Tėvynė mūsų

Antanas Stugys. APIE POLITINĮ SUSILAIKYMĄ

Written by Redakcija · 3 min read

Nebalsavusieji, nepalaikiusieji Žemės referendumo labiausiai kalti, kad šiandien be atodairos iškertami Lietuvos miškai, kurių didumą nusipirko Švedijos IKEA koncernas.

Įkeliame A.Stugio feljetoną, rašytą 2019 m. – šiandien jis aktualus, kai ir tada. biciulyste.com redakcija

Viskas turi pradžią ir pabaigą. Net mūsų lietuviškas užmaršumas. Atkentėjome dar vieną, dar
vieno Seimo kadenciją. Rezultatai – kraupūs. Pirštu, į kiekvieną nusikalstamą valstybės gerovės
griovimo atributą – nebadysiu. Akcentuosiu tik tuos akcentus, dėl kurių padėjo galvą šviesuolis,
patriotas, aktyvistas, gerbiamas Pranciškus Šliužas. Tas galvas, kurias propagandinio karo Rusijos
su Amerika, dar tik planuojamos padėti (ant komercinio globalizacijos aukuro) – net skaitliukai
nedrįsta skaičiuoti.

A.Stugys, DĖL BALSAVIMO 2019

Vienintelis ir pagrindinis visos tautos turtas – žemė ir jos gelmių turtai. Valstybė be savo žemės
– piliečiai be ateities. Valdžią renkame tam, kad saugotu ir kontroliuotu visų bendrą, nedalomą,
tautos nuosavybę ir valstybės suvereną. Ką daro Seimo nariai?! Uždėję ranką ant Konstitucijos,
davę priesaiką tautai, kieno interesus jie iš tikrųjų gina? Mane verčia iš koto „Žemės ūkio paskirties
žemės įsigijimo“ įstatymo pakeitimo – priėmimo detalės. Ką, kaip pilietis, kaip patriotas, kaip
rinkėjas matau? Ogi visišką aukščiausios valdžios abejingumą ruošiamai suvalgyti Tėvynei. Tai
Tėvynei, kurią nuo fašizmo savo krauju laistė mano tėvas ir mano manos broliai. Paprasti, ne
partiniai. Ėmė valdžios duotus šautuvus ir ėjo į apkasus, o ne į mišką! O gal vargšų kraujas nieko
nevertas? Gal darbinių, antrarūšių lietuvių, ant laisvės aukuro išlietas kraujas – tik generolų
nuopelnas? Kur eisite broliai, kai vėl bus paskelbta mobilizacija? Tarp kitko – LABAI AKTUALUS
KLAUSIMAS „patrankų mėsai“. Kuo skubiau susirinkę šmutkes varysite arklius į kitą pusę
rubežiaus? Slėpsimės miške kurio jau nėra? Rodysime valdžiai baltą neįgalumo pažymėjimą?
Šuniškomis akimis gailiai žiūrėsime „apsiliūliavusiems“ generolams į blizgančius NATO armijos
guzikus? Laukdami, kol sąrašuose suras … pavardę, kuriai jau nulemta, į kairią eilę stoti: – prie
lojalių, ar prie nurašytų.
Rojus Lietuvos žemėje baigėsi, kai viena partija buvo suskaldyta į vienuolika. Niekam už
nieką, prieš nieką neatsakančių – muilo burbulinių frakcijų. Rezultate gavosi – primetamoji
demokratija – skirta silpnesnių ir mažesnių už save dul…skriaudimui. Viskas jau sudėliota į
lentynėles. Liko paskutinis, atsijavimo: svetimų pelų nuo savų grudų, etapas. Jis vadinasi rinkimai.
Kaip argumentą, prisegu nuorodą į balsavimo rezultatus (2017-11-23, rytinis posėdis). Brangieji. Aš, kaip ir jūs, labai vertinu ir gerbiu tautos šviesuolio Pranciškaus Šliužo ryžtą, auką ir šviesų
atminimą. Visus kandidatus: į „PATEPTUOSIUS IŠ ABIEJŲ PUSIŲ” – vertinu pagal jų nuveiktus
darbus. Pvz.: Balsavo kandidatas į valdžią už VALSTYBĖS ŽEMĖS PARDAVIMĄ… ar ?
Įvertinkite ir jūs…
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-27848
Uolumu, pasyvumu ir susilaikymais jau pasižymėjusių SEIMO narių – ne vienas ir ne du. Jų
per kadenciją nuveikti darbai – atsilieps, „triuminei durnių laivo“ auditorijai – per visur.
Apspangusiems nuo gero gyvenimo, noriu priminti patarlę: „Tam kas prisimena patirtą blogi – duok
į akį vieną kartą. Tam, kas patirtą blogį užmiršta – duok du kartus. Labai highly likely, kad būsiu,
kaip gerbiamas Justas Paleckis, areštuotas – už tautosakinio smurto propagavimą. Gal net dar
blogiau…
Dėl valstybei ir tautai nenaudingo įstatymo pakeitimo, balsavo 107 iš 141. Balsavimo
rezultatai: UŽ – 62; PRIEŠ –12; SUSILAIKĖ – 33; Kokie katalikams pažįstami du skaičiai: 12 ir
33…
„33 Apaštalai su didžiule jėga liudijo apie savo“… susilaikymą. Klausimas:
– Kam tautai tamstas šerti ir išlaikyti, jeigu vis tiek atsakingiausiu momentu: apviliate,
pavedate, nepateisinate lūkesčių! Imate ir… susilaikote. Atsiprašau. Susilaikinėti galite
santykiaudami su savo „antromis ir nelegaliomis pusėmis“ nors visus metus. Bet čia ir dabar – TU –
tautos išrinktasis! Žmonių patikėtinis. Privalai priimti konkretų SPRENDIMĄ. Arba – arba. Arba tu
– savas, tikras, arba – išdavikas. Tavo AŠ – vertinamas pagal tavo atsakingą, visai tautai naudingą,

