Religija

Jezaus Kančios apmąstymas Šv. Mišių metu

Written by admin · 3 min read

(remiantis AUKSO ALTORIAUS maldaknygės mintimis)
1. Kai kunigas eina prie altoriaus, prisimink, kaip Jėzus su mokiniais eina į Alyvų sodą.
Jėzau, leisk man savo dvasia sekti Tave ir mąstyti apie Tavo Kančią.
2. Kai kunigas žegnojasi ir pradeda Mišias, mąstyk, kaip Jėzus Alyvų sode pradeda melstis.
Viešpatie, padėk man visuomet gerai melstis, sutinkant su Tavo valia.

3. Kai kunigas kalba gailesčio aktą ir maldauja: „Viešpatie, pasigailėk – Kyrie, Eleison“, atsimink, kaip skausmai suspaudė Jėzaus Širdį dėl mūsų nuodėmių. Jėzus krauju prakaituoja.
Jėzau, gailiuosi dėl viso savo gyvenimo nuodėmių ir tvirtai pasiryžtu daugiau nebenusidėti.
4. Kai kunigas kalba: „Garbė Dievui aukštybėse – Gloria“, mąstyk, kaip angelas sustiprina krauju prakaituojantį Jėzų.
Mano Angele, globok mane visada, ypač sunkiomis valandomis.
5. Kai kunigas sako: „Melskimės – Oremus“ ir kalba maldą, prisimink, kaip Jėzus sako mokiniams: „Melskitės, kad nepatektumėte į pagundą.”
Viešpatie, stengsiuosi kovoti su pagundomis, pasiremdamas galingos maldos pagalba.
6. Kai skaitomi Šventojo Rašto skaitiniai ir psalmė, mąstyk, kaip Jėzus suimamas, surišamas ir vedamas pas teisėjus.
Jėzau, aš visuomet noriu būti su Tavimi, net ir kentėjimuose.
7. Kai kunigas skaito Evangeliją, prisimink, kaip Jėzus, tardomas Ano ir Kajafo teisme, pareiškia, jog Jis Dievo Sūnus.
Aš išpažįstu, Jėzau, Tave Dievu ir noriu visada būti klusnus Tavo Evangelijai.
8. Kai kalbamas „Tikiu – Credo“, pagalvok, kaip į Jėzų netikėjo kareiviai, budeliai ir kiti, kaip Jėzų baisiai kankino.
Viešpatie, aš į Tave tikiu ir noriu tame tikėjime gyventi ir mirti.
9. Kai kalbama visuotinė malda, prisimink, kaip Jėzus buvo vedamas pas Pilotą ir atiduodamas jo teismui.
Viešpatie, būk man gailestingas, kai man po mirties reikės stoti prieš Tavo Teismą.
10. Kai kunigas aukoja duoną, mąstyk, kaip Jėzus plakamas.
Jėzau, gailiuosi ypač dėl savo kūno nuodėmių, padėk man ir visiems žmonėms jų išvengti.
11. Kai kunigas aukoja vyną, prisimink, kaip Jėzų vainikuoja erškėčiais.
Viešpatie, atleisk man blogas mintis, ypač puikybę.
12. Kai kunigas po aukojimo pasilenkęs meldžiasi, mąstyk, kaip erškėčiais vainikuotą Jėzų sveikina tyčiodamiesi kareiviai.
Kristau, Karalių Karaliau, trokšdamas atlyginti Tavo išjuokimą nuolankiausiai garbinu Tave.
13. Kai kunigas plaunasi rankas, pagalvok apie Pilotą, besiplaunantį rankas ir sakantį: „Aš nekaltas dėl šio teisiojo kraujo“.
Viešpatie, saugok mane, kad savo rankų veiksmais Tavęs neįžeisčiau.
14. Kai kunigas kreipiasi į žmones sakydamas: „Melskitės, broliai ir seserys“, įsivaizduok, kaip Pilotas rodo miniai Jėzų, sakydamas: „Štai žmogus“.
Jėzau, aš Tave pripažįstu ne tik Žmogumi, bet taip pat savo Viešpačiu ir Dievu.
15. Kai kunigas skaito atnašų maldą, įsivaizduok, kaip Jėzui uždeda kryžių.
Viešpatie, aš noriu paimti savo kryžių ir kantriai jį nešti, sekdamas Tave.
16. Kai kunigas kalba dėkojimo giesmę, prisimink, kaip Jėzus, sunkiai vargdamas, neša kryžių iki pat kalno viršūnės.
Jėzau, padėk man ištverti gerame iki pat mirties.
17. Kai kalbama „Šventas, šventas, šventas – Sanctus, sanctus, sanctus“, prisimink, kaip iš Jėzaus kareiviai atima drabužius.
