Šalis, kurioje gyvename

Ramunė Kubiliūtė. Kasmetinius lėšų telkimo „Derliaus pietus“ Pasaulio lietuvių centre

Written by Redakcija · 29 sec read

Manto plakatas   Spalio 22 d. per organizacijos “Vaiko vartai į mokslą” kasmetinius lėšų telkimo „Derliaus pietus“ Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL), bus skanūs pietūs, loterija, bendras dainavimas. Atsilankiusieji turės progą pamatyti DePaul universitete studijuojančio bei 2017 m. vasarą Žemaičių Kalvarijoje savanoriavusio studento Manto Motekaičio trumpą filmą “Kaimo vaikai“.Pietų pradžia 12:30 val.p.p. Visi kviečiami dalyvauti. Sudarykite stalus. Kvieskite savo šeimos narius ir gimines. Jūsų dalyvavimas padės organizacijai toliau remti dešimt pomokyklinių dienos centrų Lietuvoje, kuriuos lanko rizikos grupės šeimų atžalos.

Rezervacijas priima Rūta Šmulkštienė, el paštas: r.l.smulkstys@sbcglobal.net, tel. 630-243-1089 ar Ramunė Kubiliūtė, el paštas: rkkubilius@yahoo.com; tel. 847-869-1042 (vakarais). Bilietai bus platinami prieš ir po šv. Mišių Pal Jurgio Matulaičio misijos prieangyje sekm., spalio 15 d.