Religija

Palaimintojo Jurgio Matulaičio liturginiams metams pasibaigus

Written by admin · 1 min read

Nuotr.: provincijolas Kazimierz Chwalek

Lietuvos vyskupai  2012 metus paskelbė Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metais. Lapkričio 18 d., sekmadienį,  Čikagos lietuvių bažnyčiose baigėsi liturginiai metai, skirti 25-ių metų beatifikacijos (paskelbimo Palaimintuoju) jubiejui.

Ta proga Čikagos Marquette Park’o  Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje  buvo aukojamos šv. Mišios, kurias celebravo bažnyčios administratorius kun. Jaunius Kelpšas ir JAV kunigų marijonų  vienuolijos  provincijolas Kazimierz Chwalek. Provincijolas trumpai priminė  Palaimintojo Jurgio Matulaičio nuopelnus ir reikšmę katalikų tikėjimui. Šios šv. Mišios buvo pal. Jurgio Matulaičio metų baigiamasis akordas.

Po šv. Mišių, bažnyčios šventoriuje, jei taip gaima pavadinti nedidelė aikštelę priešais bažnyčią, kun. Jaunius  Kelpšas palaimino lietuviško rūpintojėlio bareljefą, kurį dr. Linas Sidrys, Pal. Jurgio Matulaičio renginių komiteto pirmininkas, su žmona nunešė, tiksliau, sugrąžino į Holy Cross ligoninės gydytojų kambarį – ten, kur jis  buvo.

Nuotr.: dr. Augustinas Idzelis (kairėje) ir dr. Robertas Vitas

Susirinkusieji į parapijos salę paskanauti cepelinų, atsigerti kavos ar arbatos, maloniai išklausė dr. Augustino Idzelio prisiminimus apie šios vasaros kelionę į Lietuvą, surastus šeimos kapus, kitais metais švenčiamą  Žemaičių krikštą. Kol dr. A.Idzelis kalbėjo, nuo Anykščių kilęs Algis Steikūnas ant stalo servetėlės nupiešė jo draugišką šaržą (apačioje).

Draugiškas dr. A.Idzelio šaržas

Šv. Mišiose dalyvavo, bendravo su parapijiečiais LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas su šeima (nuotr.).

Parapijiečiai pasveikino ilgametį bažnyčios choro solistą Vaclovą Momkų (pirmas iš dešinės) su gražiu 86 metų Jubiliejumi. A. Steikūnas – pirmas iš kairės.

Dr. Linas Sidrys, padėkojo kun. Jauniui Kelpšui, komiteto nariams už atliktus darbus Palaimintojo beatifikacijos jubiliejui paminėjimo renginiuose. Supažindino su nauja lietuviams iškilusia problema – Holy Cross ligoninės išlikimu katalikų rankose, mat seselės kazimierietės, ilgą laiką administravusios šią ligoninę, nutarė  ją veltui atiduoti Sinai Health organizacijai, nors ligoninės apytikrė turtinė vertė – 82 milijonai dolerių.  Dr. Linas Sidrys paragino kuo skubiau parašyti laiškus Illinois valdžiai, kad nebūtų išniekintas lietuvių katalikų labdaros organizacijos darbas, statant pirmąją lietuvių ligoninę, kurios pamatiniame akmenyje, kaip testamentas ateinančioms kartoms, yra įrašas – ligoninė visiems laikams skirta lietuviams, nes iš lietuvių emigrantų aukų ji ir buvo pastatyta 1928 m.

Parapijos salėje veikia fotografo Arvydo Zabulionio darbų paroda.

Nuotr. Stefos Tamoševičienės ir Ligijos Tautkuvienės