Religija

Geroji Naujiena: Dievas savo džiaugsmą dalija apsčiai!

Written by Biciulystė Siūlo · 2 min read
Geroji Naujiena: Dievas savo džiaugsmą dalija apsčiai!Viešpats džiaugiasi savo tauta

Dėl Siono aš netylėsiu, nebūsiu ramus dėl Jeruzalės, kol jos teisingumas spindėte suspįs ir josios gerovė nušvis kaip žibintas. Išvys tuomet tautos tavo teisybę, visi karaliai – tavo didybę. Tu būsi vadinama nauju vardu, kurį ištars Viešpaties lūpos. Tu būsi puošni karūna Viešpaties rankoje, karališka diadema savo Dievo dešinėje. Tavęs daugiau nevadins „Paliktąja“, ir tavo šalies – „Vienišąja“. Tu būsi vadinama „Mano žavesiu“, o tavo šalis – „Ištekėjusia“, nes Viešpats tavimi žavisi ir tavo šalis bus ištekinta. Kaip tuokiasi vaikinas su mergina, taip tavo statytojas susituoks su tavimi. Kaip džiaugiasi nuotaka jaunikis, taip džiaugsis tavimi tavo Dievas. (Iz 62, 1–5)

* * *

Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus

Viešpačiui naują giesmę giedokit,
giedokite jam visos šalys. 
Giedokite Viešpačiui, šlovę teikit jo vardui. – 
Skelbkit kasdien, kad jis išganymą neša.
Skelbkit pagonims jo garbingumą, 
tautoms – jo nuostabius darbus. –

Šlovinkit Viešpatį, tautų visos šeimos,
girkit jo garbę, galybę. 
Šlovinkit Viešpaties vardą, 
ženkit su aukomis į jo šventovę. –

Lenkitės Viešpačiui, šventai pasipuošę.
Prieš jį tegu dreba pasaulis! 
Skelbkit tautoms, kad Viešpats – galingas Valdovas, 
valdo tautas teisingiausiai. –  (Ps 95, 1–3. 7–10)

 

* * *
Ta pati Dvasia dalija kiekvienam atskirai, kaip jai patinka

Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pat Viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visame kame. Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui. Antai, vienam Dvasia suteikia išminties žodį, kitam ta pati Dvasia – pažinimą, kitam – tikėjimą toje pačioje Dvasioje, kitam – gydymo dovaną toje vienoje Dvasioje, kitam – stebuklingus darbus, kitam – pranašavimą, kitam – dvasių atpažinimą, kitam – įvairių kalbų dovaną, kitam – kalbų aiškinimą. Ir visa tai veikia ta pati Dvasia, kuri dalija kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. (1 Kor 12, 4–11)

 

* * *
Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje

Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno“. 
Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“ 
Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps“. 
Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos. 
Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens“. 
Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė: „Dabar semkite ir neškite prievaizdui“. Tie nunešė. 
Paragavęs paversto vynu vandens, ir nežinodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo), prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiolei“. 
Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį. 
Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas. (Jn 2, 1–12)

 

* * *
Minėdami Jėzaus Apsireiškimą Kanoje ir apmąstydami joje duotą ženklą, prašykime: Viešpatie, tik Tu ir gali pripildyti mūsų gyvenimo indus – kad ir kokie tušti jie būtų – savo neišsenkančiu džiaugsmu. Duok, Viešpatie, atsivertimo malonę ir tiems, kurie Tavo artumo dar nėra patyrę. Patrauk prie savęs visus Tiesos ieškančius ir apsaugok juos nuo nusiminimo, vilties praradimo.

Melskimės asmeniškai ar bendruomenėje ir už Lietuvą Tiesoje: teišlieja viena Dvasia ant skirtingų Kristaus Kūno narių savo įvairias dovanas ir tesuvienija, kad visi Tiesos žodžio trokštume, kad peržengtume savąjį egoizmą ir puoselėtume santarvę. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

tiesos.lt