Tėvynė mūsų

Edvardas Satkevičius. Kvietimas steigti PAVELDO IŠSAUGOJIMO PARTIJĄ

Written by Redakcija · 11 min read

Esama padėtis

Vykdomas neregėto masto labai spartus galutinis Lietuvos senbuvių, ypač lietuvių išva-rymas iš Lietuvos. Po Perestrojkos išvaryti 2 milijonai gyventojų. Įvertinant buvusį prieaugį jau išvaryta 2,5 milijono. Baisiausia, jog jau išvaroma 90% jaunų žmonių, kurie turi gimdyti ir auginti vaikus. Taip sunaikinama 90% tautos atsigaminimo galių. Iškilo grėsmė, jog po 10 metų Lietuvoje beveik neliks darbingo amžiaus žmonių, kurie uždirbs pensijas pensininkams. Valdžia šį darbingo amžiaus žmonių trūkumą užpildo kolonizuodama Lietuvą ukrainiečiais ir musulmonais. Taip Lietuva daroma nepriklausoma nuo lietuvių. Tik visuotinis priešinima-sis visų partijų ir prezidentų vykdomai galutinio sunaikinimo bei apgaulės politi-kai gali išgelbėti nuo galutinio sunaikinimo ir užtikrinti pensijas be Lietuvos kolonizacijos.artinis būdas išsaugoti lietuvių tautą, tautines ir kalbines Lietuvos mažumas Lietuvoje

Lietuvių tautos ir Lietuvos mažumų išgelbėjimas nuo galutinio sunaikinimo gali būti įvyk-dytas įsteigiant Paveldo saugojimo partiją, kurios pagrindinis tikslas būtų išsaugoti lietu-vių tautą ir Lietuvos mažumas Lietuvoje. Pagrindinio tikslo įgyvendinimą kuriama partija sieks įgyvendinti žemiau išvardintomis priemones (esamos partijos beveik visų šių priemonių net nesiūlo):

Konservatorių (TS-lKD), socdemų ir Liberalų sąjūdžio partijų uždraudimas, kaip labiausiai prisidėjusių prie neregėto masto lietuvių tautos sunaikinimo;

Lietuvoje gyvenančių gyventojų tikslios apskaitos pravedimas ir baudžiamųjų bylų iškėlimas įvykdžiusiems neregėto masto gyventojų skaičiaus klastotes ir jų apgaudinėjimą;

Pagrindinių valdžios įstaigų kanceliarijų vykdomo savavališko diktatūrinio Lietuvos valdymo uždraudimas. Kanceliarijos turi vykdyti politikų valią ir slaptai nuo politikų nepriiminėti  nusikalstamus politinius sprendimus, kenkiančius Lietuvai.

Teismuose atstatyti tarėjus ir leisti mažas pajamas ar pensijas gaunantiems, teismuose turėti atstovus iš draugų ar kaimynų tarpo neturinčių teisinio išsilavinimo;

Vystyti žemų temperatūrų, nereikalaujančią kuro, freoninę energetiką ir taip daugumai gyventojų sudaryti sąlygas apsirūpinti patiems pigia šiluma, šalčiu ir elektra visus metus. Kelti baudžiamąsias bylas tiems, kurie apie tai iki šiol draudžia net užsiminti mokymo įstaigose ir žiniasklaidoje;

Japonijos pavyzdžiu visus mokinius ir darbingo amžiaus žmones mokyti sugalvoti ge-resnius sprendimus ir išmokyti iki aukšto sugalvojimo įgūdžių lygio. Tik visa apimanti labge-bos, t.y. geresnių sprendimų sugalvojimų ir jų įgyvendinimo sistema gali išvesti Lietuvą iš at-silikimo. Išlikimui ir konkurencijai labgeba yra svarbesnė už ekonomiką ir inovacijų vadybą.

Čia išvardinta tik maža dalis tikslų, kurių sieks kuriama partija. Daug tikslų, kurių sieks kuriama partija, yra platinama per internetą straipsnyje „Rinkiminių programų palyginimas“.

