Religija

Šiluvos atlaidai Marquette Park’o parapijoje

Written by admin · 2 min read

  Sekmadienį, rugsėjo 14 d., Marquette Park’o lietuviškoje  Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje įvyko kasmetinių Šiluvos atlaidų šventinė procesija ir iškilmingos Mišios.

Kiekvienais metais pagerbiamas Švč. Mergelės Marijos Gimimas, garsinama Šiluva, kurioje apsireiškė Dievo Motina. Manoma, kad liaudiškas Šilinių pavadinimas kilo nuo seno vietovardžio – Šilas, iš kurio vėliau išsirutuliojo dabartinis vietovardis – Šiluva.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje pradėti švęsti Petrui Simonui Gedgaudui 1457-aisiais čionai pastatydinus Švč. Mergelės Marijos garbei dedikuotą bažnyčią.
Marquette Park’o apylinkėse lietuviai apsigyveno 20 a. pradžioje. Apie 1920 m. čia jau gyveno apie 200 šeimų. Palaipsniui brendo reikalas turėti savo bažnyčią. Buvo įvairių kliūčių, tačiau jas nugalėjus pasiekta, kad Chicago arkivyskupas George Mundelein įgaliojo kun. Aleksandrą Balutį steigti lietuvišką parapiją, kuri ir buvo įkurta 1927 m.  gegužės 15 d. Marquette Park’e.
Pirmosios šv. Mišios atnašautos šv. Kazimiero seselių koplyčioje 1927 m.  gegužės 22 d.
Pradėtos rinkti lėšos naujos bažnyčios statybai, gauta paskola iš vyskupijos. Pirmosios Mišios naujojoje bažnyčioje atnašautos 1929 m. kovo mėn. Verbų sekmadienį. Tų pačių metų birželio mėn. bažnyčią, mokyklą pašventino vysk. George Mundelein.

Mirus kun. A.Baltučiui, jo pareigas perėme kun. Jurgis Paškauskas (George Paškus). Jo rūpesčiu buvo pradėta planuoti naujos, talpesnės bažnyčios statyba. Arch. Jonas Mulokas suprojektavo naują bažnyčią, kuri stovi iki šios dienos. Tai baroko stiliaus šventovė su labai daug lietuvišku elementų, ypač lipdiniuose (tulpės, verpstės irk t.). Statyba truko ketverius metus, baigta 1957 m.
Bažnyčią pašventino kardinolas Samuel Stritch 1957 m. gegužės 12 d. 1957 m. rugsėjo 8 d. iškilminga procesija buvo pagerbta Šiluvos Marija. Procesija tapo tradicine.
Taip ir šių metų Šiluvos Mergelės Marijos atlaidų baigmė prasidėjo procesija nuo senosios bažnyčios (buv. Nativity mokyklos). Šv. Mišias aukojo bažnyčios klebonas kun. Jaunius Kelpšas, jam talkino Lemonto pal. Jurgio Matulaičio misijos kapelionas kun. Algis Baniulis ir diakonas Vito Paškus. Giedojo Vaikų vokalinis ansamblis ,,Svajonė” ir jauna gabi solistė Agnė Giedraitytė. Šv. Mišiose giedojo Los Angelės vyrų oktetas ,,Tolimi aidai”.


Šv. Mišiose dalyvavo ir svečiai iš Lietuvos LR Seimo narys Paulius Saudargas, politologas, Rytų Europos studijų centro analitikas dr. Laurynas Kasčiūnaspolitologas, Valstybingumo ir tradicijos studijų centro direktorius Linas Kojala, LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, LR Garbės konsulas Colorado valst., čikagiškis dr. Jonas Vytautas Prunskis.
Po šv. Mišių parapijos salėje buvo surengtos vaišės ir ,,Tolimųjų aidų” okteto koncertas.  Svečiai stabtelėję trumpam, Paulius Saudargas (nuotr.)pasakęs proginę kalbą,  išvyko į oro uostą.
 Su parapijiečiais bendravo klebonas Jaunius Kelpšas, kapelionas Algis Baniulis, JAV LB Tarybos garbės pirmininkas Juozas Polikaitis. Popietę vedė Dalia Žarskienė ir Darius Karalis.

  Los Angeles okteto vyrai dainavo nuotaikingai, buvo sutikti ir palydėti plojimais. Ansamblio siela – Linas Polikaitis (nuotr.). Gal neatsitiktinai, sekdamas pusbrolio Dariaus Polikaičio pėdomis, buvo vienas šio ansamblio kūrėjų.

Malonu matyti dainininkų tarpe buvusį čikagiškį Kęstutį Daugirdą (nuotr. žemiau), kuris daug prisideda prie dainininkų tobulėjimo, repertuaro parinkimo.

Nepamirštas ir diakonas Vitas Paškauskas, kurio dėdė ir buvo tas kun. Jurgis Paškauskas, sumanęs pastatyti naują (dabar esamą) bažnyčią –  jis, kartu su sesele Terese, buvo pasveikinti gimtadienio proga.


Susirinko apie 170 parapjiečių  ir svečių.

  Prie baro, kaip visada, dirbo ta pati komanda:  Arvydas Bagdonas, Bronė Barakauskienė, Kristina Likanderytė, Danguolė Ilginytė.
Viskam vadovavo bažnyčios sekretorė Audra Zakarauskienė. Bažnyčią dekoravo, puošė moterys, kurioms vadovavo Dalia Žarskienė