Religija

Iš Marquette Park’o Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios gyvenimo

Written by admin · 6 min read

2012 metai – Palaimintojo Arkivyskupo Jurgio Matulaičio, MIC,  metai. Šiais  metais Lietuvos tikintieji švenčia Palaimintojo beatifikacijos 25-rių metų Jubiliejų. Švenčia visa Lietuva, švenčia išeivija – tai pirmasis kunigas mūsų istorijoje, kuriam buvo suteiktas  Palaimintojo vardas. Kad įvyktų kanonizacija – paskelbimas Šventuoju, laukiama stebuklo. Reikia daug melstis ir laukiamo tikėtis per maldą…

Marquette Park‘o tikintieji  šiemet švęs parapijos 85-rių metų jubiliejų. Kad minėti renginiai praeitų sklandžiai, buvo sudaryti du komitetai: Palaimintojo Jurgio Matulaičios beatifikacijos Jubiliejinių metų renginių ir Parapijos Jubiliejaus šventės.

Parapijos Taryba

Vasario mėn. Įvykusiame Parapijos tarybos susirinkime kun. Jaunius Kelpšas, bažnyčios administratorius, supažindino su  įvairiais atliktais darbais, ateities planais. Po praeitų metų vėtrų, daugelio Marquete Park‘o gyventojų namų stogai buvo smarkiai apgadinti. Draudimo kompanijos pilnai atlygino žalos padarinių likvidavimą – stogų remonto darbus. Kiek keisčiau yra su vyskupija, kuriai priklauso Švč. M.Marijos Gimimo bažnyčia – pasirodo, kad vyskupija turi savo draudimo kompaniją ir jos atstovas nusprendžia ką ir kaip remontuoti ar neremontuoti. Pažeisti klebonijos ir seselių namų stogai buvo sutvarkyti. Tuo tarpu bažnyčios stogas nė neapžiūrėtas, neremontuotas, mat patikinta, kad dengtas specialiomis plytelėmis ir kol kas nevarva… Žinoma, stogo remontas susijęs su didelėmis išlaidomis, bet juk už draudimą sumokami gana dideli pinigai tai pačiai vyskupijai. Bažnyčia turi daug skolų, kurias jau rado atėjęs naujasis administratorius kun. Jaunius Kelpšas. Kasmet vyskupijai sumokama tam tikra suma sumažina skolą, bet už ,,paskolinimą“ reikia papildomai sumokėti gan dideles palūkanas-procentus. Taip ir sukasi skolų karuselė. Kaip pastebėjo tarybos narys Antanas Paužuolis, Biblijoje pasakyta – jei skolini, neimk palūkanų. Matyt, Švento Rašto skelbiamos tiesos ne visiems tampa kūnu…

Tarybos narys Juozas Polikaitis informavo, kad jau veikia visos apsaugai (security) skirtos stebėjimo kameros, kurios turi tiesioginį ryšį su policija (tel. 911). Kameros fiksuoja kas vyksta aplink bažnyčią, šventorių, automobilių stovėjimo aikštelę, kleboniją.

Kun. Jauniaus buvo užklausta – ar jis priims klebono įšventinimus. Atsakymas nebuvo aiškus – tarsi kunigo gali ir neskirti į mūsų parapiją, nes pagal Bažnyčios teisę kunigai neretai turi keisti parapijas, neužsibūti per ilgai. Tiesa, kun. J.Kelpšai gal ir netektų klajoti – juk apie dešimtmetį dirbo Brighton Park‘o parapijoje. JAV gyvena 12 metų, jau ir šios šalies pilietybę priėmė. Tad kliūčių pasirinkimui lyg ir nebūtų – viskas priklauso nuo paties kunigo – nori jis būti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios klebonu ar ne, kuris skiriamas  šešeriems metams. Taigi, jei  kun. Jaunius nutartų tapti klebonu, be abejo, darbų padaugėtų ir pačios parapijos, bažnyčios ateities, jos išsilaikymo klausimas būtų aštresnis. Tarybos susirinkime buvo kalbama ilgai, kai kuriais klausimais pasigesta konkretumo-  Šiluvos Marijos mokyklos klausimas ir vėl buvo atidėtas. Kunigo pasiūlymu ir Irenos Polikaitienės aktyviai palaikomas, parapijos Tarybos pirmininku išrinktas Michael Banky (jo tėvai, seneliai buvo dideli bažnyčios rėmėjai).

Jubiliejinių metų renginių komitetas dirba

Šiais metais jau įvyko keli Palaimintojo Jurgio Matulaičio, MIC, Jubiliejinių Metų Renginių Komiteto  (The Beatification Anniversary Committee, Blessed Jurgis Matulaitis, MIC) posėdžiai. Juose aptarta nemažai svarbių klausimų, susijusių su iškilmėmis, Šv. Mišiomis.