Jėzau, netekęs visos savo nuosavybės, padėk man nugalėti savo gobšumą.
18. Kai kunigas skaito maldas prieš Pakylėjimą, pagalvok, kaip budeliai prikala prie kryžiaus Jėzaus rankas ir kojas.
Viešpatie, gailiuos už savo nuodėmes, padarytas veiksmais ir klystkeliais.
19. Kai kunigas pakelia Švenčiausiąją Ostiją, įsivaizduok, kaip kareiviai iškelia Jėzų, prikaltą prie kryžiaus.
Jėzau, prikaltas prie Kryžiaus ir pakeltas aukštyn, patrauk mane ir visus žmones prie savęs.
20. Kai kunigas pakelia Švenčiausiojo Kraujo Taurę, įsivaizduok Jėzaus Kraują, trykštantį iš Jo rankų ir kojų.
Jėzau, Tavo Brangiausiasis Kraujas tebūnie man ir visiems išganymu.
21. Kai kunigas meldžiasi po Pakylėjimo, pagalvok, kaip Jėzus meldžia Tėvą už savo kankintojus.
Tėve, atleisk visiems mano priešams, duok jiems atsiversti.
22. Kai kunigas mušasi į krūtinę, prisimink, kaip dešinėje Jėzaus kybantis plėšikas prašo pasigailėjimo.
Dieve, pasigailėk manęs dabar ir mirties valandą ir leisk ateiti pas Tave į Dangaus karalystę.
23. Kai kunigas pakelia ir Ostiją, ir Taurę, sakydamas „Su Juo“, mąstyk, kaip Jėzus, ištaręs „Trokštu“, buvo pagirdytas rūgščiu gėrimu.
Jėzau, gailiuosi dėl savo valgymo ir gėrimo nuodėmių.
24. Kai kunigas ir visi kalba „Tėve mūsų – Pater noster“. prisimink, kaip Jėzus šaukia: „Tėve į Tavo rankas atiduodu savo dvasią”.
Jėzau, suteik laimingos mirties malonę man ir kitiems žmonėms.
25. Kai kunigas visiems linki ramybės, pagalvok, kad Jėzus savo kančia ir mirtimi sutaikė mus su Dievu.
Jėzau, sutaikyk mus visus ir palaikyk mūsų vienybę.
26. Kai kunigas kalba „Dievo Avinėli – Agnus Dei“ ir laužo Ostiją, prisimink, kaip Jėzus miršta ant kryžiaus.
Jėzau, aš trokštu būti Tavo, gyvendamas ir mirdamas.
27. Kai kunigas Ostijos dalelę įleidžia į taurę, pagalvok, kad Jėzaus siela nužengia į pragarus paguosti teisiųjų vėlių.
Viešpatie, duok amžinąjį atilsį skaistyklos sieloms.
28. Kai kunigas toliau meldžiasi ir priklaupia, prisimink, kaip šimtininkas ir daugelis žmonių pripažįsta Jėzų Dievo Sūnumi.
29. Kai kunigas rodo Švenčiausiąją Ostiją ir taria: „Štai Dievo Avinėlis“, mąstyk, kaip geri žmonės laidoja Jėzų.
Jėzau, aš, priimdamas Šventąją Komuniją noriu, kad mano širdis Tau būtų tarsi malonaus poilsio kvapas.
30. Kai kunigas plauna ir tvarko taurę, prisimink, kaip laidojamą Jėzų apverkė maldingos moterys, o ypatingai Švenčiausioji Jo Motina.
Jėzau, suteik man ir mums visiems tikros atgailos malonę.
31. Kai kunigas po maldos sveikina žmones, tardamas „Viešpats su jumis“, įsivaizduok, kaip Jėzus prisikėlęs iš numirusių, sveikino savo mokinius, linkėdamas ramybės.
Jėzau, leisk, kad aš prisikėlęs nueičiau į amžinos ramybės šalį ir būčiau su Tavimi.
32. Kai kunigas laimina ir atsisveikina, prisimink, kaip Jėzus siunčia savo mokinius į visą pasaulį skelbti Evangelijos.
Jėzau, dėkoju už Tavo mokslą kuris pasiekė ir mūsų tėvynę. Padėk mums visiems jo laikytis.
33. Kai kunigas nueina nuo altoriaus po Šventųjų Mišių, mąstyk, kaip apaštalai pasklido po visą pasaulį, skelbdami Kristaus mokslą.
Jėzau, dėkoju už Šventųjų Mišių malones. Trokštu ir aš savo gyvenime apaštalauti žodžiu, pavyzdžiu ir malda. Amen.