Religija

Kun. Jaunius Kelpšas paskirtas lietuviškos parapijos klebonu

Written by admin · 1 min read

Pagaliau! Kunigas Jaunius Kelpša paskirtas Čikagos Marquette Park’o  Švč.Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios klebonu. Kunigas gyvena ir dirba JAV lietuviškose parapijose nuo 2000 metų.

 Sveikiname kun. Jaunių Kelpšą, paskirtą Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai klebono pareigoms.
Dėkojame, kad sutikote būti mūsų parapijos klebonu. Džiaugiamės, kad dalinatės su mumis visais tikėjimo vaisiais, skatinate mus kiekvieną labiau mylėti Dievą ir savo artimą.
Mielam klebonui Jauniui, meldžiame sveikatos ir Dievo Palaimos !!!
Parapijos pastoracinė taryba ir parapijiečiai

  Ne taip seniai, kai nepaisant parapijieččių protestų, laiškų vyskupui, šios parapijos kun. Rimgaudas Adomavičius buvo priverstas išvykti į Lietuvą,  parapijai tikrai trūko kunigo iš Lietuvos, galinčio su tautiečiais ne tik susikalbėti gimtąja kalba, bet ir suprasti juos, patarti ar patarnauti. Marquette Park’o bažnyčia jau seniai tapo išeivių iš Lietuvos sielos atgaivos šventove. Suprojektuota lietuvio architekto Jono Muloko, išpuošta lietuvių menininkų darbais, joje jautiesi taip, tarsi pabūvotum Lietuvoje.
Lietuviška Bažnyčia tai ne tik maldos namai. Per ją, su ja islaikomos tautinės tradicijos, išlaikoma viena svarbiausių lietuvybės taisyklių – kalbama, skaitoma taisyklinga lietuvių kalba. Juk be kalbos nebelieka tautos.
Sveikindami ir linkėdami sveikatos ir jėgų kunigui Jauniui Kelpšai, tikėkimės, kad priėmęs klebono pareigas, jis dės visas pastangas, jog bažnyčia būtų pilna ne tik per tradicines religines šventes.

   Kunigo Jauniaus Kelpšo įvesdinimas į parapiją klebono pareigoms,  įvyks gruodžio 1 d, 2013 m. 10:00 val. ryte. Dalyvaus Jo Ekscelencija Vyskupas Andrew Wypych.  Šv. Mišios bus aukojamos anglų ir lietuvių kalba.
Po Šv. Mišių parapijiečiai kviečiami į parapijos salę  pietums ir programai, bei pabendravimui.
Prašome iš anksto užsisakyti vietas, skambinant  Audrai, tel. 773-776-4600

Nuotr.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio 25-rių metų beatifikacijos jubiliejus;

Šv. Velykų šv. Mišios;

su mons. A. Svarinsku Brighton parapijos lietuviškoje bažnyčioje;