Norinčius išsaugoti lietuvių tautą, tautines ir kalbines mažumas, jų savitas kalbas bei papročius Lietuvoje, prašau tapti PAVELDO SAUGOJIMO PARTIJOS steigėjais ar bent rėmėjais. Apie tai prašau pranešti  Satkevičiui Edvardui adresais labgebas@mail.ru; satkevichius@yahoo.com; labgebas@gmail.com; arba telefonu 8-676-87293.

Išlikimo strategijos vadovėlio — knygos „Labgeba“, Kaunas, 2008 — 256 psl., elektroninės knygos „Kaip likti Lietuvoje“, Kaunas, 2010 — 49 p. ir paveldo išsaugojimo knygos „Lietuviškos pavardės“, Kaunas, 2012. autorius Satkevičius Edvardas      2019 10 21.

***********************

Rinkiminių programų palyginimas

esamų partijų ir siūlomos įkurti Paveldo saugojimo partijos,

 siekiančios išsaugoti tautas, ypač lietuvių tautą ir Lietuvos tautines mažumas Lietuvoje.

Pagrindiniai kuriamos partijos tikslai ir tikslų skirtumai nuo tautą ir valstybę naikinančių partijų tikslų 

Svarbiausias Paveldo saugojimo partijos tikslas yra sustabdyti nusikalstamų partijų vykdomą galutinį lietuvių tautos sunaikinimą, išsaugoti Lietuvos senbuvius Lietuvoje ir sugražinti didžiąją dalį išvarytų į Vakarus atgal į Lietuvą

Atlikus išsamų oficialių statistinių, rinkimų rezultatų ir kitų duomenų tyrimą paaiškėjo, jog nusikalstamos valdžios partijos vykdo neregėto masto galutinį lietuvių tautos sunaikinimą ir to sunaikinimo užtikrinimui slepia tikrą sunaikinimo mastą. Tam klastojimui užtikrinti naudojami Statistikos departamentas, Vyriausioji rinkimų komisija ir Registrų centras, kurie nusikalstamų partijų ir prezidentų nurodymu klastoja statistinius duomenis.

Statistikos departamento duomenimis nuo Perestrojkos laikų Lietuvoje vaikų iki 18 metų sumažėjo pusė milijono, o suaugusių tik 420 tūkstančių. Statistikos departamentas skelbia, jog vaikai iki 18 metų sudaro penktadalį gyventojų. Tokiu būdu gaunasi, jei vaikų sumažėjo puse milijono, tai suaugusių turėjo sumažėti 2 milijonai. Neregėto masto klastotė, Neatitikimas 1,6 milijono. Tikrovėje, įvertinant prieaugį, iš Lietuvos jau deportuota apie 2,5 milijono gyventojų ir Lietuvoje dar palikta apie 1,7 milijono gyventojų, pagrindinai pensininkų. Vykdomas galutinis lietuvių tautos sunaikinimas. Išliko mirtinas pavojus lietuvių tautai.

Mirtino pavojaus akivaizdoje ir įvertinant, jog visos esamos partijos apie tai nenori net prabilti, mes, grupė Lietuvos piliečių, nutarėme kurti PAVELDO SAUGOJIMO Partiją, kurios pagrindiniu tikslu bus — lietuvių tautos, tautinių bei kalbinių mažumų ir tautinių bendrijų išsaugojimas Lietuvoje, jų proporcingo vystymosi užtikrinimas ir ištremtų iš Lietuvos į nusikalstamą „Vakarų demokratiją“ sugražinimas į Lietuvą. Tai yra svarbiausia, nes Seime ir Europarlamente atstovaujamos partijos bei jų prezidentai iš Lietuvos jau išvarė 2,5 milijono senbuvių, tarp kurių 2/3 vaikų, 4/5 darbingų žmonių ir iki 90 procentų jaunų žmonių nuo 23 iki 30 metų. Jei neįvyks esminių pokyčių, tai per 15 ar 20 metų gali išvaryti ir likusius 1,7 milijono. Steigėjų nuomone, labiausiai nusikaltusios partijos yra socdemų, konservatorių ir liberalų. Steigėjų nuomone šios partijos turi būti uždraustos kaip įvykdžiusios 20 kartų didesnį lietuvių tautos sunaikinimą lyginant su tarybiniu sunaikinimu.