Jungtinis Jubiliejinių metų renginių komiteto posėdis įvyko kovo 10 d., pirmininkaujant dr. Linui Sidriui.  Pranešta, kad į iškilmes atvyks daug garbingų Bažnyčios ir pasauliečių atstovų. Aukščiausią pagarbą Palaimintajam ir lietuvių tikintiesiems  parodė Čikagos katalikų kardinolas JE  Francis Eugene George O.M.I. , kuris š.m. gegužės mėn. 27 d., sekmadienį, 3:30 v.p.p. mūsų bažnyčioje koncelebruos  Šv. Mišias. Tariame padėkos žodį Joe Kuliui – būtent, jo iniciatyva pakviestas kardinolas.

Dalyvauti  pal. Jurgio Matulaičio pagerbime taip pat pakviesti aukšti Lietuvos dvasininkai: arkivyskupas kardinolas A. J. Bačkis, vysk. Gintaras Grušas, marijonas kun. teologijos daktaras Tomas Miliauskas, MIC, marijonų generolas iš Romos. Tikimasi, kad atvyks ir Lietuvos Respublikos Prezidentė, Krašto apsaugos bei Užsienio reikalų ministrai (tuo metu Čikagoje vyks NATO šalių atstovų pasitarimas).

Dail. Ada Sutkuviene su dukra Rasa parodė keletą eskizų būsimam Palaimintojo portretui, kuriamam mozaika. Susiriknusieji maloniai priėmė eskizus. Beliko nutarti kurioje vietoje jis bus pastatytas. Priminsiu, kad abi dailininkės šį darbą atlieka nemokamai, kaip auką bažnyčiai. Kiek nesutarta dėl paveikslo įrėminimo. Siūlomi čiukuro  stiliaus (namo galo – skliautų skylė) rėmai –  vargu ar tiktų paveikslui. Nutarta kviesti architektą, išklausyti jo nuomonę kurioje vietoje geriausia būtų pakabinti ar pastatyti sunkoką paveikslą.

Šio straipsnio autorė, atsakinga už meninę programą, supažindino su jos dalyviais. Tai dainų atlikėjas, kompozitorius Algirdas Motūza, kartu su juo duetus dainuojanti Loreta Janulevičiūtė ir jaunimėlio vokalinis ansamblis ,,Tu ir aš“.
Posėdžio metu priminta, kad bus Šv. Mišios su litanija gegužės mėnesį. Aptarti kvietimo teksto, spausdinimo, išsiuntimo reikalai. pristatyti skaitinių skaitovai. Juozas Polikaitis pakviestas iškilmingų pietų vedančiuoju, nustatyta aukos kaina – 50 dolerių asmeniui. Joe Kulys pranešė, kad pavyko susitarti   su Beverly Country Club ( 8700 S. Western Avenue) administracija dėl valgiaraščio. Jau šiandien galima užsisakyti vietas šiems pietums (gegužės 27 d.,kokteiliai – 5:30 v.v. ir vakarienė – 6:30 v.v.). Daugiau informacijos – tel.773-776-4600 (parapijos raštinė).

Keletas pastebėjimų

Čikagai verkiant reikia dar vieno lietuvio kunigo. Iš Brighton Park‘o į Marquette Park‘o parapiją perėjusiam kun. Jauniui Kelpšai, braitoniečiams šv. Mišias kurį laiką atnašavo kun. Kęstutis Trimakas, atskubėdavęs po  Cicero Šv. Antano bažnyčios Šv. Mišių lietuviams. Padėtis pablogėjo po kun. Kęstučio Trimako patirto autoįvykio, jam  atsidūrus  ligoninėje. Be to, kunigo ir amžius jau solidus, tad tikrai reikia jaunesnio, energingesnio, galinčio aptarnauti Brighton Park‘o ir Cicero miestelio šv. Antano parapijų tikinčiuosius. Šiaurinėje Čikagos miesto pusėje, kur yra lietuvių bendruomenė, taip pat reikia aptarnaujančio kunigo.
Kunigų stoką jaučia ir Lietuva – pašaukimų studijuoti kunigystę labai mažai,  tad atsiųsti dar vieną išeivijoje gyvenantiems lietuviams, vilčių ne per daugiausiai.
Apie šią išeivijos bėdą buvo kalbėta Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2011 m. gruodžio 12 d. plenariniame posėdyje, kai buvo svarstomas LVK delegato užsienio lietuvių sielovadai prel. E. Putrimo perduotas Čikagos (JAV) arkivyskupo prašymas papildomai skirti  kunigą  Čikagos bei jos apylinkėse gyvenančių lietuvių sielovadai.
Joe Kulys, kurio tėvas dirbo bažnyčios vargonininku, turėdamas daug įvairių ryšių su JAV ir Lietuvos katalikiškomis organizacijomis, vienuolijomis, kunigų seminarijomis ir t.t., dėl naujo kunigo skyrimo į Čikagos ir apylinkių lietuviškąsias parapijas,  sulaukė žinių iš Lietuvos marijonų vienuolių. Gera žinia, kad į Pal. Jurgio Matulaičio  beatifikacijos iškilmes pažadėjo atvykti ir marijonas kunigas dr.Tomas Miliauskas, kuris pagal savo mokslinį laipsnį  galėtų darbuotis minėtose parapijose, vadovauti Marquette Park‘o parapijos Šiluvos Marijos lituanistinei mokyklai, moderuoti išeivijos laikraštį ,,Draugas“.

