Religija

Geroji Naujiena: „Kas ne prieš mus, tas už mus!“

Written by Biciulystė Siūlo · 3 min read
Geroji Naujiena: „Kas ne prieš mus, tas už mus!“ Ar tu dėl manęs taip karščiuojies? Te visa Viešpaties tauta pranašais pasidaro!

Viešpats nusileido debesyje ant žemės ir kalbėjo su Moze. Jis paėmė ant jo esančios dvasios ir uždėjo ant septyniasdešimt vyrų – seniūnų. Kai tik atsirado ant jųjų dvasia, tuojau juos pagavo įkvėpimas pranašauti ir nebepraėjo. Du vyrai buvo pasilikę stovykloje; vienas jų vadinosi Eldadas, kitas – Medadas. Ant jųjų dvasia taipogi atėjo. Mat juodu buvo įtraukti į sąrašą, tik prie palapinės nebuvo atėję. Juodu stovykloje pagavo įkvėpimas pranašauti.

Tad vienas jaunuolis atbėgęs pranešė Mozei: „Eldadas ir Medadas stovykloje yra pagauti įkvėpimo pranašauti“.
Tuomet Nuno sūnus Jozuė, tarnaująs Mozei nuo pat jaunystės, kreipėsi į Mozę: „Šeimininke, uždrausk jiems tai daryti!“
Bet Mozė jam tarė: „Ar tu dėl manęs taip karščiuojies? Te visa Viešpaties tauta pranašais pasidaro, kad tik Viešpats jiems duotų savosios dvasios!“ (Sk 11, 25–29)

* *

Įsakymai Viešpaties tiesūs, džiugina širdis

Tobulas Viešpaties duotas Teisynas:
jis dvasią gaivina.
Pasakymas Viešpaties tvirtas,
išminties moko varguolį. –

Viešpaties baimė gryna,
tveria per amžius.
Viešpaties sprendimai tikri,
visi aliai vieno teisingi. –

Ir tarnas tavasis jų trokšta laikytis;
kas tik gerbia juos, tas didį atpildą gauna.
Bet kas gi savo pastebi klaidą?
Tad nuplauki kaltes mano slaptąsias! –

Tu savo tarną ir nuo puikybės apsaugok,
tegul ji manęs nepavergia.
Tada būsiu grynas,
švarus – be sunkiųjų kaltybių. – (Ps 18, 8. 10. 12–13. 14)

 

* * *
Jūsų lobiai supuvę

Nagi, dabar jūs, turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jūsų laukiančių negandų! Jūsų lobiai supuvę, jūsų drabužiai kandžių sukapoti. Jūsų auksas ir sidabras surūdijo, ir jų rūdys prieš jus liudys ir ės jūsų kūnus kaip ugnis. Jūs susikrovėte turtų pastarosiomis dienomis. Štai šaukia jūsų laukus nuvaliusių darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote, pjovėjų aimanos prasiskverbė į kareivijų Dievo ausis. Jūs prabangiai gyvenote žemėje, smaguriavote ir nupenėjote savo širdis skerdimo dienai. Jūs pasmerkėte ir nužudėte teisųjį: jis jums nesipriešina. (Jok 5, 1–6)

* * *
Kas ne prieš mus, tas už mus! Jei tavoji ranka traukia tave nusidėti, – nusikirsk ją!

Jonas tarė Jėzui: „Mokytojau, mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis“.

Jėzus atsakė: „Nedrauskite jam! Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti.

Kas ne prieš mus, tas už mus! Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui, – iš tiesų sakau jums, – tas nepraras savo užmokesčio.

Kas pastūmėtų į nuodėmę vieną iš šitų tikinčiųjų mažutėlių, tam būtų geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo girnų akmenį ir įmestų į jūrą.

Jei tavoji ranka traukia tave nusidėti, – nusikirsk ją! Tau verčiau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu turint abi rankas, patekti į pragarą, į negęstančią ugnį. Ir jei tavo koja veda tave į nuodėmę, – nusikirsk ją, nes tau geriau luošam įžengti į gyvenimą, negu, turint abi kojas, būti įmestam į pragarą. O jei tave gundo nusidėti tavoji akis, – išlupk ją, nes verčiau tau vienakiui įeiti į Dievo karalystę, negu turint abi akis, būti įmestam į pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta“. (Mk 9, 38–43. 45. 47–48)

* * *
Tavo žodis, Viešpatie, yra tiesa – pašventink mus tiesa, kad vykdytume teisingumą ir netaptume papiktinimu, kad dosniai dalydamiesi Tavo dovanomis priimtume ir kitus kaip dovanas ir jomis augtume.

Kiekvienas asmeniškai ar bendruomeniškai meldžiame ir už Lietuvą Tiesoje: suteik mūsų Tėvynei atsivertimo malonę, savo gailestingumu, gerasis Dieve, išgydyk ją nuo nemeilės ir nevilties, nuo nesantaikos ir susipriešinimų. Duok, kad ir mes, bendrystės Jėzuje suburti ir atkurti, kaip vieno kūno nariai, vykdytume Tavo Žodį. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

* * *
Tomas Kempietis (†1471). Ką gi kitą naikins ugnis, jei ne tavo nuodėmes?

Juo labiau dabar lepini save ir pataikauji savo kūnui, juo skaudesnė paskui bus bausmė ir juo daugiau bus medžiagos amžinajai ugniai! Sunkiausiai žmogus bus baudžiamas dėl tų dalykų, kuriais jis labiausiai nusidėjo. Tinginiai bus varstomi karštomis vilyčiomis, o nesusivaldą kankinami dideliu alkiu ir troškuliu. Begėdžius ir gašliuosius paners į degančią dervą ir dvokiančią sierą, pavydūs kauks iš skausmo kaip pasiutę šunys.

Atsimink visados mirtį ir kad praėjęs laikas negrįžta. Dorybės įgyjamos tik didelėmis ir nuolatinėmis pastangomis. Kai tik pradedama atšalti, tuoj apninka ir neramumas. Bet jei ištveriame uolume, pajuntame didelę ramybę ir dėl Dievo malonės bei dorybės meilės darbas darosi lengvesnis. Uolus ir karštas žmogus yra viskam pasirengęs. Sunkiau priešintis ydoms ir aistroms, kaip pakelti kūno nuovargį. Kuris nieku laiko mažus dalykus, pamažu nupuls. Jei dieną praleisi naudingai, vakare turėsi džiaugsmo. Budėk, save ragink, įspėk ir elkis visada gerai, nežiūrint kaip kitas darytų. Padarysi tik tiek pažangos, kiek save priversi.