PAVELDO SAUGOJIMO PARTIJA sieks ne sunaikinimo, o išlikimo ir todėl mes steigėjai siūlome visiškai kitą veiklos ir tikslų programą, kurios dalis pateikiama žemiau palyginamosios lentelės pavidale. Programa yra priešpastatoma visų partijų programoms ir visų prezidentų, valdžios partijų bei Europarlamento ligšiolinei veiklai. Programa pateikta lentelėje, kur kairiajame stulpelyje yra pateikiama esamų partijų bei prezidentų veikla ar programinės nuostatos, o dešiniajame — kuriamos PARTIJOS, kovojančios už išlikimą, programinės nuostatos.

Tai darė, daro ar skelbia partijos                         Tai siekia daryti Partija, kovojanti už išlikimą 

Buvusios ir esamos vyriausybėje partijos ir prezidentai vykdo tautų naikinimą šiuolaikiniais būdais be tiesioginių šaudymų Paveldo Saugojimo Partija sieks išsaugoti lietuvių tautą, tautines mažumas, tautines bendrijas ir jų paveldą Lietuvoje,
Išvarė iš Lietuvos virš pusės gyventojų, jų tarpe ¾ darbingo amžiaus žmonių ir beveik 2/3 vaikų. Jie slepia išvarymo mastą, nes nori kuo lengviau įvykdyti galutinį lietuvių tautos sunaikinimą. Siekia išsaugoti Lietuvos senbuvius Lietuvoje, ypač lietuvius, Lietuvos totorius ir karaimus, kuriems vienintelė tėvynė yra Lietuva. Sieks įvykdyti tikslią Lietuvoje gyvenančių gyventojų apskaitą.
Propaguoja žmogaus teises tam, kad žmogaus teisėmis pridengtų tautų naikinimą. Vykdo pas-partintą laisvą žmonių judėjimą tarp valstybių ir iš išvarytų į kitas šalis atima jų teises Lietuvoje. Sieks, kad žmogaus ir tautų teisės būtų lygiaver-tės. Didžiausia teisė turi būti gyventi iš protėvių paveldėtoje žemėje ir joje užauginti pilnaverčius palikuonis, išsaugančius protėvių palikimą.
Sukūrė ir naudoja nusikalstamą Lietuvos Res-publikos Konstituciją, kurioje nėra net užuomi-nos apie lietuvių tautą ir tautines mažumas bei būtinumą jas išsaugoti Lietuvoje. Jie ir jų Kons-titucija nelaiko nusikaltimu Lietuvos senbuvių visišką išvarymą iš Lietuvos. Sieks Konstitucijos pakeitimo. Konstitucijoje pir-miausiai turi būti įrašyta, kad pagrindinis Lietuvos valstybės tikslas yra išsaugoti Lietuvoje pagrindinę Lietuvos tautą, t.y. lietuvių tautą ir tautines bei kalbines mažumas, užtikrinant darną tarp jų, proporcingą vystymąsi ir jų paveldo išsaugojimą.
Konstitucijoje įtvirtino ir dabar naudoja Lie-tuvos tautos sąvoką, kurios apibrėžimo iki šiol nepateikė. Pagal juos Lietuvos tautai tikriausiai priklauso visi gyvenantys Lietuvoje ir gerbiantys Lietuvos valstybę, t.y. visi kolonizatoriai, o išvaryti jai nepriklauso, nes negyvena Lietuvoje. Siekia nenaudoti Lietuvos tautos sąvokos ir atstatyti Lietuvos senbuvių, t.y. lietuvių tautos bei Lietuvos tautinių mažumų sąvokas. Visi išvaryti iš Lietuvos jos senbuviai turi turėti pase įrašytą tautybę ir teisę bet kada sugrįžti į Lietuvą bei gauti Lietuvos pilietybę.
Naudoja ir nenori pakeisti Konstitucijos 59 straipsnį, kuris skelbia: „Pareigas eidami Seimo nariai vadovaujasi LR Konstitucija, valstybės inte-resais, savo sąžine ir negali būti varžomi jokių mandatų. (lietuviškai — įsipareigojimų).     Kandidatai į Seimą įsipareigoja vykdyti rinkėjų įpareigojimus, o patekę į jį prisiekia nebūti varžomi rinkėjams duotų įsipareigojimų, t.y. prisiekia juos nevykdyti. Tai konstituciniai- diktatūrinė santvarka. Siekia pakeisti Konstitucijos 59 straipsnį, kuriame būtų įrašyta:  „Seimo narys yra savo rinkėjų įgaliotas atstovas, jis vykdo rinkėjų įpareigojimus ir negali būti varžomas jokių kitų įsipareigojimų (mandatų), įskaitant įsipareigojimus ankstesnei ar šešėlinei valdžiai. Jis privalo atsisakyti masonams duotos priesaikos ir nevykdyti masonų įsakymų”.
Tautinę savimonę laiko blogybe, naikina ats-kirų vietovių kalbines ypatybes, skiepija Kosmo-politizmą ir internacionalizmą be tautiškumo. Siekia atstatyti tautinę savimonę ir tautas, išsaugoti gimtąsias kalbas, papročius, pagarbą tautoms, jų savitumams, siekia, kad pasuose būtų įrašoma tautybė.
Vykdo laisvės be pareigos sudievinimą, ypač laisvę neturėti ir neauginti vaikų, o tuo pačiu greičiau sunaikinti lietuvių ir Europos tautas. Siekia vystyti tautinę savimonę ir pareigą tu-rėti daugiau kaip 2 vaikus.Siekia papildomais pinigais paremti antro ir trečio vaiko gimimą.
Vykdo monopolinį ūkio ir valdžios centralizavimą.