Parapijoms sparčiai senstant, parapijiečiams vienas paskui kitą iškeliaujant Anapilin, Marquette Park‘o lietuvių bažnyčiai iškyla išlikimo grėsmė. Neužtenka kitų parapijų lietuviams pamokslauti – lankykite, eikite į bažnyčia ir t.t. Bažnyčia ir pati turi galvoti – o kaip toliau? Išeitis, pasikartosiu jau ne pirmą kartą, – kurti mokyklą, o per ją, tikėtis ilgesnio gyvavimo. Paaiškinsiu plačiau, ypač tiems, kurie bet kuria kaina bando stabdyti ar priešintis gerai idėjai. Kažkada lietuvių pastatyta, įkurta prie parapijos Nativity mokykla, kurioje šiandien lietuviuko ir su žiburiu neberasi, šiais mokslo metais baigia egzistuoti. Mokyklą lanko per mažas skaičius mokinių, todėl vyskupija nutarė ją uždaryti, nes išlaikymas kainuoja nemažai pinigėlių. Pasiliks tik vaikų darželio grupė. Patalpos liks tuščios. Ir jei mes, Švč. M.Marijos Gimimo bažnyčios parapijiečiai  nieko nedarysime, o kitų parapijų lietuviai nostalgiškai prisimindami – ,,o, kai buvome jauni, tai…“ , tai tik stabdys naujas idėjas, atsitiks taip, kad kas nors mokyklą nupirks. Gal nugriaus, gal…  Mokykla, kuri priklausytų bažnyčiai, turi puikias klases, sporto,iškilmių sales, kompiuterinę įrangą, valgyklą, kurią dar reiktų gerinti ir t.t. Didelė mašinų stovėjimo aikštelė. Čia galėtų veikti kasdienis vaikų darželis ir nauja lituanistinė Šiluvos Marijos mokykla. Atsivertų puikios galimybės tėvams, kurie negaištų veltui laiko laukdami pamokų pabaigos, bet galėtų,  gerai organizuojant, lankyti  anglų kalbos mokymo, kompiuterinių programų, tokių kaip Exel, Power Point mokymo, jogos, šokių ar kitokius užsiėmimus, kurių vieni būtų veltui, suradus savanorių mokytojus, kiti – apmokami. Moksleiviams po pamokų galėtų veikti meno krypties užsiėmimai ir t.t. Svarbiausia, kad šioje mokykloje mokestis už mokslą turėtų būti mažesnis, nes patalpų išlaikymas kainuotų pigiau. Tai irgi reikia viešinti. Žinoma, bažnyčios finansų ,,ministrė“ Bronė Barakauskienė, perskaičiusi šias eilutes liks nepatenkinta, bet būkime realistais ir nesistenkime visur ieškoti naudos. Svarbiausia, kad tėvai ir jų vaikai norėtų lankyti tokią mokyklą.

Žinoma, turėtų ateiti ir bažnyčia arčiau tikinčiųjų, ypač, kai šeštadienį, berods, po 2 val. p.p. jau galima atnašauti Šv. Mišias už sekmadienį. Taip būtų sudarytos patogios sąlygos tiems, kurie toliau gyvena, kad nereiktų važinėti dvi dienas iš eilės. Kunigas irgi turi eiti į žmones, padėti jiems sugrįžti į ten, kur penkiasdešimt metų buvo jei ne draudžiama, tai ir netoleruojama, sugrįžti į Bažnyčią. Dešimt vaikų, šiandien lankančių katechetines pamokėles dar ne pavasaris. Reikia viso būrio paukščių, reikia jiems, mūsų visų bendromis pastangmis padėti susukti šiltą ir jaukų lizdelį. Jei nieko nedarysime, tai nuostabią Marquette Park‘o bažnyčią ištiks toks pats likimas, kaip Niujorko Aušros Vartų ar Šv. Jurgio bažnyčias ir t.t. Jų tiesiog nebeliks.

Šiuo metu bažnyčią vizituoja Vilkaviškio vyskupas R.Norvilas. Užklaustas, ar kun. Jaunius Kelpšas turi galimybę likti JAV, priimti klebono įšventinimą, vyskupas diplomatiškai išsisuko nuo atsakymo: ,,Viskas Dievo valioje…“ Bet tai ne atsakymas besirūpinantiesiems  JAV bažnyčios išlikimu. Čia ne Lietuva, kur Bažnyčia turi stiprias šaknis. Čia verslo šalis, kur doleris svarbus gyvenimo svertas, kaip bebūtų gaila…

Ligija Tautkuvienė, Parapijos Tarybos narė

Nuotr.: Vilkaviškio vyskupas R.Norvilas dalija Komuniją

Nuotr.: I’te, mi’ssa est – Šv. Mišioms pasibaigus parapijiečius išlydi Vysk. R.Norvilas ir kun. J.Kelpšas (dešinėje)