galutinį sprendimą. Pratrintos Seime kėdės, didėjanti biudžeto skylė – tik vienas mažas minusiukas,
bet čia juk labai konkretus – bendras valstybinis reikalas, mūsų Lietuvos žemės klausimas. Čia
nuomonės neturėjimas ir susilaikinėjimas – istorinis nusikaltimas. O jeigu tavo darbo rezultato nėra
– už ką gauni algą? Už ką naudojiesi lengvatomis, privilegijomis ir paslaugomis? Už
SUSILAIKYMĄ? Blend…da med…
UŽ – balsavo 62… Iš idėjos. Apgalvotai. Gerai pasvėrę savo poelgį ir galimas būsimas
pasekmes. Susikooperavę. Susivieniję. Nepapirkti užsienio tarnybų. Iš meilės tėvų žemei ir lietuvių
tautai. Po JŲ – nors ir tvanas? Nors ir pilietinis karas? Nors ir paskutinė paskutinioji? Manau,
balsuoti per ateinančius rinkimus – už tokius atsakingus specialistus užregistruotus sąraše, ir už jų
partijas – kiekvieno daugkartinio apgautuko lietuviška pareiga. (Yra dalykų, apie kuriuos negalima
rašyti atviru tekstu, bet kuriuos, turiu vilties, įskaitysite tarp eilučių). Jeigu taip pasielgsime – visi iš
Lietuvos emigravę sunai ir dukros – sugrįš atgal… jau su šiek tiek kitos veido spalvos anūkais ir
uždirbtais milijonais – laukti naujo rojaus pradžios.
PRIEŠ – 12; Mistinis skaičius. Jo-majo… Žinoma juos reikia nešioti ant rankų. Gyviems
pastatyti paminklą už drąsą. Vieną bendrą, arba dvyliką individualių. Įsivaizduokite, ne keturis
komunarus, o dvyliką parlamentarų, pučiančių patriotinį vėją prieš kitus 129… stabilumo garantus.
Tik krepšinyje viską nulemia stebuklingas paskutinis metimas. O čia juk… POLITIKA.
Norime ar nenorime, vis tiek mirksėdamas nekaltomis akimis, kaip yla iš maišo lenda dar
vienas nulėmęs Lietuvos žemės išpardavimą skaičius – 34. Kas TIE, už tautos pinigus išlaikomi
pateisinamo bim-bamo žaidėjai? Kuo 34 blogesni už 33? Tuo, kad tada kai už TĖVYNĘ REIKĖJO
GULTIS KRYŽIUMI, jų nebuvo salėje. Tai buvo planinis nebuvimas (iš atsargumo), ar
komandiruotė užsienyje… Kai kada, labai patogu nebūti darbo metu darbo vietoje, turint pateisinantį savo poelgį – PO-PIE-RIUKĄ (kaip mokykloje, tėvo ranka, auklėtojai parašytą raštelį…).
Suteikiantį teisę nedalyvauti kraupioje „valstybės akių užmerkimo“ ceremonijoje. Nedalyvauji –
vadinasi nusiplauni rankas. Nedalyvauji su pateisinama priežastimi – vadinasi, rankas nusiplauni
politiško nepakaltinamumo muilu, ir nekas tau nieko prikišti neturi teisės.
mkm