Religija

IV JAV lietuviu kataliku sielovados konferenci​ja – Taize vakaras

Written by admin · 5 min read

 

Temos „Jėzaus Kristaus pašaukti“; pasauliečių vaidmuo Bažnyčios pastoracijoje gvildenimas

 

IV JAV Lietuvių katalikų sielovados konferencija prasidėjo penktadienio vakarą, balandžio 12 d. Taizé vakaru Pal. Jurgio Matulaičio misijos koplyčioje į kurį buvo pakviesti ne tik konferencijos dalyviai bet ir vietinė lietuvių visuomenė.

Prelatas R.Putrimas ir kun. A.Saulaitis

Visi giedojo kartu. Pritemdytos šviesos, žvakės, smukininkės, fleitistė, chorelis, solo giedoriai, vargonininkė Rita Čyvaitė Kliorienė, skaitovių skaitomos maldos sudarė foną susikaupimo nuotaikai. 

Po vakaro, koplyčios prieangyje Taizé vakaro dalyviai rinkosi agapei ir pabendravimui.


Šeštadienį, balandžio 13 d. Ateitininkų namuose, Lemonte, vykstančioje konferencijoje dalyvavo arti septyniasdešimt asmenų. Į konferenciją suvažiavo parapijos atstovai ir katalikų organizacijų veikėjai iš Čikagos apylinkių, Boston, Cleveland, Detroit, Los Angeles, New York, Philadelphia, Washington, D.C., iš Lietuvos, net iš Argentinos. Vieni specialiai atvyko į konferenciją, kiti tuo metu buvo Čikagoje ir nutarė konferencijoje dalyvauti.


Prelatas Edmundas Putrimas, Lietuvos Vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviamas katalikams, gyvenantis Toronto (Kanadoje) savo įvadiniame žodyje priminė kad turime tautinę ir religinę prigimtį, bet religinė veikla yra ašis. Jis pastebėjo, kad šios ketvirtosios sielovados konferencijos tema skiriasi nuo ankstesnių, ypač pabrėždamas pasauliečio rolę Bažnyčios gyvenime.
Lietuvos URM Užsienio lietuvių departamento ambasadorė ypatingiems pavedimams, Gintė Damušytė perdavė Lietuvos Užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus linkėjimus. Ji pabrėžė parapijų svarbą JAV lietuvių gyvenime. Pasak jos, „Globali Lietuva“ kaip tik pasisako už vertybes. Parapijos ir organizacijos turi savo iššūkius, o valstybės rolė yra nenuvertinti Bažnyčios rolės. Ambasadorė prelatui Putrimui įteikė simbolinę dovaną, padėką ir linkėjimą toliau dirbti už Dievą ir tėvynę, o Ateitininkų namų valdybos atstovei- Lietuvos trispalvę.  

Iš kairės: prelatas Edmundas J. Putrimas, Tomas Mackevičius, Daina Čyvienė, LR Ambasadorius JAV Žygimantas Pa­vilionis, Grasilda Reinytė Petkienė, kun. Antanas Saulaitis SJ, prof. dr. Aldona Lingertaitienė, LR generalinis konsulas Či­kagoje Marijus Gudynas, ambasadorė ypatingiems pavedimams Gintė Damušytė, kun. Valdas Aušra, Rita Čy­vai­tė-Kliorienė ir Ramunė Kubiliūtė.

Pasauliečių vaidmuo Bažnyčioje
Pagrindinėje ryto kalboje „Pasauliečių vaidmuo Bažnyčioje“, teologijos dr. Aldona Lingertatienė priminė, kad katalikai skiriamės nuo kitų. Yra tokių, kurie sako, kad jie yra „dvasingi bet nereligingi“. Tačiau viskas yra paremta bendruomene. Kelionė link Dievo yra asmeniška bet ne privati. Yra apskaičiuojama, kad šiais laikais, 74% pastoracinio darbo atlieka pasauliečiai. Įvairias pavyzdžiais prelegentė priminė apie įgimtą ilgesį būti su Dievu ir pasidalino kai kuriais savo parapijos Bostone veiklos pavyzdžiais. Sekant Bostono diocezijos paraginimą, Šv. Petro parapijoje susiformavo mažesni būreliai (tarp 5-10 žmonių), su pasauliečiu vadovu. Jau penkis metus, grupėse skaitomas šv. Raštas, pasidalinama, kalbama dvasinėmis temomis, kas nėra lengva. Parapijos klebonas lankosi visuose būreliuose, kurie pasiskirstė pagal amžių (pvz. pensininkai), ir gyvenvietes. Iš viso, tame užsiėmime pavasarį ir rudenį šešioms savaitėms dalyvauja šešiasdešimt parapijiečių. Kasmet pasikviečiamas teologas iš Lietuvos, kuris aplanko visus būrelius ir tada susirenka su visais bendrai.

