Šalis, kurioje gyvename

Ramunė Kubiliūtė. Lietuvių Tautinių Šokių Institutas ruošiasi šokių kursams

Written by Redakcija · 1 min read

Kubil. Sokiu kursai 2017 3  Kubil. Sokiu kursai 2017 4  Dainavoje vyksiančiuose kursuose šokių mokytojai susipažins su XVI Šokių šventės repertuaru. 

XVI Šokių Šventę Philadelphia, PA, organizuoja JAV Lietuvių Bendruomenė kartu su Kanados Lietuvių Bendruomene ir Lietuvių Tautinių Šokių Institutu.  Renginio  metu, 2020 m. liepos 3-6 dienomis, vyks koncertų, meno parodų ir pokylių.

Šokių  šventės kulminacija – sekmadienio, liepos 5 d., koncertas, kai  į spalvingą ir dinamišką lietuviškų šokių derinį susilies apie 2000 šokėjų iš JAV, Kanados ir kitų kraštų.  

Lietuvių Tautinių Šokių Institutas paskelbė, jog šios šventės meno vadovu bus choreografas Gintaras Grinkevičius, vienas iš Čikagos tautinių šokių ansamblio „Grandis“ vadovų. Meno vadovo sukviesta kūrybinė grupė jau nustatė scenarijų pagal M.K. Čiurlionio “Karalių pasaką”.

2019 m. rugp. 11-18 dienomis Lietuvių Tautinių Šokių Institutas (LTŠI) rengia kursus Dainavos stovyklavietėje (Manchester, MI). Jų metu XVI Tautinių Šokių šventės kūrybinė grupė supažindins tautinių šokių grupių mokytojus ir grupių atstovus.su Šokių šventės repertuaru.  Kursuose Dainavoje dalyvaus svečias iš Lietuvos, XVI Šokių šventės scenarijaus ko-autorius, profesorius Vidmantas Mačiulskis, Lietuvos muzikos ir teatro Klaipėdos fakulteto šokio katedros vedėjas.

Trečiadienį, rugp. 14 d., 6 v.v. Dainavoje rengiamas visuotinis LTŠI narių suvažiavimas. Visi LTŠI nariai kviečiami dalyvauti kursuose ir suvažiavime.

Informacija apie Tautininų šokių mokytojų kursus bei apie registraciją bus išsiuntinėta LTŠI nariams ir netrukus bus patalpinta LTŠI svetainėje: http://www.lttsi.net/ . Jei kas turi klausimų apie kursus ar LTŠI suvažiavimą, gali kreiptis į LTŠI pirmininkę Violetą Smieliauskaitę-Fabianovich: LTSI.fabiano@gmail.com

Naujai besiformuojančios tautinių šokių grupės ar nauji vadovai, kuriems reikia daugiau informacijos, gali kreiptis į XVI Šokių šventės meno vadovą, Gintarą Grinkevičių: <gintaras@sokiusvente.org>.

Daugiau apie Lietuvių Tautinių Šokių institutą (LTŠI) 

LTŠI yra savarankiška Šiaurės Amerikos lietuvių kultūrinė institucija, kurios tikslas yra tirti, ugdyti ir remti lietuvių tautinius šokius. LTŠI savo tikslui vykdyti renka tautinius šokius liečiančią medžiagą, paruošia tautinių šokių ir žaidimų aprašymus, ir palaiko ryšius su tautinių šokių rateliais bei rūpinasi jų veikla.  Šiaurės Amerikos tautinių šokių šventėms LTŠI rengia tautinių šokių šventės meninę programą, ir kviečia meninės programos vyriausią meno vadovą/vadovę, kviečia tautinių šokių šventės pranešėją, ir nustato tautinių šokių šventės repertuarą. Neseniai buvo patvirtinta LTŠI vadovybė, kuri pareigas eis ketveris metus. Ją sudaro: Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich (pirmininkė), Vilija Kirvelaitienė (vice pirmininkė), Gytis Joga (iždininkas), Ramona Kaminskaitė (sekretorė), Gintaras Grinkevičius (narys), ir Giedrius Stankevičius (LTŠI viešųjų ryšių atstovas).

LTŠI informacija