Tėvynė mūsų

Dėl problemų žuvininkystėje

Written by admin · 3 min read

Europos Komisijos Pirmininkui Jose Manueliui Barroso

Europos Komisijos Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato Generaliniam direktoriui Fokion Fotiadis 

ŽINIAI:

Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui

Jos Ekscelencijai išrinktajai Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei

 

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Arūnui Valinskui

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui

Lietuvos Respublikos Seimo nariams

Lietuvos Sąjūdžio tarybos Pirmininkui Rytui Kupčinskui

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos sekretoriui Aušriui Macijauskui

Žiniasklaidai  

Dėl problemų žuvininkystėje 

Dėkojame Jums ir Europos Komisijos Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato Generaliniam direktoriui už tai, kad atkreipėte dėmesį į mūsų 2008 11 13 dienos prašymus dėl LR vyriausybės veiksmų naikinant vidaus vandenų verslinę žuvininkystę. Šiuo metu LR Seimas  atsakingai sprendžia Mėgėjiškos žūklės ir  Žuvininkystės įstatymų pataisas. Į komitetus ir komisijas kviečiami mokslininkai, ekspertai, žvejai mėgėjai ir verslininkai bei visuomeninių organizacijų atstovai. Tikime, kad bendru sutarimu, kaip kad Jūs rekomendavote, bus rasti visas šalis tenkinantys sprendimai. 

Žinome, kad Lietuvos ekonominėje ir verslo erdvėje bei socialinėje sferoje yra daug sunkumų ir spręstinų problemų. Svarbiausia yra tai, kad reikia ieškoti finansinių išteklių.   Žuvininkystėje taip pat yra daug problemų. 2009 01 26  mokslo, žuvininkystės visuomeninių ir žvejų organizacijų atstovai kreipėsi į Žemės ūkio ministrą K. Starkevičių prašydami priimti pasitarti. Ministras 2009 vasario mėn. sudarė darbo grupę ir pavedė klausimus spręsti ministerijos sekretoriui A. Macijauskui. Jam vadovaujant buvo pradėtos spręsti mūsų keliamos problemos, tačiau jau daugiau kaip du mėnesiai nė karto ministro sudaryta darbo grupė nebuvo sukviesta.  

LR vyriausybė įpareigojo visas žinybas mažinti išlaidas. Maždaug prieš dvi savaites Žemės ūkio ministerijos sekretorius A. Macijauskas pateikė vyriausybės darbo grupei pasiūlymą sunaikinti Lietuvos valstybinį žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centrą (LVŽŽTC). 

2009 05 20  Žemės ūkio ministerijos sekretorius A. Macijauskas apie tai informavo LR Seimo Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisiją. Seimo Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisija paprašė, kad Žemės ūkio ministerija operatyviai supažindintų Komisiją su žuvininkystės reformų pasiūlymais ir nutarė Žemės ūkio ministerijos pasiūlymus svarstyti birželio 3 dieną komisijoje. Žemės ūkio ministerija nėra parengusi jokios šiam laikmečiui tinkančios ir užtikrinančios žuvininkystės plėtrą strategijos. Todėl daugelis mokslininkų ir specialistų yra nežinomybėje. 2009 05 19 Seimo  Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos pirmininkui A. Endzinui pateikiau kai kuriuos visuomeninių organizacijų pasiūlymus dėl probleminių žuvininkystės klausimų sprendimo.  

Atkreipiu dėmesį, kad Žemės ūkio ministerija rengdama pasiūlymus nesivadovavo Lietuvos Žuvininkystės sektoriaus 2007 – 2013 metų nacionaliniu Strateginiu planu, kurį LR vyriausybė patvirtino 2007 06 19 nutarimu Nr. 654 ir nesivadovavo  Lietuvos Žuvininkystės sektoriaus 2007 – 2013 metų Veiksmų programa patvirtinta 2007 12 17 Europos Komisijos sprendimu C/2007/6703. Žemės ūkio ministerija turėjo   kreiptis į mokslininkus, tarp kurių žuvininkystės sistemoje šiuo metų darbuojasi net 6 Lietuvos valstybinės premijos laureatai žuvininkystės srityje, nebuvo supažindinti žuvininkystės mokslo institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovai, socialiniai partneriai bei Lietuvos Žuvininkystės sektoriaus 2007 – 2013 metų Veiksmų programos Priežiūros komitetas.

