Šalis, kurioje gyvename

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO ŽINIOS

Written by Redakcija · 2 min read

   PLC zinios                                                                                 Balandžio 11 d., 2018For more information on events in the Lithuanian community, please visit  www.lcenter.orgNauja organizacija PLC/New Organization at LWC 

Nuo šiol Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga vadins Pasaulio lietuvių centrą savo namais. Ačiū organizacijos valdybos pirmininkui Vladui Oleinikovui už apsilankymą. Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija – jau 38-ta organizacija po PLC stogu. Valio!

Lithuanian World Center welcomes Lithuanian World Youth Association as the 38th Lithuanian organization under our roof. Thank you, Vladas Oleinikovas, for a visit.Daugiau apie PLJS

PLC metinis narių susirinkimas/LWC Annual Members’ Meeting

Pasaulio lietuvių centro metinis narių susirinkimas
Sekmadienis, 04/22/2018
11:00 v.r. – registracija
1:00 v.p.p. – susirinkimo pradžia
Pasaulio lietuvių centras
Pokylių salė

Lithuanian World Center Annual Members’ Meeting
Saturday, 04/22/2018
11:00 am – registration
1:00 pm – the meeting begins
Lithuanian World Center
Banquet Hall

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

JAV LB Tarybos rinkimai/ LAC Board Elections

Rinkimai vyks gegužės 1-15d.
Elections will take place on May 1-15th.

www.tarybosrinkimai2018.com

Paskaita/Lecture

Paskaita “Pakalbėkime apie studijas”
Šeštadienis, 04/14/2018
12:00 v.p.p.
Pasaulio lietuvių centras
Galerija “Siela”

 Pokalbį ves jaunieji lietuvaičiai, kurie baigė universitetus JAV.

Lecture “Let’s Talk About Studies”
Saturday, 04/14/2018
12:00 pm
Lithuanian World Center
Gallery Soul

The discussion will be led by young Lithuanians who earned their degrees in American universities.

Maironio Lituanistinė mokykla
Maironis Lithuanian Cultural School

Spindulio metinis balius-koncertas/Spindulys Annual Dinner-Concert

Spindulio šokių kolektyvo metinis balius-koncertas “Pavasario skliautai”
Šeštadienis, 04/14/2018
6:00 v.v.
PLC pokylių salė

Programa. Zitos Kušeliauskienės paruoštos vaišės. Šokiai.

Spindulys Annual Dinner-Concert “Pavasario skliautai”
Saturday, 04/14/2018
6:00 pm
LWC Banquet Hall

Performance. Dinner. Dance.

Spindulio ansamblis
Ensemble Spindulys

“Saulutės” labdaros renginys/”Saulute” Charitable Event 

“Saulutės” labdaros koncertas
Sekmadienis, 04/15/2018 
12:30 v.p.p.
Pasaulio lietuvių Centras 
Pokylių salė

Koncertuos Loreta Janulevičiūtė, Saulius Šiaučiulis ir Algirdas Motuza

Charitable Concert for “Saulute”
Sunday, 04/15/2018
12:30 p.m.
Lithuanian World Center
Banquet Hall

Performances by Loreta Januleviciute, Saulius Siauciulis and Algirdas Motuza

Lietuvos vaikų globos būrelis “Saulutė”
Sunlight Orphan Aid for Lithuania 

Naujos knygos pristatymas/New Book Release

Susitikimas su kulinarijos knygų autore Beata Nickolson ir jos seserimi Odeta Bložiene. Tema: Kiekvienam savo gyvenimo knyga
Ketvirtadienis, 04/19/2018
7:00 v.v.
Pasaulio lietuvių centras
Galerija “Siela”
Pokalbis apie įkvėpimus knygoms, darbą šeimos versle ir dvi naujas knygas “Viskas suskaičiuota” ir “TV receptai” 

An evening with Beata Nicholson, a famous Lithuanian author of cookbooks, and her sister Odeta Bloziene. Theme: “Everyone Owns His Lifes Book”
Thursday, 04/21/2018
7:00 p.m.
Lithuanian World Center
Gallery Soul

Topics presented: the inspiration for writing, working in a family business, and the introduction of two new books “Everything’s Counted” and “TV Recipes”

Chicago Mothers Foundation

Susitikimas su prof. dr. Liudu Mažyliu/Meeting with Prof. Dr. Liudas Mazylis 

Susitikimas su prof. dr. Liudu Mažyliu
Šeštadienis, 04/21/2018
12:30 v.p.p.
Pasaulio lietuvių centras
LF salė 

Meeting with Prof. Dr. Liudas Mazylis 
Saturday, 04/21/2018
12:30 pm
Lithuanian World Center
LF Hall

LR generalinis konsulatas Čikagoje, Pasaulio lietuvių centras, JAV lietuvių bendruomenė, Lietuvių Fondas
Consulate General of Lithuania in Chicago, Lithuanian World Center, Lithuanian American Community, Lithuanian Foundation

Vilties aitvarai/Kites of Hope 

Labdaros vakaras “Vilties aitvarai”
Šeštadienis, 04/21/2018
6:30 v.v.
Pasaulio lietuvių centras
R. Riškus salė
Vakaras skirtas rinkti lėšas Šeimos namučiams Lietuvoje, kuriuose būtų apgyvendintos vėžiu sergančių vaikų šeimos ligos gydymo metu. 

Charity Gala “Kites of Hope”
Saturday, 04/21/2018
6:30 p.m.
Lithuanian World Center
R. Riskus Hall

The evening is dedicated to raising funds for the ongoing construction of a Rehabilitation Center in Lithuania for the families of young cancer patients undergoing treatment.

Chicago Mothers Foundation

PLC pavasarinė talka/LWC Spring outdoor clean-up

PLC pavasarinė talka
Šeštadienis, 04/28/2018
12:00 v.p.p. 
Pasaulio lietuvių centras
PLC kiemelis

LWC Spring Outdoor Clean-up
Saturday, 04/28/2018
12:00 p.m.
Lithuanian World Center
LWC Front Lawn

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

LF metinis narių suvažiavimas/LF Annual Members’ Meeting

Lietuvių Fondo metinis narių suvažiavimas
Šeštadienis, 04/28/2018
8:00 v.r. – registracija
10:00 v.r. – suvažiavimo pradžia
Pasaulio Lietuvių Centras
Pokylių salė

Lithuanian Foundation Annual Members’ Meeting
Saturday, 04/28/2018
8:00 am – registration
10:00 am – the meeting begins
Lithuanian World Center
Banquet Hall

Lietuvių Fondas
Lithuanian Foundation

Lietuvių poezijos pavasaris JAV/Lithuanian Poetry in the USA

Lietuvių poezijos pavasaris JAV
Šeštadienis, 04/28/2018
6:00 v v.
Pasaulio Lietuvių Centras
Galerija “Siela”

Lithuanian Poetry in the USA 
Saturday, 04/28/2018
6:00 p.m.
Lithuanian World Center
Gallery Soul

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center