pilietybe

Dr. Jonas Ramanauskas. Pilietybių beprotybė

Written by Redakcija · 3 min read

Klausimas dėl pilietybių skamba visus 15 metų. Kaip sakoma, skaldoma Tauta. Ir kas tik apie tai nekalba… gal tik akmenys. Bet ir tie gali prakalbėti. Išprotėjimas ima viršų. Meldžiamasi aferistams, nors gal jau prarado bet kokį tikėjimą? O gal tik toks tikėjimas ir beliko: melstis aferistams?

2018-05-11, ,,Kauno dienos” Milenos Andriukaitytės, BNS, straipsnis „Seime užvirė pasiruošimo referendumui dėl pilietybės darbai” (http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/seime-uzvire-pasiruosimo-referendumui-del-pilietybes-darbai-863424), kuriame rašoma: “Seimo darbo grupė dėl dvigubos pilietybės įteisinimo svarsto dvi formuluotes, abi jos leistų išlaikyti gimimu įgytą Lietuvos pilietybę.Tos dvi formuluotės yra tokios:

„„Viena formuluotė skamba taip: gimimu įgytos pilietybės negalima prarasti prieš žmogaus valią“, – po darbo grupės posėdžio žurnalistams sakė jos pirmininkas Arvydas Nekrošius.

„Dar kitas siūlymas, 12 straipsnio 2 dalį pakeisti taip: išskyrus konstitucinio įstatymo numatytus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis“, – alternatyvų variantą pristatė „valstietis“ A. Nekrošius. 

Dėl formuluotės referendumui darbo grupė planuoja apsispręsti kitą savaitę, o tada imtis kitų organizacinių darbų.“

Ką reiškia šios dvi skirtingos referendumo formuluotės?

Pirmoji formuluotė “gimimu įgytos pilietybės negalima prarasti prieš žmogaus valią”,   reiškia, kad gimimu įgytos pilietybės negalima prarasti prieš žmogaus valią. Tai jau įtvirtinta LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-oje dalyje: “Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant…” Žinotina, kad kas įtvirtinta LR Konstitucijoje, tai nė vienas kitas asmuo, valdžios atstovas ar Pilietybės įstatymas niekaip negali kvestionuoti šitos teisės, nes niekas negali turėti ir neturi aukštesnės juridinės galios už LR Konstituciją. Pilietybės įstatymas tik PRIVALO įgyvendinti šią konstitucinę LR Piliečių teisę .  

Primenu: LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-os dalies konstitucinė nuostata: “Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant…” reiškia,  kad “gimimu įgytos pilietybės negalima prarasti prieš žmogaus valią”.  Iš čia išvada:  jokio referendumo rengti nereikia  LR Konstitucijoje įtvirtintai nuostatai patvirtinti. 

Dėl šios nuostatos jau ir anksčiau buvo sukryžiuotos ietys. Dar 2009 metais Konstitucinio Teismo teisėjas Egidijus Šileikis siūlė formuluotę „Lietuvos pilietybės prieš savo valią negali netekti gimimu ją gavęs asmuo“.  Apie tai skaitykite 2018-05-01 straipsnyje “Tragiška PLB nuostata dėl dviejų pilietybių” (http://www.ekspertai.eu/tragiska-plb-nuostata-del-dvieju-pilietybiu/), kuris 2018-05-03 yra nusiųstas ir į Seimą ir PLB (žiūrėti 87 komentarą po straipsniu). Neskaitote, nenorite žinoti? Tai reiškia, kad meldžiatės aferistams.

Taigi yra tikra BEPROTYBĖ rengti referendumą jau įtvirtintai konstitucinei nuostatai įtvirtinti.

Antroji formuluotė: “Išskyrus konstitucinio įstatymo numatytus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis”

Sulyginame su LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-a dalimi: “Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.”

Kaip žinia, kiekvienas žodis įstatyme ir tuo labiau Konstitucijoje yra labai reikšmingas. Matome, kad antroje siūlomoje formuluotėje yra įvesti pakeitimai, vietoj “įstatymas” panaudotas terminas “konstitucinis įstatymas”, kurie vienas nuo kito skiriasi tik balsų skaičiumi reikalingu įstatymo priėmimui ar pakeitimui: “Šis įstatymas gali būti keičiamas, pildomas ar pripažįstamas netekusiu galios ne mažesne kaip 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos Seimo statuto nustatyta tvarka.” Taigi, nieko esminio: net paprastas įstatymas gali būti priimamas ir daugiau nei 3/5 balsais –  niekas netrukdo. Nuo balsų skaičiaus priimant įstatymą nepriklauso jame įtvirtintų nuostatų reikšmė.

