaip tai daro LR Konstitucinio Teismo teisėjai. Jie taip pat tokie patys popieriniai inteligentai, kaip ir ponia dr. J.Laučiūtė: paėmė ir iškraipė Konstituciją. Kas jai leido, kas įpareigojo? Kokius vėjus ji čia rašinėja? Tai kaip galima su tokiais „popieriniais inteligentais“ diskutuoti, jeigu jie skleidžia IŠKRAIPYTĄ jovalą ir teigia, kad tai LR Konstitucija. Kažkoks popierinių „inteligentiškas“ išprotėjimas.

Tiesiog manau, kad tokie žmonės neturi nei garbės, nei sąžinės, nei proto ir apie teisinius dalykus galėtų ir nekalbėti jei neišmano ir nesugeba perskaityti originalų Konstitucijos tekstą, o vadovaujasi propagandinėmis Lietuvos griovėjų klišėmis. Atsirdusi galimybė  atimti jiems yra svarbiausia. Tikras boševizmas dar neišgaravo.

J.Laučiūtė sako : „Be to, daugybė lietuvių daug metų gyveno kas Australijoje, kas Jungtinėse Amerikos Valstijose, kas Rusijoje – ir jiems nekilo problema, kad, neturint Lietuvos pilietybės, negalima mylėti Lietuvos. „

Aiškiai matome, kad konstitucinį Lietuvos pilietybės klausimą J.Laučiūtė perkelia į meilę Lietuvai. Tuo tarpu dviejų pilietybių klausimas yra grynai teisinis, konstitucinis klausimas, kurio sprendimas yra įtvirtintas LR Konstitucijoje ir yra privalomas. Konstituciškai privalomas visiems LR piliečiams, kurie yra gimę Lietuvoje. O tie, kurie nėra gimę Lietuvoje, tiems  pilietybės įgijimo ir netekimo klausimus sprendžia Seimas Pilietybės įstatymu. Tie kurie gimę Lietuvoje, tai tiems LR pilietybė yra garantuojama pačios Konstitucijos, pačio aukščiausio Tautos referendume priimto įstatymo. Kam reikalingi referendumai, kai Lietuvoje gimusiam Konstitucija garantuoja jam LR pilietybę visam laikui ir Konstitucija privalo būti vykdoma. Problema atsiranda tada, kai Konstitucija NEVYKDOMA. Tai kam kaitalioti Konstituciją, kai ji ir taip nevykdoma? Ar su proteliu viskas tvarkoje?

Taigi, ponia dr.J.Laučiūtė manipuliacijomis pakeičia klausimo esmę – konstitucinę teisę pakeičia į meilę.

Klausykimės toliau ką kalba ponia dr. J.Laučiūtė Dabar išlindo dvigubos pilietybės idėja ir atsirado problema, dėl kurios kaltinčiau tuos, kurie susuko žmonėms galvas kalbomis apie prigimtinę pilietybės teisę. „

Geriau jau ši ponia neatvertų savo burnos. Geriau pagalvotų ką rašo. Esmė tame, kad ne dabar “išlindo” (koks šlykštus terminas) dviejų pilietybių klausimas. Valstybės atkūrėjai sukūrė LR Konstituciją, kuri yra priimta 1992-10-25. Taigi Konstitucijos kūrėjai, o ne kažkas dabar, tą klausimą nagrinėjo ir priėjo prie tobulo sprendimo. O už šią Konstitucijoje įtvirtintą teisę ponia dr. J.Laučiūtė bando kaltinti Konstitucijos kūrėjus, kad jie “susuko žmonėms galvas kalbomis apie prigimtinę pilietybės teisę“.

Tokia teisė pasaulyje egzistuoja, iš kur tokias nesąmones ši ponia ištraukė?  Ponia dr.J.Laučiūte, LR piliečiai priėmė tokią Konstituciją ir tos Konstitucijos 12-o straipsnio 1-ma dalis tą teisę, aukščiausią konstitucinę teisę į „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant…“ įtvirtino.  Taip jau sutarėme gyventi, tokią Valstybę sutarėme kūrti, o Jūs, ponia dr. J.Laučiūte, siekiate paneigti tai, kas jau susitarta, kas jau  turi būti vykdoma privalomai.

Jūs, ponia dr. J.Laučiūte, savo rašliavomis, kurių yra jau nemažai, niekinate LR Konstituciją, reiškia ir pačią Valstybę. Ar jaučiatės vis dar Lietuvos piliete? Ar teisėtai jaučiatės Lietuvos piliete, jeigu niekinate LR Konstituciją? Ar prisiekėte Konstitucijai, kai priėmėte LR pilietybę? Ko gero prisiekėte taip, kad jos NEVYKDOTE. Taip, kaip jos NEVYKDO LR Seimas, LR Konstitucinis Teismas, kaip jos NEVYKDO LR prezidentė Dalia Grybauskaitė ir visi likusieji buvusieji prezidentai.

