Religija

Geroji Naujiena: Nenusigąskime, vien tikėkime!

Written by Biciulystė Siūlo · 5 min read

Geroji Naujiena: Nenusigąskime, vien tikėkime!

Per velnio pavydą mirtis atsirado

Pasaulyje Dievas mirties nesukūrė,
jisai nesidžiaugia, kad žūsta gyvieji.
Jis visa sukūrė vien tam, kad gyventų.
Visi sutvėrimai skirti vien gerovei.
Į juos neįdėta nuodų pražūtingų,
ir mirčiai neduota valdyti pasaulio.

Teisumas nemiršta: išlieka per amžius.
Ir žmogų ne mirčiai gi Dievas sutvėrė –
jį savo esybės paveikslu padarė.
Per velnio pavydą mirtis atsirado
ir žudo kiekvieną, kas jam atsiduoda.
Atliepiamoji psalmė    Ps 29, 2 ir 4–6. 11 ir 12a, 13b
Viešpatie, aš tave aukštinsiu:
tu gi mane iš priešo rankų ištraukei.
Viešpatie, aš tave aukštinsiu:
tu gi mane iš priešo rankų ištraukei,
nedavei priešams piktai manim džiaugtis.
Gelbėjai mane nuo mirties karalijos,
gyvą mane palikai, neleidai žengti bedugnėn.
Skambinkit Viešpačiui visi, kas jį mylit,
šlovinkit, atsiminę jojo šventumą!
Rūstus jis valandėlę teesti,
bet per visą gyvenimą geras.
Iš vakaro verksmas,
iš ryto vėl džiaugsmas.
Dieve, klausyki, būk maloningas,
Viešpatie, būk padėjėjas!
Raudą pakeitei man dainomis, šokiais.
Viešpatie, mano Dieve, tave šlovinsiu amžiais.

* * *
Jūsų perteklius tepapildo vargingųjų brolių nepriteklių

Broliai, būdami visa ko pertekę – tikėjimo, žodžio, pažinimo, visokeriopo uolumo ir mūsų meilės, – pasirodykite pertekę ir dosnumo. Jūs gi pažįstate mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, jog jis, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. Niekas nereikalauja, kad kitiems tektų lengvatos, o jums naštos, bet kad būtų lygybė. Šiuo metu jūsų perteklius tepapildo jų nepriteklių, kad vėliau jų perteklius atpildytų jūsų nepriteklių ir būtų lygybė, kaip parašyta: „Kas daug surinko, neturėjo pertekliaus, o kas mažai – nekentėjo nepritekliaus“ (2 Kor 8, 7. 9. 13–15).

* * *
Mergaite, sakau tau, kelkis!

Jėzui vėl persikėlus valtimi į kitą ežero pusę, susirinko prie jo didžiulė minia ir sulaikė jį paežerėje. Šit ateina vienas iš sinagogos vyresniųjų, vardu Jajiras, ir, pamatęs jį, puola jam po kojų karštai maldaudamas: „Mano dukrelė miršta! Ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų“. Jėzus nuėjo su juo. Iš paskos sekė gausi minia ir jį spauste spaudė.

Ten buvo viena moteris, jau dvylika metų serganti kraujoplūdžiu. Nemaža iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visa, ką turėjo, ji nė kiek nepasitaisė, bet dar ėjo blogyn ir blogyn. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasiskverbė pro minią ir iš užpakalio prisilietė prie jo apsiausto. Mat ji sau kalbėjo: „Jeigu paliesiu bent jo drabužį – išgysiu!“ Bematant kraujas jai nustojo plūdęs, ir ji pajuto kūnu, kad yra pasveikusi iš savo negalės. O Jėzus iš karto pajuto, kad iš jo išėjo jėga, ir, atsigręžęs į minią, paklausė: „Kas prisilietė prie mano apsiausto?“ Mokiniai jam atsakė: „Pats matai, kaip minia tave spaudžia, ir dar klausi: ‘Kas mane palietė?’“ Bet Jėzus tebesidairė tos, kuri taip buvo padariusi. Moteris išėjo į priekį išsigandusi ir virpėdama, nes žinojo, kas jai atsitiko, ir, puolusi prieš jį ant kelių, papasakojo visą teisybę. O jis tarė jai: „Dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami ir būk išgijusi iš savo ligos“.

Jam dar tebekalbant, ateina sinagogos vyresniojo žmonės ir praneša tam: „Tavo duktė numirė, kam begaišini Mokytoją?!“ Išgirdęs tuos žodžius, Jėzus sako sinagogos vyresniajam: „Nenusigąsk, vien tikėk!“ Ir niekam neleido eiti kartu, išskyrus Petrą, Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Jie ateina į sinagogos vyresniojo namus, ir Jėzus mato sujudimą – verkiančius ir raudančius žmones. Įžengęs vidun, jis tarė: „Kam tas triukšmas ir ašaros?! Vaikas nėra miręs, o miega“. Žmonės tik juokėsi iš jo. Tada, išvaręs visus, jis pasiėmė vaiko tėvą ir motiną, taip pat savo palydovus ir įėjo ten, kur vaikas gulėjo. Jis paėmė mergaitę už rankos ir sako: „Talita kum“; išvertus reiškia: „Mergaite, sakau tau, kelkis!“ Mergaitė tuojau atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Jai buvo dvylika metų. Visi nustėro iš nuostabos. Jėzus griežtai įsakė, kad niekas to nežinotų, ir liepė duoti mergaitei valgyti (Mk 5, 21–43).