Nesudaro sąlygų patiems žmonėms apsijungti į savivaldos junginius ir ūkio savivaldos junginius.

Siekia sukurti vietovių savivaldą ir plataus masto ūkio savivaldą, apjungiančią į bendrus junginius miestų dalis, miestelius ir kaimo vietoves.
Vykdo mokesčių mokėtojų pinigų grobstymą didelių atlyginimų su įvairiais priedais pavi-dale, kai bendra mėnesinio atlyginimo suma dažnai viršija net 100 minimalių atlyginimų. Siekia priimti įstatymą panašų į Tarpukario Lietuvos atlyginimų įstatymą. Ministro atlygi-nimas su visais priedais ir premijomis neturi viršyti 8 minimalius atlyginimus.
Stengiasi priimti įstatymą, leidžiantį visą Lietu-vos žemę parduoti užsieniečiams ir kaimų gyventojus išvaryti į Vakarus. Siekia uždrausti žemę pardavinėti užsieniečiams ir leisti išsinuomoti tik iki 50 metų iki 1%. Tai leis Lietuvos senbuvius-žemdirbius išsaugoti Lietuvoje.
Vykdo spartų pramonės ir verslo žlugdymą, o tuo pačiu darbo vietų mažinimą ir darbingo amžiaus žmonių išvarymą iš Lietuvos. Jie tai pasiekia vykdydami kenksmingą mokesčių poli-tiką ir drausdami mokyti žmones ieškoti labge-bos, t.y. geresnius sprendimus. Jie juos kvailina, nuteikdami, jog yra negabūs sugalvoti geresnius sprendimus. Siekia Lietuvoje sukurti plataus masto labge-bos, t.y. geresnių sprendimų sugalvojimų sistemą, nes laiko mūsų žmones sugebančiais tai daryti. Tokia visą apimanti mokymo ir geresnių sprendimų sugalvojimo sistema buvo sukurta Japonijoje po II Pasaulinio karo ir išgelbėjo japonų tautą nuo galutinio susinaikinimo. Tokia visą apimanti sistema turi būti sukurta Lietuvoje.
Vykdo energijos tiekimo prievartinio centra-lizavimo politiką, atiduoda Rusijai ir Vakarų monopolijoms daug pinigų už kurą ir apiplėšinė-ja žmones dideliais mokesčiais už energiją. Siekia pradėti gaminti ir įrengti freoninius įrengi-nius, kurie leis patiems gyventojams apsirūpinti šiluma, šalčiu karštu vandeniu ir elektra be cent-ralizuoto tiekimo, be mokesčių ir kuro deginimo.
Vykdo konkurencinio ir kovinio atsilikimo politiką, drausdami mokyti labgebos, t.y. geresnių sprendimų sugalvojimo dalykus. Jie nenori, kad dauguma žmonių turėtų aukšto lygio sugalvojimų įgūdžius. Jie moko tik kartojimui ir kopijavimui, t.y. amžinam vijimuisi su amžinu atsilikimu. Siekia mokyklose ir universitetuose įvesti visuoti-ną labgebos dalykų mokymą iki aukšto lygio su-galvojimo įgūdžių sudarymo. Siūlysime valstybei finansuoti tik tuos universitetus, kurie mokys geresnių sprendimų sugalvojimui, pirmavimui ir įdiegimui anksčiau už kitus.
Vykdo slaptus balsavimus rinkėjus paversdami bailiais ir sukčiais (vieną kalbu, kitą darau). Jie žino, jog 1991 m. sausio 13 d. iki pusės suaugu                                          -sių gyventojų nebijojo stovėti prie Seimo ir televizijų. Slaptai balsuojant rinkėjas negali patik-rinti kaip užskaitomas jo balsas, negali atšaukti savo balso. Seimo ar tarybos narys nežino kas už jį balsavo ir kieno valią vykdo. Žmonių kvailini-mui aiškina apie slaptų rinkimų brangumą, nors žino, jog atviri internetiniai balsavimai yra pigūs. Laiko žmones pakankamai drąsiais pakovoti už savo išlikimą ir savo garbę. Todėl sieks įvesti atvirus patikrinamus balsavimus ir įgaliojimus atstovauti bei atvirus atšaukimus. Slaptus balsavimus ir slaptus įgaliojimus palikti tik tiems, kurie to nori ir patys apmoka slaptus balsavimus. Didžiąją daugumą balsavimų ir įgaliojimų suteikimų vykdyti pigiai per Internetą per sistemą panašią į mokesčių mokėjimą, kuriuos apmoka patys balsuotojai.
