Tėvynė mūsų

Arvydas Damijonaitis. Istorinio Birželio 23 sukilimo metinės

Written by Redakcija · 2 min read

1.Kodėl lietuviai pakimba ant lietuvšaudžių – raudonųjų nacių propagandinio triuko? Kas “šaudė” “žydus”? Atsakymas gludi šiuose faktuose : 1.Kai Holodomor metu,1932-1933 m. Ukrainoje sąmoningai, planingai buvo numarinta badu 11 milijonų ukrainiečių, Kremliuje tuo metu darbavosi net 80 procentų žydų tautybės Rusijos vadovų.2.Po 1945 metų NKVD-KGB Lietuvoje sunaikino milijoną lietuvių. NKVD-KGB – 50 proc. žydų tautybės “raudonųjų nacių”. Todėl gandai apie “žydšaudžius” lietuvius yra klastingas ir žiaurus NKVD-KGB LIETUVŠAUDŽIŲ propagandinis triukas, kuriuo siekiama nuslėpti lietuvių tautos genocidą, masines lietuvių žudynes” trėmimų” priedangoje..”Trėmimai” – raudonųjų nacių “išradimas”, pigus masinių žudymų būdas.NKVD – KGB (50proc.žydų tautybės vadovų) – raudonieji naciai, nužudė šimteriopai daugiau nekaltų žmonių nei rudieji naciai. Lietuvių tautos genocido neigimas yra toks pats nusikaltimas, kaip ir holokausto neigimas.

2. Dėl Lietuvos įstatymų nepaisymo, skiriant seimo narį Emanuelį Zingerį tarptautinės komisijos nacių ir sovietų okupacinių režimų nusikaltimams vertinti pirmininku. Pateikiu pareiškimo komisijai kopiją:

ARVYDAS DAMIJONAITIS, Vilnius, Komisijai okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, Gedimino pr.11, LT- 01103,Vilnius,

PAREIŠKIMAS,2012-05-30,Vilnius,Dėl komisijos pirmininko Emanuelio Zingerio netinkamumo šioms pareigoms užimti

Klastodami Birželio 23 sukilimo istorines aplinkybes, ( NKVD-KGB,50 proc. žydų tautybės vadovai) įvykį 1941 birželio 26 d. Kauno garažėlyje šventvagiškai pristato kaip antižydišką sukilusių lietuvių akciją. Neišdegė (žiūr. internete ,IRENA TUMAVIČIŪTĖ “Lietuvių šmeižtas..). Įrodyta, kad NKVD-KGB, “raudonųjų nacių” pateiktos minėto “Kauno garažėlio” nuotraukos klastingai sumontuotos, dokumentai sufabrikuoti. Okupantams būtinai reikėjo apšmeižti birželio 23 sukilimą, kurio metu antrą kartą buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė (pirmą kartą – vasario 16,1918). Per tragišką sukilimą žuvo apie 2000 lietuvių – baltaraiščių sukilėlių -idealistų. Deja, LR Seimo narys Emanuelis Zingeris ištikimai palaiko NKVD-KGB, “raudonųjų nacių” okupacinę propagandą, lietuvių šmeižtą, pasisako prieš birželio 23 sukilimo metinių minėjimą, neigia lietuvių heroizmą ,pasiaukojimą sukilimo metu , tuo klastoja, VAGIA Lietuvos istoriją, žemina genocidą patyrusią lietuvių tautą Neužmirškim istorinių sukilimo aplinkybių. Birželio 23 sukilimo išvakarėse,1941 birželio 14 dieną, “raudonieji naciai” užkalė pagal oficialius „duomenis“ 17,6 tūkstančio lietuvių ( dauguma jų – lietuvių inteligentai) specialiuose mirties traukinio vagonuose. Sušalusius į ledą lavonus iškrovė prie Laptevų jūros, galvų skaldytojai suknežino galvas, kad “litovcai” neatgytų. 1941 metais, birželio 14 d. Mykolas Zingeris , minėto E.Zingerio tėvas , kartu su kitais okupantais -enkavedistais, aktyviai dalyvavo Alytaus gyventojų naikinimo akcijose, gyventojus-inteligentus (mokytojai, kultūrininkai, teisėjai ir t.t.) pakraunant į geležimi kaustytus mirties traukinio vagonus ( “TAUTŲ TĖVO KARALYSTĖJE” ,Memuarai, sudarė Albinas Masaitis, Kauno”Šviesa”,1991.).Memuaruose pateiktas okupantų represuotos, mokytojos alytiškės Albinos Šapokienės liudijimas “Svetur ir namie”, kuriame aprašytas siaubingas 1941 birželio 14 okupantų enkavedistų ir jų parankinio Mykolo Zingerio siautėjimas Alytaus miestelyje. Archyvinių dokumentų kopijos apie sovietinių okupantų aktyvistą Mykolą Zingerį , yra atspausdinta 2011-09-23 “Lietuvos aidas” laikraštyje (.http://www.aidas.lt/lt/istorija/article/2277-09-23-is-busimos-knygos). Pateikti dokumentai liudija, kad Mykolas Zingeris siautėjo ne tik Alytuje, bet ir “dalyvavo operacijose prieš buržuazinius nacionalistus Marijampolės (Kapsuko )apskrityje”, t.y. nebuvo eilinis “enkavedistas”. Tragiškas Lietuvai, paradoksalus faktas –Enkavedisto Mykolo Zingerio sūnus Emanuelis Zingeris yra komisijos, tiriančios sovietų – nacių nusikaltimus , pirmininkas.Kalbama apie Seimo narį, kurio tėvas buvo stribas ir lietuvšaudys. Būtent dėl to Tarptautinė komisija nacių ir sovietų okupacinių režimų nusikaltimams vertinti netraukė atsakomybėn šių nusikaltėlių. Pavyzdžiui, vien 1951 m. rudens “trėmimui” (masiniam lietuvių žudymui) buvo pasitelkta 8000 stribų. Būtina griežtai ir blaiviai apsispręsti dėl seimo nario E.Zingerio netinkamumo minėtoms pareigoms užimti.

Šis pareiškimas buvo įteiktas raštu. Jokios reakcijos. Komisija yra privati holokausto industrijos marionečių kontora? LR įstatymai draudžia Emanueliui Zingeriui vadovauti Komisijai, tiriančiai jo tėvo, enkavedisto Mykolo Zingerio siaubingus nusikaltimus.

Pagarbiai Arvydas Damijonaitis

lietuvosaidas.lt

http://aidas.lt/lt/visuomene/article/8366-06-28-istorinio-birzelio-23-sukilimo-metines