* * *
Švęsdami eilinio laiko tryliktąjį sekmadienį, kiekvienas asmeniškai ar bendruomenėje melskimės ir už Lietuvą Tiesoje: pasotink, Viešpatie, savo Tiesa jos alkstančius, priglobk teisingumo nerandančius, suramink vienatvę ir neviltį išgyvenančius, išsklaidyk sloginančią nuodėmių tamsą, kad beišsivaikščiojanti mūsų Tauta sugrįžtų į savo namus, kad susigrąžinę Dievo vaikų laisvę, sutelktai imtume griauti nemeilės ir netiesos tvirtoves, tiesintume savo kelius, kurtume bendrus namus. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

* * *
Sigitas Tamkevičius. „Tavo tikėjimas išgelbėjo tave!“
13 eilinis sekmadienis

Evangelija pasakoja apie nelaimingą tėvą, kurio dukrelė buvo arti mirties; jis maldavo Jėzų: „Ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų.“ Jėzus atsiliepė į tėvo prašymą, bet kai pasiekė namus, dukrelė jau buvo mirusi. Skaudžios žinios ištiktam tėvui Jėzus pasakė: „Nenusigąsk, vien tikėk!“ Atėjęs į kambarį, Jėzus paėmė mirusiosios ranką ir ištarė: „Mergaite, sakau tau, kelkis!“ Mergaitė tuojau atsikėlė (plg. Mk 5, 21–24.35–43).

Šis Evangelijos pasakojimas kviečia pasitikėti Dievu, ir net tuomet, kai padėtis atrodo beviltiška. Šį pasitikėjimą sustiprina pasakojimas apie kananietės moters pagydymą. Moteris daugelį metų sunkiai sirgo, ir gydytojai nepajėgė pagelbėti; ją išgelbėjo tik pasitikėjimas Jėzumi. Ji sau kalbėjo: „Jeigu paliesiu bent jo drabužį – išgysiu!“ Taip ir įvyko: palietė ir išgijo, o Jėzus pasakė: „Dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave“ (plg. Mk 5, 25–34).

Esame kviečiami visiškai pasitikėti Dievu, tačiau ne nurodinėti, ką ir kaip jis privalo padaryti. Dievas yra mus mylintis Tėvas, galintis ir norintis duoti daugiau nei mes prašome. Pasitikint Dievu, reikia leisti jam veikti taip, ką diktuoja jo meilė. 

Mūsų patirtis liudija, kad daugelis mūsų prašymų lieka Dievo tarsi neišgirsti. Evangelija pasakoja apie Zebediejaus sūnų motiną, prašiusią, kad jos sūnūs Jėzaus karalystėje sėdėtų vienas dešinėje, kitas kairėje. Į šį prašymą Jėzus atsakė: „Nežinote, ko prašote“ (Mt 20, 22). Iš tikrųjų, kai mes maldaujame Dievo laikinų, nors mums ir svarbių, dalykų – sveikatos ar medžiaginės gerovės, mums verta prisiminti Jėzaus atsakymą: nežinote, ko prašote.

Psalmių autorius atsako, ko labiausiai turėtume Dievą maldauti: „Labiausiai iš Viešpaties trokštu, to vieno prašau, – kad Viešpaties būste gyvenčiau visas savo būvio dienas“ (Ps 27, 4). Mūsų laikinas gyvenimas žemėje yra tik akies mirksnis, palyginus su laukiančia amžinybe, ir Dievas žino, kas mums yra reikalingiausia, – laikina gerovė ar laikini sunkumai, kad pasiektume amžinąjį gyvenimą danguje.

Birželio 14-ąją minėjome pirmųjų tremčių 80-metį, kai niekuo neprasikaltę lietuviai buvo sugrūsti į vagonus ir išvežti į tolimąjį Sibirą. Dauguma tremtinių buvo į Dievą tikintys ir jį mylintys žmonės, ir Dievas neapsaugojo jų nuo ilgų vargo metų. Tačiau vargo keliuose jie išmoko dar labiau glaustis prie Dievo ir jam patikėti savo likimą.

Birželio 14-ąją minėjome ir palaimintąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį, kuris kelis kartus buvo teisiamas ir kalinamas, net ir gyvenimą užbaigė tremtyje. Tačiau palaimintasis sugebėjo į visa tai, kas vyko jo gyvenime, žvelgti gilaus tikėjimo žvilgsniu ir nenusivylė. Šiandien jis mums yra Lietuvos didvyris ir palaimintasis.

Mūsų karščiausius prašymus dėl laikinųjų dalykų visuomet turi lydėti mintis: Viešpatie, duok man tai, ko prašau, bet jei tai nepasitarnautų mano amžinosios laimės siekiui, tuomet duok tai, ką matai man reikalingiausia, nors tai būtų ir labai sunkus kryžius.
Gyvenimiška patirtis liudija, kad didelė medžiaginė gerovė mus gadina. Kai esame visko pertekę, yra didžiausias pavojus neatsilaikyti gundymui praeinančius dalykus vertinti labiau už amžinuosius. Patiriami sunkumai, o ypač kančia padeda lengviau suvokti būtinybę dvasinius dalykus vertinti labiau už medžiaginius. Todėl neužmirškime, ką sako psalmininkas: „Labiausiai iš Viešpaties trokštu, to vieno prašau, – kad Viešpaties būste gyvenčiau visas savo būvio dienas“ (Ps 27, 4).

Kardinolas Sigitas Tamkevičius