Šalis, kurioje gyvename

Lietuviškos kultūros deimantas… giliausioje anglies kasykloje

Written by admin · 3 min read

  98-ajame kasmetiniame Lietuvių festivalyje “Antracito” regione PA netrūko džiugių akimirkų. Praeitą savaitgalį daugelyje Rytų pakrantės lituanistinių mokyklų nuskambėjo pirmasis skambutis: po 3 mėnesių vasaros pertraukos kiekvieną šeštadienį ar sekmadienį vėl į pamokas renkasi mažieji lietuviukai, kurie kada nors perims vyresniųjų lietuvybės išlaikymo triūsą čia, už Atlanto. Taip ir Pennsylvania valstijos Antracito kasyklų regione galbūt kažkada nuo lietuviškos šeštadieninės mokyklos pamokėlių prasidėjo Elaine Luschas bei brolių advokato Paul ir draudimo agentūros savininko Larry Domalakes visuomeninė „karjera“, kurios dėka istorinio angliakasių

Shenandoah miesto apylinkėse iki šiol tebepuoselėjama mūsų tautos kultūra ir tradicijos. Jau trys skirtingos kartos imasi ruošti tradicinius Lietuvių festivalius nuo Lakeside ir Lakewood parkų Barnseville apylinkėse iki praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio vidurio pastariesiems užsidarius, jau Schuylkill prekybos centre Frackville-PA. Tuo tarpu už nepilnos valandos kelio nuo Shenandoah miesto į šiaurę Scranton-PA mieste esančiame „Antracito“ regiono paveldo muziejuje JAV Lietuvių

Bendruomenės šio miesto apylinkės vadovės Carol Gargan pastangų dėka jau penkti metai iš eilės rugpjūčio mėn. pradžioje ruošiama lietuvių tautinė diena, šiemet į šventę susirinkę keli šimtai mūsų tautiečių stebėjo Amerikos lietuvių autoriaus Charles Halka operą „Julius“, kurios pastatymas paskirtas neseniai Anapilin iškeliavusio lietuvių kilmės Metropoliteno Operos Niujorke dainininko Glenn Bater atminimui. Tačiau metų renginiu „giliausių kalnakasių“ Pennsylvania galima drąsiai pavadinti nuo 1914-ųjų be pertraukos organizuojamus kelių dienų lietuviškus festivalius, kurie rugpjūčio mėnesį sukviečia tūkstančius šio

regiono vietinių, daugumoje kilusių iš prieš šimtmetį ar daugiau į šias apylinkes atsikrausčiusių Rytų Europos kilmės emigrantų, sau duoną pragyvenimui užsidirbusių antracito kasyklų požemiuose. Ir šiais metais, jau 98-ajame lietuviškame festivalyje rugpjūčio 11-12 d.d., pastaruosius keletą dešimtmečių organizuojamuose Schuylkill prekybos centre, apsilankiusieji turėjo progos pasiklausyti lietuvių-latvių kilmės „Sensations“ grupės atliekamų šlagerių, išgirsti geneologo Tomo Sadausko paskaitos, pasisukti polkos ratelyje su specialiai iš Baltimorės (MD) į Lietuvišką festivalį Frackville atvykusiais „Malūno“ šokėjais.

Pirmą sykį į „Antracitų“ lietuviškąją šventę iš Cleveland-OH atvyko uteniškis, vis plačiau lietuvių tarpe koncertuojantis Augis (Eugenijus Dicevičius), kuris be kita ko, vadovauja „Šiaurinio kranto“ radijo laidos programai, transliuojamai kiekvieną sekmadienį WJCU 88.7-FM bangomis nuo 8 iki 10 v.r., tuo pat metu jos galima klausytis ir internetu užėjus į tinklapį www.wjcu.org. Kaip ir kiekvienąmet, “Lietuvos Vyčių” 144-osios kuopos surengtos šventės metu festivalio svečiai galėjo apsipirkti įvairiais lietuviškais menininkų dirbiniais, bižuterija, papuošalais, maisto produktais ir gėrimais. Berwick-PA miestelyje gyvenanti Elaine Luschas bei kaimynystėje Snenandoah apsistoję Jim ir Dot Setcavage jau kelinti metai kartą organizuoja skirtingų lietuvių tautinės kultūros bruožų pristatymą šio renginio dalyviams: pačiame prekybos centro viduryje “sukurtame” lietuviškame paveldo muziejuje buvo plačiau pristatomos lietuviškos kalendorinės šventės ir tradicijos.

