Religija

Popiežiaus Pranciškaus Urbi et orbi: meilė nugalėjo neapykantą, gyvybė laimėjo prieš mirtį

Written by admin · 2 min read

  Sekmadienio rytą popiežius Pranciškus Šv. Petro aikštėje aukojo Velykų dienos Mišias. Jų metu nebuvo sakoma homilija. Mišioms pasibaigus, vidudienį, popiežius pakilo į bazilikos fasado balkoną ir iš ten į visus kreipėsi velykine žinia bei suteikė iškilmingą palaiminimą Romai ir visam pasauliui – Urbi et orbi.

Brangūs broliai ir seserys. Linksmų Velykų!

Kristus prisikėlė! Meilė nugalėjo neapykantą, gyvybė laimėjo prieš mirtį, šviesa išvaikė sutemas! Jėzus Kristus iš meilės mums nusivilko savo dieviškąją garbę, priėmė tarno išvaizdą, nusižemino iki mirties, iki kryžiaus mirties. Dėl to Dievas jį išaukštino ir jis yra visatos Valdovas. Jėzus yra Viešpats!

Savo mirtimi ir prisikėlimu Jėzus mums visiems rodo gyvybės ir laimės kelią. Šis kelias – tai nuolankumas, kuris reikalauja nusižeminimo. Šis kelias veda į garbę. Tik nusižeminant galima siekti to, kas aukštybėse, artėti prie Dievo (plg. Kol 3,1–4). Išdidusis žiūri iš aukšto, nuolankusis kelia akis aukštyn.

Velykų rytą, iš moterų gavę žinią, Petras ir Jonas nubėgo prie kapo ir rado jį pravirą ir tuščią. Tuomet jie prisiartino ir pasilenkę įėjo į kapo vidų. Norint įžengti į slėpinį reikia „pasilenkti“, nusižeminti. Tik kas nusižemina, supranta Jėzaus išaukštinimą ir gali eiti jo keliu.

Pasaulis siūlo bet kokia kaina iškelti save, konkuruoti, susireikšminti… Tačiau krikščionys, mirusio ir prisikėlusio Kristaus malonės dėka, yra kitokio žmogiškumo daigai. Jie stengiasi gyventi vieni kitiems tarnaudami, nebūti arogantiški, bet gerbti kitus, visada padėti. Tai ne silpnumas, bet tikroji galia! Kas savyje turi Dievo galią, meilę ir teisingumą, tam nereikia naudoti smurto. Jis kalba ir veikia remdamasis tiesa, grožiu ir meile.

Prisikėlusį Viešpatį šiandien meldžiame malonės nepasiduoti išdidumui, kuris kursto smurtą ir karus, bet turėti drąsos ir nuolankumo atleisti ir siekti taikos. Jėzų nugalėtoją prašome, kad palengvintų kančias mūsų brolių, persekiojamų dėl Jo vardo, taip pat ir tų, kurie neteisingai kenčia dėl smurto ir šiuo metu vykstančių konfliktų. Jų labai daug.

Prašome taikos visų pirma mylimai Sirijai ir Irakui, kad liautųsi ginklų žvangėjimas ir būtų atkurtas tose brangiose šalyse gyvenančių įvairių grupių darnus sambūvis. Tarptautinė bendruomenė tenebūna inertiška matydama tose šalyse vykstančią didžiulę humanitarinę tragediją ir daugybės pabėgėlių dramą.

Meldžiame taikos visiems Šventosios Žemės gyventojams. Tarp izraeliečių ir palestiniečių tebręsta susitikimo kultūra ir tebūna atkurtas taikos procesas, kuris užbaigtų daug metų trunkančias kančias ir susiskaldymus.

Meldžiame taikos Libijai, kad būtų sustabdytas absurdiškais kraujo liejimas ir barbariškas smurtas, o visi, kam rūpi šalies likimas, siektų susitaikinimo ir kurtų žmogaus orumą gerbiančią brolišką visuomenę. Norime, kad ir Jemene laimėtų vieningas noras susitaikinti ir siekti visų žmonių gerovės.

Tuo pat metu su viltimi prašome gailestingąjį Viešpatį remti šiomis dienomis Lozanoje pasiektą susitarimą, kad jis būtų lemtingas žingsnis saugesnio ir broliškesnio pasaulio link.

Prisikėlusį Viešpatį maldaujame taikos malonės Nigerijai, Pietų Sudanui, įvairiems Sudano ir Kongo Demokratinės Respublikos regionams. Visi geros valios žmonės karštai tesimeldžia už visus žuvusius – ypatingai galvoju apie jaunuolius nužudytus praėjusį ketvirtadienį Garisos universitete, Kenijoje, už pagrobtuosius, už priverstus palikti savo namus ir viską, ką turėjo.

Viešpaties prisikėlimas teatneša šviesą mylimai Ukrainą, ypač tiems žmonės, kurie pastaraisiais mėnesiais kentėjo nuo konflikto smurto. Šalis teatgauna taiką ir viltį visų konflikto dalyvių pastangų dėka.

Prašome taikos ir laisvės moterims ir vyrams, dėl pavienių asmenų ir nusikalstamų organizacijų kaltės slegiamiems naujų ir senų vergystės formų. Prašome taikos ir laisvės kenčiantiems nuo prekiaujančiųjų narkotikais, neretai susimokiusių su valdžia, kuri juk turėtų ginti žmonių šeimos taiką ir darną. Prašome taikos šiam pasauliui, pavergtam prekiautojų ginklais, kuriems pelną neša vyrų ir moterų kraujas.

Atstumtuosius, kalinius, vargšus, migrantus, kurie dažnai yra engiami ir nevertinami, ligonius ir kenčiančiuosius, vaikus, ypač tuos, kurie patyrė smurtą, visus gedinčiuosius, visus geros valios vyrus ir moteris tepasiekia guodžiantis Viešpaties Jėzaus balsas: „Ramybė jums!“ (Lk 24,36). Nebijokite. Prisikėliau ir dabar visada esu su jumis! (plg. Velykų dienos Mišių įžangos priegiesmis)

* * *

Po palaiminimo Šventasis Tėvas buvusiems aikštėje maldininkams, kurių susirinko per 180   tūkstančių,   ir visiems, kas jo žodžių klausėsi per radiją, televiziją ir internetą, palinkėjo džiugių šventų Velykų. Šia proga popiežius tai pat padėkojo Olandijos gėlininkams, kurių dovanotomis gėlėmis kasmet per Velykas papuošiama Šv. Petro aikštė ir bazilika.

„Vatikano radijas“, Tiesos.lt