Šalis, kurioje gyvename

Pasaulio lietuvių centro žinios: naujienos ir renginiai, rugsėjo 21 d., 2018

Written by Redakcija · 1 min read

PLClogo PLC zinios

 

Minėjimas/Commemoration – 100 Metų Nepriklausomybės atgavimo minėjimas
Sekmadienis, 9/23/2018  
1:00 v.p.p. iki 5:00 v.p.p.
Friendship Botanic Gardens, Michigan City, INDėl  autobuso, išvykstančio iš Lemont rezervacijų, skambinkite Aušrelei Sakalaitei (630) 243-6302.

Celebration commemorating the Centennial of Lithuania‘s Declaration of Independence
Sunday, 9/23/2018
1:00 pm – 5:00 pm 
Friendship Botanical Gardens, Michigan City, IN.

For bus reservations from Lemont, contact Aušrele Sakalas (630) 243-6302.

LB Lemonto apygarda,  LAC Lemont Chapter

————-KONCERTAS

Tenoro Vaido Vyšniausko koncertas
Sekmadienis, 09/30/2018,  1:00 v.p.p.
Švenčiausios Mergelės Marijos bažnyčia
6812 S. Washtenaw Ave, Chicago, IL 60629

Dalyvauja Lietuviu operos Čikagoje choras ir solistai.

Concert. Tenor soloist Vaidas Vysniauskas
Sunday, 09/30/2018, 1:00 pm
Nativity BVM
6812 S. Washtenaw Ave, Chicago, IL 60629

Featured in the concert are soloists and the choir of the Lithuanian Opera in Chicago.

Lietuvių opera Čikagoje
Lithuanian Opera in Chicago

————-Meno sezono atidarymas/The Opening of the Art Season

5-ojo meno sezono atidarymas bei “Sielos” meno studijos registracija
Šeštadienis, 9/29/2018
7:00 v.v.
Galerija “Siela”
Pasaulio lietuvių centras

The Opening of the 5th Art Season and Registration for Classes at the Art Studio “Soul”
Saturday, 9/29/2018
7:00 p.m
Gallery “Soul”
Lithuanian World Center

Lietuvių dailės muziejus
Lithuanian Museum of Art

     

——————–

Lietuviškas miuziklas Čikagoje/Lithuanian Musical in Chicago
Daugiau informacijos/ More info
Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės Legenda Šeštadienis, 10/06/2018  7:30 v.v.  Auditorium Theater
50 E Congress Pkwy, Chicago

The Legend of Zygimantas Augustas and Barbora Radvilaite
Saturday, 10/06/2018
7:30 p.m
Auditorium Theater
50 E Congress Pkwy, Chicago 

JAV LB kultūros taryba
Lithuanian-American Community Arts & Culture Council

—————-

Spektaklis visai šeimai/Theater for All Ages

Teatro “Teatriukas” spektaklis “Žalia Gyva”
Šeštadienis, 10/13/2018
2:00 v.p.p.
Pasaulio lietuvių centras, LF salė

Bilieto kaina $10. Su klausimais skambinkite į PLC raštinę 630-257-8787.

Theater “Teatriukas” Show “Green Alive”

Saturday, 10/13/2018
2 pm
Lithuanian World Center, LF Hall

Tickets $10. For information, please call LWC office 630-257-8787.

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

——————

Ypatingos mišios/Special Mass

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seselių vienuolijos 100 metų įkūrimo šventė
Sekmadienis, 10/14/2018 
PJ Matulaičio misija. 9:00 v.r. ir 11:00 v.r. mišios

Po kiekvienų pamaldų bus vaišės Meno galerijoje “Siela”, PLC su trumpa programėle, apibudinančia vienuolijos istoriją ir seselių didelį įnašą lietuvių visuomenei. 

A celebration commemorating the founding of the Sisters of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, 100 years ago.

Sunday, 10/14/2018
BJ Matulaitis Mission, 9 am and 11 am mass.

After each Mass there will be refreshments in the Lithuanian Museum of Art “Siela”, LWC and a short presentation about the history of this religious order and its great contribution to the Lithuanian community.

PJ Matulaičio misija
BJ Matulaitis Mission

—————-