pilietybe

Dr. Jonas Ramanauskas. Penktos kolonos propagandinių srutų užhipnotizuoti

Written by Redakcija · 8 min read

Albin Hofman  Aptikau savo e. pašto dėžutėje įdomų straipsnelį [1] aktualia tema. Svarbus klausimas apie referendumą dėl dviejų pilietybių. Senokai žinomas autorius Albin Hoffman rašo [1]: „Daug esu rašęs, kad be Konstitucijos pakeitimo, išlaikyti Lietuvos pilietybę neįmanoma. Daug „pamazgų“ buvo išpilta ant manęs. Atlaikiau.”Negaliu patikėti, kad Amerikos lietuviams žinomas autorius Albin Hoffman pats giriasi, kad labai daug yra rašęs, kad be Konstitucijos pakeitimo išlaikyti Lietuvos pilietybę neįmanoma.  Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad galimai Albin Hoffman niekada  nebuvo atsivertęs LR Konstitucijos ir neskaitęs jos 12-ojo straipsnio. Tai kas jį tuo klausimu konsultuoja? LR Konstitucijos  straipsnį reiktų žinoti visiems ir ypač dabar, artėjant referendumui:

“12 straipsnis

Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.

Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.

Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.“

Trumpai pasiaiškinkime šio 12-ojo straipsnio 1-mą dalį. Kaip matome LR Konstitucija, kaip privalomas aukščiausias įstatymas visiems Lietuvoje, sako „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant….“. Tai reiškia, kad šios Konstitucijoje įtvirtintos teisės niekas negali atšaukti, paneigti prie jokių aplinkybių, kol galioja ši Konstitucija.

Visi žino, kad dabartinis LR Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, būdamas Vidaus reikalų ministru ir prisiekęs LR Konstitucijai, atėmė LR Pilietybę iš Kaune gimusio krepšininko Žydrūno Ilgausko dėl to, kad jis teisėtai įgijo JAV pilietybę. Taip Saulius Skvernelis pažeidė Konstituciją, sulaužė savo priesaiką, tapo konstituciniu nusikaltėliu ir dabar veržiasi į LR prezidentus! Tokia išvada.

 Kartu noriu priminti –  nei LR Seimas, nei LR Konstitucinis Teismas to nenori matyti, girdėti ir todėl taip pat vykdo antikonstitucinę veiklą. Konstitucija yra privaloma visiems LR piliečiams. O jos šiurkštūs laužytojai privalo būti apkaltos proceso tvarka šalinami iš pareigų.

Pereikime prie 12-ojo straipsnio 2-os dalies. Kai kam atrodo, kad tas sakinukas yra gana sudėtingas. Deja, jis nesuprantamas tik penktajai kolonai, kurios uždavinys skaldyti lietuvių tautą, supriešinti Lietuvos piliečius.  Primenu, kas parašyta LR Konstitucijoje apie tuos „…įstatymo numatytus atskirus atvejus…“

Taigi: ,,Įstatymo numatytais atskirais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis kartu gali būti ir kitos valstybės piliečiu.“ 

Tokia loginė išvada. Gerai pamąstykite apie tai, gal kas nori tai sukritikuoti? Gal kam nors neaišku šis labai aiškiai suformuluotas sakinys. Gal ir ponas Albin Hoffman pajėgs suprasti lietuviškai parašytą Konstitucinę nuostatą? Gal neskleis penktos kolonos propagandos, o vadovausis LR Konstitucija? Kaip gali asmuo, turintis nors elementarius lietuviško teksto suvokimo pagrindus, teigti, kad „be Konstitucijos pakeitimo, išlaikyti Lietuvos pilietybę neįmanoma“, kai pati LR Konstitucija įtvirtina dviejų pilietybių vertybę, teigdama „Lietuvos Respublikos pilietis kartu gali būti ir kitos valstybės piliečiu įstatymo numatytais atskirais atvejais“.

Tai aiškiausiai matome, kad dviejų pilietybių klausimas, klausimas dėl „LR pilietybės įgytos gimimu…“ yra viso labo įstatymo leidėjo – LR Seimo valia visa tai įtvirtinti įstatymu ir jokiu būdu ne Konstitucijos  str. pakeitimu. Pakanka elementaraus suvokimo, kad Lietuvos pilietybės instituto esmei  yra svarbios abi 12-ojo straipsnio pirmoje ir antroje dalyje įtvirtintos nuostatos, kurios negali viena kitai prieštarauti, o privalo būti kartu. Išvada  – apie 3,7 milijono LR piliečių turi teisę į antrą pilietybę, kai jie atskirai, ne Lietuvoje gyvena – kai išvyksta į kitą valstybę ir pagal tos valstybės teisę, įgyja ir tos valstybės pilietybę.