Kas gieda giesmes, – tas dvigubai meldžiasi
Po skanių pietų, Cleveland šv. Kazimiero parapijos vargoninkė, „Exultate“ chorvedė muz. Rita Čyvaitė Kliorienė vienoje paralelinėje sesijoje kalbėjo tema „Kas gieda giesmes, – tas dvigubai meldžiasi“. Tos sesijos dalyviai pasimokė naujų giesmių, lydint gražiabalsei Daliai Lietuvninkienei. Prelegentė priminė užduotį pritaikyti liturginę muziką prie skaitinių. Tai nelengva, ypač lietuvių parapijose. Akompanimentų ir harmonizazimo katalikiškoms giesmėms JAV katalikų bažnyčių muzikai gali gauti iš kelių leidyklų. Tačiau lietuviams nėra taip paprasta, nes mažiau lietuvių kompozitorių šiais laikais tuo užsiima. Lieka giesmynai su pagrindine meliodija. Tačiau, vilties žiburys, tai naujas giesmes kuriantys, pvz. vienos stovyklos svečias kapelionas iš Lietuvos, kun. Eugenijus Troickis, Cleveland gyvenanti Aušrinė Širvinskienė, ir Kanadoje gyvenanti Nijolė Beniotienė. Jų žodžiams ir eilėms muziką parašė prelegentė.

Simpoziumas – „Bendruomenės, diplomatų ir ekonominiai vaidmenys sielovados veikloje“
Pal. Jurgio Matulaičio misijos veiklus narys,Tomas Mackevičius, aptarė bendruomenės prasmę, parodydamas skaidres, pvz. vieną iš plakato, kuriame parašyta, kad bažnyčia nėra vietą, į kurią eini, o tai, kas esi („It‘s not where you go, it‘s what you are“). Jis teigė, kad šeima nėra slėptuvė, o versmė.  Žmogus per dažnai nesupranta savo vietos pasaulyje. Yra netnaujintų aruodų. Protestantai proporcingai daugiau aukoja savo bažnyčioms nei katalikai, kurie gali iš jų pasimokyti.
LR ambasadorius JAV ir Meksikai dr. Žygimantas Pavilionis priminė lietuvių išeivių jungties rolę. Reikia išlaikyti žmogaus orumą, pasidalinti su Lietuvos žmonėmis patirtimi iš užjūrio (apie parapijų mokyklas, bendruomenes), sugrąžinti pilietinę visuomenę į Lietuvą. Čikagiečiams ambasadorius priminė, kad  jie gyvena lyg mažoje Lietuvėlėje, kur gyvena įvairių kartų žmonės ir emigracijų bangos, kur galima matyti pjūvius, ir žmones prajuokindamas, žinoma, yra ir krepšinis. Vėliau, diskusijų metu, jis nepaneigė, kad išeivijoje yra ir kultūrų barjeros bei ribos, kurias patys sukūrėme. Tačiau, reikia jas peržengti.
JAV Lietuvių bendruomenės Religinės tarybos narys, kun. Valdas Aušra perskaitė tarybos pirmininko, konferencijoje negalėjusio dalyvauti, kun. Gintaro Joniko pranešimą. Kiekvienas Religinės tarybos narys turi savo atsakomybių sferą. Rūpinamasi lietuvių sielovada išeivijoje, katalikai, palaikant ryšius su prelatu Putrimu, liuteronai- su kun. Aušra. Palaikomi ryšiai su lituanistinėmis mokyklomis, rūpinamasi religijos ir tikybos pedagogika. Raginama, kad mokyklose būtų mokomos tautinės religinės šventės, supažindinama apie Lietuvos šventas vietoves, apie Žemaitijos krikšto jubiliejų ir pan.
Simpoziumo dalyviams pasidalinus savo mintimis, trumpą sveikinimo žodį tarė svečias iš Lietuvos, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas, Kęstutis Pikūnas, Rima Gungor trumpai anglų kalba pasidalino mintimis, kodėl ji įvertino programų kaip JAV Lietuvių bendruomenės stažuotės programą, LISS, ir taip pat trumpesnį „Refresh“ kursą.