  Elaine dukra Carol, pasipuošusi Rasų vainiku iš žalumynų, nepavargdama pasakojo susirinkusiems ne tik apie Šv. Kalėdas ar Velykas, bet ir Užgavėnių, Visų Šventųjų ir Vėlinių tradicijas, Jonines, Tris Karalius, lietuviškas vestuvines apeigas. Plačiau apsistota ties Žoline, kadangi būtent tą savaitgalį Lietuvoje vyko Švč. Mergelės Ėmimo į Dangų atlaidai. Padedant šių eilučių autoriui, festivalio lankytojams buvo paruošta paroda sportine tematika, pasirūpinta Londono olimpiadoje dalyvavusių Nemuno krašto sportininkų biografijomis bei medalius iškovosiųjų lietuvių triumfo akimirkas įamžinusiomis nuotraukomis. Kiek pasididžiavimo ir ovacijų tūkstantinei auditorijai sukėlė sekmadienį, rugpjūčio 12-ąją gauta pritrenkianti žinia apie aukso medalį Lietuvai šiose žaidynėse ką tik laimėjusią penkiakovininkę Laurą Asadauskaitę! 98-ojo Lietuviško festivalio PA organizacinis komitetas netikėtai to paties sekmadienio popietę sulaukė bene garbingiausio svečio – pakeliui iš Girardville po rytinių Šv. Mišių į Frackville prekybos centrą užsuko Allentown (PA) vyskupas kun. J. O. Barres, savo trumpoje kalboje itin pabrėžęs susižavėjimą vietiniu lietuvių kilmės jaunimu, ne tik gausiai dalyvaujančiu festivalyje, bet ir šokančiu “Gintaro” tautinių šokių grupėje Mahanoy City, padedančiu šventės rengėjams, įsiliejusiu į lietuviško paveldo organizacijų gretas. Vyskupas Barres paragavo lietuviškos virtuvės skanumynų, grožėjosi iš Philadelphia-PA atvykusių “Žilvino” šokėjų meistriškumu, klausėsi Lynne Cox, “Dviejų broliukų” (Mike ir Tomo Dura) atliekamų kūrinių. Festivalio pabaigoje Augis pakvietė visus atlikėjus į sceną bendram pasirodymui, į kurį įsijungė ir Lietuvos 

  pokario partizanų kovas įamžinantys Maryland valstijos lietuviai, vadovaujami Alekso Radžiaus. Taigi daugiau kaip šimtmetį gyvuojantys Antracitų regiono imigrantai Šiaurės Rytų Pennsylvania nepraranda savo etninio paveldo ir šiandien, o prieš 35 metus apylinkėse oficialiai susibūrę “Lietuvos Vyčiai” jau ketvirtą dešitmtmetį puikiai perteikia savo tautos kultūrą ir tradicijas ne tik savo šeimos rate, bet ir plačiajai visuomenei. 98-asis Lietuvių festivalis Frackville –  praeitis, tačiau jau sulaukiau šventės rengėjų kvietimo į sekantį, 99-ąjį – 2013 m. rugpjūtį Amerikos lietuviai Frackville-PA festivalio lankytojams pristatys savo tautinę virtuvę ir liaudiškos medicinos ypatybes, o taip pat dalyvaus vienos seniausių tebeaktyvių organizacijų – “Lietuvos Vyčių” šimtmečio suvažiavime Bostone.

Carol Luschas ir Rimo Gedeikos nuotraukos

 “Amerikos lietuvis”/NJ