 Reikia turėti sveiko proto arba būti antikonstitucininku, penktąja kolona, kad teigti atvirkščiai. Suprantu, jog tikrai nereikia pasitikėti dr. Jonu Ramanausku – o,  kad nekiltų abejonių, geriau vadovautis sveiku protu bei LR Konstitucinio Teismo tiksliu išaiškinimu [3] (2017-10-20)  NUSPRENDŽIA:

Nustatydamas Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo pagrindus ir reguliuodamas pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką, įstatymų leidėjas turi diskreciją. Tačiau tai darydamas įstatymų leidėjas negali paneigti pilietybės instituto prigimties ir prasmės, jis turi paisyti konstitucinio reikalavimo, kad Lietuvos Respublikos pilietis kartu gali būti ir kitos valstybės piliečiu tik atskirais įstatymo nustatytais atvejais.

Tai čia matau nepaprasto aiškumo lietuviškai parašyta teisinį sakinį. Noriu lietuviams trumpai paaiškinti, kad šiame sakinyje yra du antonimai: atskirai ir kartu. Tas kas yra atskirai, tas nėra kartu. O tas kas yra kartu, tas nėra atskirai. Taip darau todėl, kad kažkokiu būdu LR Konstitucinis Teismas įsigudrino nesuprasti lietuviško žodžio „atskiras reikšmės net pasinaudodami Lietuvių kalbos žodynu.

Šį žodį „atskiras“ sunormino dar kalbininkas Jonas Jablonskis ir būtent lietuviško žodžio „atskiras“ reikšmė yra įtvirtinta LR Konstitucijoje. Ką kas kaip begalvotų, kaip bekraipytų, tačiau LR Konstitucijoje yra net per daug aiškiai panaudotas žodis „atskiras“, o ne LR KT išaiškinimo išaiškinime [3] :

„…įstatymo nustatyti atvejai gali būti tik labai reti (atskiri), kad dvigubos pilietybės atvejai turi būti ypač reti – išimtiniai, kad pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį dvigubos pilietybės atvejai būtų ne ypač retos išimtys, bet paplitęs reiškinys.” 

LR Konstitucinio Teismo Konstitucijos 12-ojo straipsnio 2-os dalies išaiškinimo išaiškinimas parodo, kad LR KT teisėjai nesugeba suprasti elementaraus savo pačių išaiškinimo ir todėl pateikė išaiškinimo išaiškinimą, kuris parodo LR KT teisėjai išsityčiojo iš lietuvių kalbos žodžio „atskiras“reikšmės, išsityčiojo iš Konstitucijos, kuriai prisiekė, išsityčiojo ir iš savo pačių proto. Konstitucinis Teismas neturi teisės pakeisti žodžių Konstitucijoje, o taip pat jų reikšmės. Ir net LR Seimas išsityčiojo iš tokių LR KT teisėjų nesąmonių įtvirtindamas Pilietybės įstatyme  atskirus atvejus be jokių labai retų, ypač retų išimtinių ar retų išimčių ir atvėrė BE JOKIŲ APRIBOJIMŲ atskirus atvejus, pagal kiekvieną iš kurių LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu pagal skaičių be apribojimų, nors vienas ar vienas milijonas.

Galite aiškiai matyti LR KT išaiškinimo išaiškinime, kad LR KT teigdamas, kad „pagal Konstituciją negalima“, nenurodo Konstitucijos straipsnio, pagal kurį NEGALIMA. O nenurodo todėl, kad tokio straipsnio Konstitucijoje nėra. Taigi tuo būdu LR KT teisingai, protingai ir sąžiningai išaiškinę LR Konstitucijos 12-ojo straipsnio 2-ą dalį, jie, tai yra LR KT teisėjai, tą savo išaiškinimą niekingai sujaukia savo išaiškinimo išaiškinimu, kaip nesugebantys suprasti elementaraus lietuviško sakinio. Tai antikonstitucinė aferą. LR KT teisėjai yra antikonstitucininkai ir nusipelnę apkaltos. Tokiais ir pateks į istoriją. Jie vykdo hibridinį karą prieš Lietuvą gadindami ir jaukdami viską, ką tik gali.

Tai tose propagandinėse srutose ir murdomės, rengiame referendumą, kuriame „didvyriškai“ kausimės už savęs pačių išsityčiojimą, taškom pinigus. Ir tai daro LR Seimas, antikonstitucinis Seimas, nes išrinktas pagal nelygią rinkimų teisę. To pasaulis dar gal niekur ir nematė? Gal būt kokioje „mulumbu“ valstybėje?

——————–

Trumpai pastudijuokime rengiamo referendumo Konstitucijos 12-ojo straipsnio pakeitimo tekstą [4]:

„12 straipsnis

Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais.

Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, įgijęs konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės nepraranda. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis.

Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato konstitucinis įstatymas.“

Kaip matome aiškiai referendumui yra teikiama konstitucinė nuostata “Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant…”, kuri jau yra įtvirtinta Konstitucijos 12-jame straipsnyje. Kam to reikia? Atsakymas žemiau.

Antroje dalyje į Konstituciją siekiama įvesti du žodžius “išskyrus” ir “išimtis”. Tai parodo, kad referendumo organizatoriai juo siekia įtvirtinti tai, ką LR KT iškraipė Konstitucijos išaiškinimo aiškinime, savo pateisinimui? Pamiršo, kad  Konstitucija yra toks aukščiausias teisės dokumentas, teisės šaltinis, kuris yra taikytinas visiems VIENODAI. Visi prieš įstatymą yra lygūs. Todėl, jeigu bus priimtas toks sprendimas referendum,  tai visi prieš įstatymą pasidarysime nebelygūs. Kažkas turės sugalvoti išimtis, privilegijas. Atsiras privilegijuoti ir kai norėsi būti privilegijuotas, tai turėsi, galimai gausiai atsilyginti, korumpuotis. Taigi, toks siūlomas referendumo tekstas yra antiteisinis, pažeidžiantis teisės principus. Tai čia tiek trumpai, o plačiau – perskaitykite nors vieną iš daugybės straipsnių [5].

Kviečiu pagalvoti apie referendumą dėl dviejų pilietybių, kurio kaip matome nereikia, nes LR Konstitucija įtvirtina dvi pilietybes, kaip konstitucinę vertybę,  taip pat įtvirtina LR pilietybės neatimamumą tiems, kurie ją Lietuvoje įgijo gimstant.

Atkreipiu dėmesį, kad referendumu siūloma pakeisti visą 12-ąjį straipsnį. Įsivaizduokime, kad esant tokiai aršiai propagandai (jai skiriama net 230000 eurų), lakstant agitatoriams ir net publikuojant Albin Hoffman agitacinį straipsnį „Referendumas“ [1] ims ir įvyks referendumas ir per 1,3 mln. LR piliečių balsuos  referendume dėl viso 12-ojo straipsnio pakeitimo, kas praktiškai neįmanoma. Bet stebuklų gali būti.

Tačiau referendumo sprendimas gali būti dvejopas – vieni balsuos UŽ, o kiti balsuos PRIEŠ. Jeigu referendume neužteks balsų priimti teigiamam sprendimui, tai atsitiks taip, kad LR Konstitucijos 12-asis straipsnis privalės išnykti visiškai, nes balsuotojų sprendimu pakeistas 12-asis straipsnis yra NEPRIIMTAS referendumu. Tai ir bus referendumo SPRENDIMAS, kad nereikia 12-ojo straipsnio Konstitucijoje. Jeigu bus teigiamas sprendimas, tai iš Konstitucijos išimamas senas 12-asis straipsnis ir įtalpinamas naujai priimtas straipsnis, o jeigu neigiamas sprendimas, tai iš Konstitucijos turi būti visiškai išimamas 12-asis straipsnis, nes toks referendumo SPRENDIMAS. Vadinasi, kad esant neigiamam referendumo sprendimui iš Konstitucijos bus išimamos buvusios konstitucinės vertybės „LR pilietybė įgyjama gimstant….“ ir dviejų pilietybių konstitucinė vertybė.  Ar tikrai to ir siekia referendumo balsuotojai ir referendumo teksto kūrėjai (tokį tekstą, pasak R. Baltaduonio, PLB atstovo Seimo komisijoje, pasiūlė prof. Vyt. Sinkevičius ir prof. Dainius Žalimas. Beje, tai patys didžiausi dviejų pilietybių priešininkai!!! – redakcijos pastaba)

Ar įsivaizduojate kokio mąsto AFERA yra organizuojama šiuo pilietybių referendumu. Matant tokią aršią propagandą, gali netyčia atsitikti, kad referendumas įvyks, o sprendimas bus NEIGIAMAS. Štai ką reiškia toji aktyvioji antikonstitucinė penktos kolonos srutina propaganda ir joje dalyvaujantis žinomas agitatorius, propagandistas Albin Hoffman.

Apie propagandistą Albin Hoffman jau esu rašęs [6].

Ponas Albin Hoffman [1], Jūs rašote „Ta organizacija seniai nutilusi, vedlė nesąmonių pridirbusi, taip pat nutilo. Ta organizacija gerokai pasidarbavo lietuvių vienybės skaldymui. Norėtųsi žinoti, kas tokių nesąmonių užsakovai. Asmenys, galvojantieji kad tik jie yra teisūs ir viską žinantys, yra tautos parazitai. Dabar, kai referendumas dienotvarkėje, manau, laikas atsiprašyti už pasekėjų suvedžiojimą ir, ginklus padėjus, pradėti dirbti bendrą darbą. Manau, pasiūlymas įmanomas išpildyti.”