Mūsų parapijų ir misijų apžvalga
 Konferencijai einant į pabaigą, Grasilda Reinytė-Petkuvienė  rodė JAV lietuvių katalikų beii misijų veiklos (pastatų ir žmonių) vaizdus. Konferencijos dalyviai iš įvairių vietovių trumpomis akimirkomis pasidalino žiniomis apie jų vietovės katalikų bendruomenės gyvenimo kasdienybę, dvasiško aptarnavimo stovį, ir įvairius tos vietovės, parapijos, misijos ypatumus. Pasauliečiai tarnauja įvairiose tarybose, organizuoja minėjimus bei pietus, vadovauja organizacijose, kurios renkasi tose patalpose. Jie organizuoja ir paruošia klaupčiukus. Jie rūpinasi jaunimo paruošimu Pirmąjai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui (ir reikiamo kunigo ar vykskupo pakvietimu). Ne vienas pranešimas išryškino, kad daugelyje parapijų ir misijų, po šv. Mišių, renkamasi kavutei, kai kur su programa ir prelegentais. Daugiau apie užsienio lietuvių katalikų sielovadą galima rasti tinklavietėje: http://www.lietuviai.ca/sielovada/

Įvertinimai ir ateitis
Konferencijos dalyviai pasirašė sveikinimo atvirutes naujam Vilniaus arkivyskupui metropolitui, Gintarui Grušui ir plojimu pritarė suprojektuotam laiškui naujam Popiežiui, Pranciškui. Jie įsigijo religinių leidinių. Konferencijos trumpus užbaigimo žodžius tarė ambasadorius Žygimantas Pavilionis ir  Pal. Jurgio Matulaičio misijos kapelionas, kun. Antanas Saulaitis, SJ, kuris priminė, kad nors bažnyčios yra paveldas, tačiau reikia gyventi visom prasmėm, t.y. išpildyti Lietuvos chartos nurodymą, „Lietuvis stengiasi būti vertas savo protėvių, kad paliktų pagarbų pasididžiavimą savo palikuonims.”.
Konferencija buvo užbaigta šv. Mišiomis Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Jų metu buvo giedamos kai kurios naujai išmoktos giesmės ir misijos sielovadoje tarnaujantys gavo sielovados tarnysčių (pvz. šv. Komunijos dalinimo, vežiojimo pas ligonius, t.t.) parengimo kursų baigimo pažymėjimus
Vietinės ruošos komitetas paruošė konferencijos įvertinimo anketą, kurioje buvo paklausti klausimai- kas konferencijoje reikšmingiausia, kaip tobulinti (ateities) konferencijas, kokie uždaviniai lieika ateičiai, ir buvo palikta vietos kitoms pastaboms. Dalyvių atsakymai išryškins kas labiausia patiko apie 2013 m. konferenciją ir į ką kreipti dėmesį ateityje, ruošiant sekančią konferenciją, kurios data ir vieta dar nepaskelbta.
Iš dalyvių pasisakymų, nors konferencija buvo tik vienos dienos trunkmės, buvo jaučiama bendro darbo bendrystė. Buvo pareikštas susidomėjimas vieniems pasimokyti iš kitų patirties. Buvo pageidaujama toliau palaikyti ryšius ir ateityje konferencijoje daugiau laiko paskirti diskusijoms. Buvo pareikštas noras, kad centrinėje vietoje būtų kaupiama bei lengviau randama liturginė medžiaga, veiklos pavyzdžiai (pvz. konferencijos pranešimai), ir giesmės (su reikiama harmonizacija/akompanimentu). Gal ta centrinė vieta bus Užsienio lietuvių katalikų sielovados tinklavietė?
Reikia padėkoti prelatui Edmundui Putrimui už jo kvietimą į IV JAV lietuvių katalikų sielovados konferenciją Lemonte. Reikia padėkoti prie konferencijos ruošos prisidėjusiems ir savo mintimis bei patirtimi pasidalinusiems. Tenka palinkėti konferencijoje pasistiprinusiems pasauliečiams dvasinės energijos tolimesniuose sielovados darbuose.

IV JAV Lietuvių katalikų sielovados konferencijos Dainos Čyvienės ir Remigijaus Satkausko nuotraukos.