Vykdo rinkėjų apgaulę, tvirtindami, jog Lietu-voje yra 2,4 milijono rinkėjų, kai tikrovėje dar neišvarytų iš Lietuvos yra apie 1,3 milijono. Jie žino, jog apie pusė popierinių rinkėjų, gyvenančių užsie-nyje, praktiškai negali balsuoti rinkimuose. Taip jie nusikalstamai atmeta referendumus, skelbdami, jog balsavo mažiau 50 procentų sąrašinių rinkėjų. Sieks atskirti rinkėjus, gyvenančius Lietuvoje ir tu-rinčius galimybę dalyvauti rinkimuose nuo gyve-nančių užsienyje, praktiškai neturinčių galimybių balsuoti ir daugumoje jau nesidominčių rinkimais Lietuvoje. Dalyvaujančių rinkimuose ir referendu-muose procentai turi būti skelbiami ne nuo sąraši-nių, o nuo Lietuvoje gyvenančių rinkėjų skaičiaus.
Žmonių pavertimui avių banda vykdo istorijos klastojimą. Slepia senąją istoriją, kalbų panašių į lietuvių kalbas senais laikais paplitimą didžiojoje Europos dalyje, kurias sunai-kino krikščioniškoji kalbinė inkvizicija, atskirų luomų istoriją ir skiepija vienų luomų viršenybę prieš kitus. Vysto tik architektūrinį turizmą ir draudžia vystyti istorinį, etninį, paprotinį bei kalbinį turizmą. Sieks, kad mokyklose ir universitetuose būtų mokoma ir senoji ikikrikščioniška iki Mindaugienė istorija. Vystys is-torinį ir kalbinį turizmą, kad dauguma Europos tautų žino-tų, jog lietuvių kalbos yra artimiausios jų protėvių kalboms. Sieks įvairios kilmės žmonių ir sluoksnių lygiavertiškumo, nes visi luomai ir dabartiniai visuomenės sluoksniai yra lygiaverčiai ir kiekvienas privalo atlikti savo pareigą.
Vykdo žmonių pratinimą nedirbti ir net drausdami dirbti, mokant bedarbio pašalpas ir išmokas valstie-čiams už atsisakymą dirbti žemę. Sieks bedarbius naudoti viešiesiems darbams, jų mokymui ir naudoti geresnių sprendimų sugal-vojimui. Tokiais atvejais jiems mokėti pašalpas.
Vykdo kalinių pratinimą nedirbti. Kalinimo laikas sutrumpinamas už pavyzdingą tinginiavimą. Sieks, kad kalinimo laiko sumažinimas būtų ne didesnis už kalinimo įstaigoje atidirbtą laiką.
Vykdo lietuvių vietinių gimtųjų kalbų niekinimą ir naikinimą, nors žino, jog jos turi didelę istorinę, kalbinę ir paprotinę vertę. Jie žino, jog kalba suvaryta į trobą po 50 metų praktiškai sunyksta, todėl vietinėse mokyklose, bažnyčiose, vietiniuose laikraščiuose ir vietinėje televizijoje jie leidžia naudoti tik Lietuvos valstybinę kalbą ir kitas valstybines kalbas. Siekia išsaugoti didelę vertę turinčias žemaičių, dzūkų, rytų aukštaičių ir suslavintas vyčių bei po prostų kalbas. Lietuvos valstybinė kalba turi tarnauti bendriems tikslams ir nenaikinti  kalbinio paveldo. Pradinukų mokymas turi vykti gimtosio-mis kalbomis, palaipsniui pereinant  į valstybinę kalbą baigiamosiose klasėse, kad visi galėtų studijuoti kolegijose ir universitetuose.
