Šalis, kurioje gyvename

Politinis savaitgalis Čikagoje

Written by Redakcija · 49 sec read

polit savaitg1 polit savaitg1lakt kabo2  Ne pirmus metus rengiamas Politinis savaitgalis, po pertraukos ir vėl Čikagoje. Balandžio 14d.-15d., LIETUVIŲ  FRONTO  BIČIULIAI (LFB)  ir  JAV LIETUVIŲ VISUOMENINIS KOMITETAS ,,UŽ DVIGUBĄ PILIETYBĘ”   kviečia į susitikimą su Nepriklausomybės Atstatymo Akto signataru dr. ZIGMU VAIŠVILA ir žurnalistu, politologu TOMU ČYVU (Lietuva). Pagrindinė tema – šios dienos Lietuva – problemos, džiaugsmai, ateities vizija.  Diskutuosime už Lietuvos ribų gyvenantiems tautiečiams rūpimu klausimu dėl prigimtinės pilietybės išlaikymo, įgijus kitos šalies pilietybę.

Susitikimuose  dalyvauti pakviesti: buvusi PLB pirmininkė, teisės mokslų dr. Regina Narušienė, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas, generolas majoras Jonas Kronkaitis, buvęs ilgametis išeivijos dienraščio ,,Draugo“ administratorius, knygų autorius Valentinas Krumplis. Tikimės parodyti dokumentinį filmą apie išeivijos indėlį kovoje už Lietuvos Laisvę – tūkstantinę manifestaciją ,,Esame laisvi – netylėkime“, prie Jungtinių Tautų būstinės  New York‘e, 1965 m. lapkričio 13 d.

Bus paskelbtas LFB įsteigtos ,,Laisvės“ premijos (fundatorius dr. Rimtautas Marcinkevičius) 2018 m. laureatas.

Meninėje programoje dalyvaus muzikė Vilma Meilutytė.

Renginio išlaidoms padengti – auka 10 dol.

Smulkesnė informacija tel.:630-290-0191

Šeštadienį,14d. 5v.v. Lietuvių dailės muziejuje SIELA   

Sekmadienį, 15d. 12:30 v.p.p. Marquette Parko Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje.

 

                           

2018

 

             ATKURTAI LIETUVAI 100!

 

—————————————————————————————————————————————————-

  A T K U R T A I   L I E T U V A I  100!

——————————————————————————————————————————————————————————————