Per pastaruosius du mėnesius du kartus esu užsirašęs į priėmimą pas A. Macijauską.  Iki šiol A. Macijauskas dar nepriėmė manęs. 

2009 05 21 dieną A. Macijauskas primygtinai pareikalavo pasiaiškinimo iš manęs kodėl aš 2009 05 20 buvau LR Seime. Informuoju, kad aš 2009 05 20 nuo 11,15 val. iki 13 val. dalyvavau Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstomos Mėgėjiškos žūklės ir Žuvininkystės įstatymų pataisos, o nuo 13 val. dalyvavau Seimo  Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos posėdyje (abiejų posėdžių darbotvarkes ir registraciją pridedu). Neaišku ko siekia A. Macijauskas iš mano pasiaiškinimo, nes tame pačiame posėdyje kartu dalyvavome. Atkreipiu dėmesį, kad A. Macijauskas pastaruoju metu sistemingai persekioja kai kurių visuomeninių organizacijų atstovus. Jis labai tolerantiškas ir paslaugus stambių tvenkininės žuvininkystės įmonių atstovams. 

Primenu, kad prieš 4 metus Žemės ūkio ministerijos sekretorius R. Čeponis užsigeidė parduoti kai kuriuos LVŽŽTC filialus. Mokslininkai bei žuvininkystės visuomeninės organizacijos pasipriešino R. Čeponio užgaidoms ir netinkamu jo darbu – todėl jis buvo pašalintas iš pareigų. 

Analogiškai bando spręsti klausimus ir A. Macijauskas. Susidaro įspūdis, kad pagrindiniais jo konsultantais yra  stambių tvenkininės žuvininkystės įmonių atstovai ir Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas A. Rusakevičius, kuris dirbdamas Žemės ūkio ministro pavaduotoju ir kitose panašiose pareigose 1993 – 1997 m.  prisidėjo prie 6 milijardų JAV dolerių vertės laivyno „Jūra“, kuriame dirbo apie 10 tūkst. žmonių ir žvejojo apie 140 laivų ekonominio sužlugdymo ir buvo padaryta milžiniška žala valstybei ir Lietuvos žmonėms. Apie A. Rusakevičiaus kenksmingą veiklą Lietuvai žymiai daugiau žino Seimo nariai svarstę laivyno „Jūra“ sužlugdymo epopėją, PRIVATIZACIJOS IR KORUPCIJOS KLAUSIMUS. 

Susidaro įspūdis, kad A. Macijauskas siekia susidoroti su visuomeninėmis organizacijomis ir jų atstovais. Todėl pareiškiu, kad visuomeninės žuvininkystės organizacijos visada rasdavo kalbą su visomis vyriausybėmis ir politikais, visus klausimus spręsdavo valstybiškai ir niekada nėra kėlusios sumaišties ir pasipriešinimo akcijų. Šiame sunkmetyje žvejų visuomenė pergyvena dėl susidariusių sunkumų valstybėje ir siekia visus problemiškiausius klausimus spręsti valstybiškai.

 Informuoju, kad aš esu Lietuvos Žuvininkystės sektoriaus 2007 – 2013 metų Veiksmų programos Priežiūros komiteto  narys, dviejų tarptautinių INTERREG projektų vadovų pavaduotojas, vadovauju Rusijos Federacijos Kaliningrado srities tarptautiniam TACIS projektui. 

Esu Sąjūdžio narys nuo pat veiklos pradžios ir Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas – apie tarybos darbą galite susipažinti http://www.sajudis.com 

Manau ir atkreipiu dėmesį, kad A. Macijauskas yra piktavališkas, neturintis administravimo ir vadybos gebėjimų, visiškai nežino žuvininkystės pagrindų, nemoka orientuotis susidariusioje sunkioje ekonominėje ir socialinėje situacijoje, yra irzlus, susireikšminantis, tarnaujantis jam palankių grupuočių interesams, todėl – 

Prašau  nušalinti A. Macijauską nuo užimamų pareigų. Problemoms žuvininkystėje spręsti turi būti skubiai sukviestas mokslininkų, specialistų, politikų, socialinių partnerių, žvejų mėgėjų ir verslininkų bei visuomeninių organizacijų atstovų FORUMAS. 

Pagarbiai, L. Kerosierius,

Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ prezidentas, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas

2009 05 22