Plečia gėjų, lesbiečių, kunigų ir vienuolių skaičių, kad išardyti prigimtinę darną tarp vyrų ir moterų. Jie siekia, kad būtų kuo mažiau gimimų, kuo daugiau sunaikinti genetinį paveldą ir tuo pačiu kuo greičiau sunaikinti tautas. Siekia sunaikinti šeimos sąvoką ir žodį šeimą naudoti bet kokiems sugyventiniams. Gėjus, lesbietes, kunigus ir vienuolius laiko paklydusiais, nesiekiančiais darnos tarp vyrų ir moterų žmonėmis bei nutolusiais nuo prigimties reikalavimo palikti pilnaverčius palikuonis ir išsaugoti genetinį paveldą,. Sieks psicholo-ginių, gydymo ir kitų sąlygų sudarymo, kad kuo daugiau jų grįžtų  į normalų vyro ir moters šeimyninį gyvenimą.
Lietuvoje užaugintus ir išmokytus darbingo amžiaus žmones neatlyginamai atiduoda Vakarams. Tie žmo-nės dirba ir moka mokesčius Vakarams, kurie skirs-tomi Vakarų valdininkams, pensininkams, mokyk-loms, ligoninėms. Taip apiplėšiami Lietuvos pensininkai, mokyklos, ligoninės ir praskolinama Lietuva. Tokią politiką jie laiko labdara ir dorybe. Jie net neužsimena, jog tai šiuolaikinis ekonominis, politinis ir psichologinis banditizmas. Mažinsime atlyginimų skirtumą mažindami stambių valdininkų atlyginimus. Išsilaisvinusius pinigus skir-                                                                                                                                                                                                                                                                sime labgebos vystymui ir naujų darbo vietų kūrimui. Tai leis susigražinti iš Vakarų darbingus žmones, surinkti pakankamai mokesčių ir atsisakyti užsienio paskolų, kurios buvo imamos pravalgymui. Tokią Vakarų ir Lietuvos valdžios politika yra banditizmas. Reikalausime kompensacijos už Lietuvoje užaugintus ir išmokytus, bet Vakarų pagrobtus Lietuvos senbuvius.
Neleidžia gatvių, kaimų, kvartalų, atskirų vietovių žmonėms bei tų vietovių tautinėms grupėms turėti savo atvirai įgaliotus atstovus seniūnijose, tarybose ir juos atšaukti bet kuriuo metu. Nekuria internetinio ryšio tarp vietovės žmonių, o tik tarp valdžios ir vietovės žmonių. Taip jie neleidžia vietovėms susikurti plataus masto ūkio savivaldą. Siekia sukurti vietovių viešai įgaliotų atšaukiamų atstovų sistemą, kuri priiminėtų sprendimus visais vietovei rūpimais klausimais. Įgalioti atstovai gali būti nuo vietovių žmonių ir nuo tų vietovių tautinių bei kalbinių grupių. Siekia sukurti internetinį ryšį tarp vietovės žmonių. Siekia savivaldos pagrindu sukurti plataus masto vietines ūkio savivaldas.
Seime atstovaujamos valdžios partijos kartu su Konstituciniu teismu vykdo diktatūrinį valdymą, LR Konstituciją pajungė Europos Sąjungai ir visai nepai-so žmonių nuomonės bei reikalavimų ir stengiasi neprileisti prie savivaldos ir Konstitucijos keitimo. Siekia panaikinti valdžios partijų finansavimą iš mokesčių mokėtojų pinigų, panaikinti Konstitucinį Teismą ir konstitucinius klausimus spręsti tik referendumais.
Sąjūdis ir jo sukurtos partijos sudarė sąlygas pagrindinių valdžios įstaigų kanceliarijoms priiminėti politinius sprendimus ir apie tai net nepranešinėti politiniai atsakingiems asmenims. Taip jie Lietuvoje įteisino kanceliarinę diktatūrą. Sieks baudžiamosios atsakomybės kanceliarijų darbuotojams už svarbių pranešimų ir pasiūlymų nuslėpimus nuo politiniai atsakingų asmenų. Sieksime, kad kiekvienas pasiūlymas būtų įvertintas ir siūlytojas galėtu apskųsti įvertinimą teisme.