Taigi, ponas Albin Hoffman, ar ne laikas atsiprašyti dėl tų [1] „Daug esu rašęs…“ ir baigti kaltinti nekaltus, klaidinti lietuvius, vykdyti antikonstitucinę propagandą. Manau, kad laikas prabusti nuo tų komunist-kgbist propagandinių srutų poveikio. Ir visai neblogai būtų, kad Jūs atsivertumėte ir pasakytumėte tiesą: „kas tokių nesąmonių užsakovai?.

Išvada:

LR Konstitucinis Teismas, LR 7 kartus antikonstitucinės, nelegitimios sudėties LR Seimas referendumu dėl dviejų pilietybių siekia įvykdyti neregėto mąsto antikonstitucinę diversiją paskandinant LR piliečius kgbist-komunist propagandinėse srutose ir atimant iš LR piliečių jų konstitucines teises. Jiems vis dar neužtenka vogti milijonais ir milijardais.

Ką daryti? 

Reikia neiti į tokį referendumą, jokiu būdu nepasiduoti apgaunamiems, o tai reiškia jokiu būdu neiti ir į tokius rinkimus, su kuriais antikonstitucinė hibridiškai okupacinė Lietuvos valdžia ruošiasi jus apgauti. Jie nenusipelnė Jūsų balso. Jūsų balsu gali pasinaudoti įtvirtinant savo „legitimumą“. Nebūkite naivūs, nepasiduokite penktos kolonos propagandinėms srutoms.

Jau seniai yra LR Seimui pasiūlytas, LR Konstituciją įvykdantis šios „problemos“ sprendimas [10]: 

LR pilietis, gimęs Lietuvoje, ir gyvenantis kitoje valstybėje, gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę.

Literatūra:

  1. 2019-04-05 Albin Hoffman straipsnis “Referendumas” (http://alietuvis.com/index.php/referendumas?fbclid=IwAR0Jxa0unNYwknU9-xldbFXoYXWXsdnYn0pvv_DbSOs8NLlc_FdTPypN654).
  2. Lietuvos Respublikos Konstitucija (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47BB952431DA/asr).
  3. 2017-10-20 LR KT Sprendimas, Byla Nr. 40/03, 45/03-36/04 (http://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1749/content).
  4. 2019-02-15 LR KT Nutarimas, Byla Nr. 18/2018 (http://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1912/content).
  5. 2018-05-01 straipsnis “Tragiška PLB nuostata dėl dviejų pilietybių” (http://www.ekspertai.eu/tragiska-plb-nuostata-del-dvieju-pilietybiu/

https://www.biciulyste.com/pilietybe/dr-jonas-ramanauskas-tragiska-plb-nuostata-del-dvieju-pilietybiu/).

  1. 2018-08-18 straipsnis “Grąžinti nereikia, palikti“ (http://www.ekspertai.eu/grazinti-nereikiapalikti/

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7003:grazinti-nereikia-palikti&catid=31&Itemid=101

https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-grazinti-nereikia-palikti/).

  1. 2019-02-15 straipsnis “Referendumai kaip smilkalų dūmai” (http://www.ekspertai.eu/referendumai-kaip-smilkalu-dumai97757/

https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-referendumai-kaip-smilkalu-dumai/).

  1. 2019-02-28 straipsnis „Antrankius, LR KT teisėjams antrankius!” (https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8230&catid=31&Itemid=101

http://aidas.lt/lt/politika/article/21071-03-02-antrankius-lr-kt-teisejams-antrankius

https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-antrankius-lr-kt-teisejams-antrankius/).

  1. 2019-03-11 straipsnis „Pakartotinis kreipimasis LR Seimui dėl LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos“ (https://www.biciulyste.com/pilietybe/dr-j-ramanauskas-pakartotinis-kreipimasis-lr-seimui-del-lr-kt-pirmininko-dainiaus-zalimo-apkaltos/

http://www.ekspertai.eu/pakartotinis-kreipimasis-lr-seimui-del-lr-kt-pirmininko-dainiaus-zalimo-apkaltos97968/

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8283:pakartotinis-kreipimasis-lr-seimui-del-lr-kt-pirmininko-dainiaus-zalimo-apkaltos&catid=33&Itemid=141).

  1. 2017-11-07 straipsnis „Dvi pilietybės – antivalstybinis referendumas” (http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-antivalstybinis-referendumas93927/).

Dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2019-04-06