Antrasis pakeitimas yra tam, kad vietoje: “Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus…” yra praleidžiamas vienas kertinis žodelis “atskiras” ir siūloma tokia formuluotė: “Išskyrus konstitucinio įstatymo numatytus atvejus,…”. Ką toks Konstitucijos pakeitimas, žodelio praleidimas, galėtų reikšti? Dėl to žodelio ietys buvo laužomos labai ilgą laiką. Esmė tame, kad aferistas prof. Vytautas Sinkevičius ir LR KT teisėjai to Konstitucijoje panaudoto  žodelio “atskiras” reikšmę pakeitė į “atskiras (retas)”, t.y. pakeitė LR Konstituciją be jokio referendumo ir toliau vartojo to žodžio “atskiras” visai ne reikšmę “retas”. Tai yra atliko aferistinį veiksmą pakeisdami Konstituciją, kurią dabar siekiama atkeisti referendumu.

Tai pilna BEPROTYBĖ, reikia rengti referendumą atstatyti neteisėtai iškraipytą Konstituciją. Iš kokios peklos atsiradote? Savo idiotiškus išvedžiojimus, antikonstitucinį veikimą PRIVALO ištaisyti LR KT savo paties LR KT įstatymo 62 straipsnio įpareigoti. LR KT aferizmas yra pakankamas pagrindas LR KT persvarstyti savo antikonstitucines nesąmones. Jokio referendumo tam nereikia.

LR Seimo teisininkų įtvirtintas požiūris apie “atskirus atvejus” yra įtvirtintas LR pilietybės įstatyme, kuriame apie jokius “retumus”, apie jokias “išimtis” niekas net puse žodelio neužsimenama. Ten yra įtvirtinti atvejai, kurie vienas nuo kito skiriasi aplinkybėmis, tai yra kiekvienas atvejis yra ATSKIRAS, kuris numato aplinkybes, kada LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu. Visi asmenys, kurie tenkina vieno iš atvejo, nurodyto Pilietybės įstatyme, aplinkybes be jokių retumų ar išimčių, turi teisę įgyti antrą pilietybę.

Vis tik yra viena esminė aplinkybė kodėl žodelis “atskiras” buvo įvestas į Konstituciją, jos Konstitucijos kūrėjų. Žodis “atskiras”, ar “atskiri atvejai” keičia Konstituciją iš esmės, nes žodžio “atskiras” paaiškinamoji reikšmė, rekomenduota kalbininko Jono Jablonskio, yra paaiškinta, kaip “atskirai gyvena” . Taigi, problemos dėl dviejų pilietybių ir atsirado, kai LR piliečiai pradėjo gyventi kitoje valstybėje, t.y., pradėjo atskirai gyventi.

Taigi, dviejų pilietybių problemoje, kalbininko Jono Jablonskio pavyzdys labai gerai atspindi sunormintą  žodžio “atskiras” reikšmę.  Jokio pagrindo nėra tą reikšmę paversti žodžiu “retas”. Tai aferizmas. Ar tikrai LR Seimas ir PLB taip ir nenustos paklusti AFERISTAMS?

Žodelis “atskiras” LR Konstitucijos tekste labai apsaugo Lietuvos valstybę nuo išorinės įtakos, kad kitos valstybės “neprigamintų” čia savo piliečių, kurie dabar gyvena ar yra gimę Lietuvoje. Tik atskirai, ne Lietuvoje gyvenantiems Lietuvos piliečiams, kurie Lietuvos pilietybę įgijo gimstant, gali būti išsaugota LR pilietybė.

Išvada: LR Seimas privalo priimti, kad ir tokį atskirą atvejį:  ,,LR pilietis, gimęs Lietuvoje, ir gyvenantis kitoje valstybėje, gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę”.

Nereikia jokio referendumo tobulai sukurtam LR Konstitucijos 12-am straipsniui keisti. Viskas yra LR Seimo prerogatyvoje.

Visiška BEPROTYBĖ  keisti LR Konstitucijos 12-ąjį straipsnį.

Dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2018-05-11