 

PAVELDO SAUGOJIMO PARTIJA, kovojanti už išlikimą, sieks jau per artimiausius Seimo rinkimus pašalinti iš Seimo konservatorių, socialdemokratų ir liberalų atstovus, kaip vykdančius galutinį Lietuvos gyventojų, ypač lietuvių, išvarymą iš Lietuvos, t.y. vykdančius šiuolaikinį genocidą be tiesioginių šaudymų.

Visus, kurie nori paremti PAVELDO SAUGOJIMO PARTIJOS steigėjus, tapti steigėjais ar rėmėjais, prašome pranešti partijos steigėjams nurodytais adresais

Satkevičius Edvardas, Kaunas, 8-676-87293, satkevichius@yahoo.com; labgebas@gmail.com;

P.S. Lietuvių tautos ir Lietuvos tautinių mažumų vaizdesniam suvokimui:

Motina – Lietuvos Žemė ir

Tėvas — Valstybė savivaldos pagrindu. Kovokime už jų išsaugojimą, nes yra dideliame pavojuje.

Norint išlikti, t.y. išsaugoti Lietuvoje kaip pagrindinę lietuvių tautą ir Lietuvos tautines mažumas, šiandieną reikia užimti ne paštą, televiziją, geležinkelį ir bankus, bet būtina turėti išlikimo patriotų daugumą renkamose pareigose — Seime, savivaldybių tarybose, Europarlamente ir turėti Prezidentą kovotoją už išlikimą ir paveldo išsaugojimą,

Šiam tikslui pasiekti reikia susivienyti visoms tautas išsaugančioms visuomeninėms ir politinėms organizacijoms. Reikia pasiekti, kad į renkamas pareigas nepatektų nė vienas betautės, tautas naikinančios, Europos Sąjungos šalininkas. Susivienijus Lietuvoje, bus lengviau vienytis su aplinkinėmis išlikimo kovą kovojančiomis kitų valstybių tautomis.

Pradėkime nuo to, kad nepasirašinėkime už tautų naikinimo šalininkus, norinčius tapti kandidatais į Seimą. Jokiu būdu negalima pasirašyti už valdžios partijų sąrašus, t.y. už konservatorių, socdemų ir liberalų sąjūdžio, kurie išvarė iš Lietuvos virš pusės Lietuvos senbuvių, ypač lietuvių ir atėmė teisę Lietuvos senbuvių palikuonims sugrįžti bet kada į Lietuvą ir atgauti pilietybę..