Baisu skaityti tokias analfabetines dr. J.Laučiūtės  tiesas: „Pilietybę galima suteikti, galima atimti.” Deja, vėl manipuliacijos. Ne kiekvieną pilietybę galima atimti, o tik tą kuri yra įgyjama “kitais įstatymo nustatytais pagrindais.”. O ta pilietybė, kuri “įgyjama gimstant” negali būti atimta, tol kol gyvuoja ši LR Konstitucija. Taip yra todėl, kad LR Konstitucija yra aukščiausias įstatymas ir Pilietybės įstatymas PRIVALO šią teisę įtvirtinti, o ne atiminėti.  Tačiau taip realiai Lietuvoje nėra, todėl LR Pilietybės įstatymas prieštarauja Konstitucijai. Lygiai taip pat visi LR Konstitucinio Teismo išaiškinimai ir nutarimai yra prieštaraujantys Konstitucijai, nes LR KT teisėjai “NEPASTEBĖJO” kas yra Konstitucijoje įtvirtinta, iškraipytomis dvasiomis vadovavosi. Taip  efektyviau griaunama Valstybė.  LR Konstituciniame Teisme dirba penktoji kolona.

Taip ir ponia popierinė propagandistė dr. Jūratė Laučiūtė, taip pat NEPASTEBI kas yra parašyta Konstitucijoje, kuriai ji, gaudama LR pilietybę, prisiekė. Kas per žmogus? Prisiekia, niekas nekankina, ir laisvu noru ją trypia, iškraipo. Tai žmonės be garbės, be sąžinės… tiesiog teisinės Valstybės griovėjai ir po to stebisi, dairosi aplink, vis nesupranta, kaip durneliai, ko tie žmonės iš tos neteisinės, nedemokratinės valstybės sprunka.

Ponia J.Laučiūtė sako: “Nenoriu sakyti vardų, kas šitą dvigubos pilietybės kvailystę paskleidė, bet jie turėtų prisiimti atsakomybę dėl to, kad supriešino mūsų tautą.”

Kas atsitiko ponia dr. J. Laučiūte? Tiesos nenorite pasakyti? Ar kartais tos minties nesuradote LR Konstitucijoje, kai jai prisiekėte? Visi balsavę už šią LR Konstituciją yra atsakingi už tai, tame tarpe ir man teko balsuoti už šitą LR Konstituciją, todėl ją ginu kaip galiu. O Jūs, ponia J.Laučiūte, už ją nebalsavote, nes nebuvote LR piliete, todėl ir dabar ją NIEKINATE, iškraipote ir skleidžiate visiškai panašią propagandą, kurią skleidžia komunist- kgbistai. Tokia jų užduotis. Pasitaiko ir užzombintų durnių, ką su jais bedarysi, jeigu visa “valstybinė” propaganda per visus kanalus tą iškrypėlišką propagandą skleidžia.

Netęsiu čia Jūsų, ponia dr.Jūrate Laučiūte, kritikos. Tiesiog buvo labai nemalonu skaityti Jūsų kvailystes, stebėti  teisinį neraštingumą, neatsakingumą ir propagandiškumą. Patarsiu Jums gal savarankiškai pastudijuoti teisę tuo klausimu, ir visuomet pirmu numeriu skaitykite ir stenkitės lietuviškai suprasti LR Konstituciją, kuri yra parašyta pirmiausiai lietuviškai ir yra visų mūsų svarbiausias teisės šaltinis. Ką dar galima patarti? Klausimas nėra paprastas, tai patariu taip pat pastudijuoti daugybę straipsnių tuo klausimu.

Tarkim 2017-08-28 straipsnį “Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema” (http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problema93312/).

Gali būti Jums humanitariškai įdomus ir 2017-10-23 straipnis “Dvi pilietybės. Kas čia išprotėjęs?” (http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybeskas-cia-isprotejes/).

O tam, kad suprastumėte kokioje terpėje gyvename, tai rekomenduoju 2017-12-28 straipsnį “Dvi pilietybės – kur tie KGBistai?“ (http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-kur-tie-kgbistai94418/).

Išvada: Humanitarinių mokslų daktarės Jūratės Laučiūtės straipsnis yra propagandinis, antikonstitucinis, skaldytojiškas ir nukreiptas prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus. Kadangi straipsnis propagandinis, antikonstituciškas tai jis yra plačiai spausdinamas įvariuose portaluose. Ypač alkas.lt jau seniai blokuoja mano komentarus, taip verčia rašyti straipsnius.  Gal taip net geriau?

Ir tu man taip sugebėk nuspręsti už Konstituciją: „J. Laučiūtė: Kam Lietuvai popieriniai lietuviai?“ Ponia dr. J. Laučiūtė nusprendė už visus, Konstituciją padėjo į šoną. O kam tuomet reikalinga popierinių inteligentų propaganda, kaip antai prof. Vytautas Radžvilas, prof. Vytautas Landsbergis, dr. Jonas  Vaiškūnas, dr. Arvydas Juozaitis, dr. Žygimantas Pavilionis ir t.t. Kada šie asmenys paklus LR Konstitucijai, kada Seimas paklus Konstitucijai, kada LR KT paklus Konstitucijai, kada prezidentai paklus Konstitucijai?

Pagarbiai,

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2018-08-06