Šalis, kurioje gyvename

Ramunė Kubiliūtė. 2017 m. “Derliaus pietūs” Lemonte, IL

Written by Redakcija · 2 min read

viktute ir jaunimas IMAA9219        Šiek tiek lietingą spalio 22d popietę, Lemonte i Pasaulio lietuvių centro didžiąją salę susirinko šių metų “Derliaus pietų” svečiai. Pietų vaišių vedėja Viktutė Silūnienė pakvietusi susėsti, priminė organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” tikslus: parama 10 Lietuvos pomokykliniams dienos centrams, kurie dirba su rizikos grupės šeimų vaikais; savanorystės puoselėjimas abipus Atlanto.    sale    stalasPolikaic

tevai vaikai  kamntiene  Viktutė pristatė grupę JAV jaunų lietuviu kilmės savanorių, kuriuos ji palydėjo į Lietuvą šių metų vasarą. Tai aštuoni jaunuoliai, savanoriavusieji penkiuose organizacijos remiamuose dienos centruose: Jokūbas Baranauskas, Daiva Daulytė, Vasara Kulbytė, Mantas Motekaitis, Vitas Polikaitis, Marisa Sadauskaitė, Matas Skeberdis, Vytas Stankus. Kiti aštuoni praėjusios vasaros savanoriai išvyko studijuoti tolimesniuose universitetuose ir dalyvauti negalėjo. Susirinkusieji nuoširdžiai paplojo savanoriams bei jų tėvams, kurie ne tik palaikė, bet ir rėmė  jų keliones į Lietuvą. Nuo 2000 m. org. “Vaiko vartai į mokslą“ parengė 92 įvairaus amžiaus asmenis (daugiausiai jaunimo) savanoriškam darbui remiamuose centruose.

Viktutė pristatė pietuose dalyvaujančius svečius ir viešnią iš Lietuvos, buv. “Draugo” laikraščio vyr. redaktorę Dalią Cidzikaitę. Padėkojo remėjai Rasai Šarauskienei, kuri kasmet į “Derliaus pietus” sukviečia didelę grupę artimųjų,  dosniai aukoja organizacijai. Pirmą kartą “Derliaus pietuose” dalyvavo Lietuvos generalinis konsulas Mantyvdas Bekešius, kuris gražiai pasveikino netrukus dvidešimtmetį švęsiančią labdaros organizaciją. Pal. Jurgio Matulaičio misijos administratorius, kun. Algis Baniulis, SJ, sukalbėjo maldą prieš valgį ir priminė organizijos pavadinimo “vartai” simbolinę reikšmę.

Šiemet, “Derliaus pietų” programoje – 2017 m. vasarą Žemaičių Kalvarijoje savanoriavusio, dabar jau universiteto pirmųjų metų studento, Manto Motekaičio trumpo dokumentinio filmo “Kaimo vaikai”, premjera. Jis trumpai papasakojo filmavimo eigą.

 Į salę skanų Zitos Kušeliauskienės ir jos talkininkų paruoštą maistą prie stalų atnešė paslaugūs A. Lipniūno – prez. A. Stulginskio moksleivių ateitininkų kuopos nariai. Šeimininkei vėliau buvo padainuota “Buvo gera gaspadinė”. Popietės dalyvius pralinksmino bendras dainavimas su moksleiviais, smuikininkių Marijos Sadauskaitės ir Tessos Papartytes palyda.  

 Audra Kubiliūtė Daulienė surengė loteriją. Jaunai Smiltei Baranauskaitei iš krepšio ištraukus bilietukus, Audrai pranešus laimingų bilietukų numerius, laimėtojams buvo perduoti laimikiai – gėrybių krepšis ar gėlė. Loterijai laimikius padovanojo organizacijos narės ar remėjos. Valdybos narės Birutės Pabedinskienės iškeptas skanus napoleonas buvo įsigytas aukciono būdu.

“Vaiko vartai į mokslą” valdyba dėkoja kun. A. Lipniūno-prez. A. Stulginskio kuopos moksleiviams, nes jie ne tik dainavo. Jie padėjo nešti maistą, ir teikė pagalbą visur, kur ji buvo reikalingi.

 Padėka visiems- spalio 22 d. vykusių pietų dalyviams, jų tarpe LR konsului Mantvydui Bekešiui su žmona Egle, Pal. Jurgio Matulaičio misijos administratoriui kun. Algiui Baniuliui, SJ, iš Lietuvos viešėjančiai buv. “Draugo” redaktorei Daliai Cidzikaitei, pietų savanoriams, dainininkams, filmo “Kaimo vaikai” kūrėjui Mantui Motekaičiui, aparatūrą paskolinusiam Tadui Dunčai, skanių pietų šeimininkei Zitai Kušeliauskienei ir visiems talkininkams, taip pat J. Daumanto-P. Dielininkaičio kuopos vyresnėms jaunėms ir Čikagoje šiuos mokslo metus St. Ignatius gimnazijoje besimokančiai viešniai iš Kauno, moksleivei ateitininkei Emilijai.

Be remėjų palaikymo, jokia nepelno siekianti labdaros organizacija negali tęsti savo projektų ir veiklos. Org. “Vaiko vartai į mokslą” dėkoja visiems ”Derliaus pietų” dalyviams ir organizacijos veiklą palaikantiems bei pietuose savanoriavusiems. Negalima gyvuoti vien pagyromis ir komplimentais, reikia ir darbti. Tam org. “Vaiko vartai į mokslą” telkia lėšas. Iki pasimatymo prieš-kalėdinėje mugėje Pasaulio lietuvių centre.

Organizacijos tinklavietė: www.childgate.org.

Nuotr. D. Čyvienės