Tėvynė mūsų

Gelbėkime Lietuvą nuo balsuotojų už alkoholizmo plėtrą

Written by admin · 5 min read

Man teko garbė 1993 05 01 dalyvauti Tėvynės sąjungos Steigiamajame suvažiavime Lietuvos Dramos teatre.
Partijos programiniai uždaviniai skatina partijos narius ir rėmėjus tarnauti Lietuvos žmonių gerovei. Ypatingai didelio pritarimo ir palaikymo susilaukė partijos antialkoholinė programa (žiūr. Priedas).

2008 04 18 d. LR Seimas priėmė pasaulyje neturinčias analogų Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, kurios turi įsigalioti nuo 2012 01 01. Šiomis pataisomis uždraudžiama alkoholio reklama ir sugriežtinama atsakomybė. Šios pataisos yra labai svarbios įgyvendinant Lietuvos sveikatos programą ir siekiama mažinti alkoholio prieinamumą bei vartojimą.

2011 m. pavasarį TS – LKD frakcijos nariai buvo vieni iš iniciatorių organizuojant ir vykdant 2008 04 18 alkoholio reklamos įstatymo pataisų naikintojų.

Per praėjusius 5 mėnesius nuo šio įstatymo naikinimo procedūrų pradžios ypatingą dėmesį tam skyrė ir pirmais smuikais grojo TS – LKD frakcijos nariai ir jos lyderiai J. Razma, V. Matuzas, K. Starkevičius, K. Masiulis ir kt.

Žinotina, kad balsai „už“ ir susilaikę turi vienodą vertę, tik susilaikiusieji bando vaidinti geriečius.
Labai svarbus balsavimas buvo 2011 11 03, kuriame 30 proc. iš TS – LKD frakcijos balsavime dalyvavusių narių balsavo „už“ – A. Bilotaitė, A. Dumčius, K. Masiulis, V. Matuzas, S. Pečeliūnas, J. Razma, M. Varaška, ir balsuodami susilaikė – V. Aleknaitė – Abramikienė, A. Ažubalis, A. Kubilius, R. Rutkelytė, E. Zingeris, R. Žilinskas. Tai reiškia, kad jie sulaužė partijos programines nuostatas dėl alkoholio plėtros mažinimo, paniekino KRIKŠČIONIŠKOSIOS iš SĄJŪDŽIO kilusios partijos vertybes, rinkimines nuostatas ir įsipareigojimus.

Kyla klausimas kas suteikė įgaliojimus partijos nariams laužyti partijos programines nuostatas ir žlugdyti žmonių, ypač jaunimo, sveikatą ir moralę. Krikščioniškos partijos nariai turėtų labai gerai žinoti 5 – ąjį Dievo įsakymą „NEŽUDYK“.

Matydami tokią amoralią TS – LKD frakcijos narių poziciją kiti partijos nariai turės įvertinti partijos narių balsavimo elgesį ir apsispręsti kaip įgyvendinti TS – LKDP partijos antialkoholinę programą.
Didesnio pažeminimo nuo partijos susikūrimo dar nejaučiau.

2011 11 10 dieną 12 val. Seime vyks alkoholizmo industrijos atstovų inicijuoto įstatymo priėmimo procedūros.
Nuo to kaip elgsis ir balsuos TS – LKD frakcijos nariai priklausys 1998 07 02 LR Seimo nutarimu Nr. VIII – 833 patvirtinta „Lietuvos sveikatos programa“, kurioje buvo numatyta iki 2010 m. 25 procentais sumažinti alkoholio vartojimą, o faktiškai vartojimas padidėjo 25 procentais.
Nuo to priklausys ir partijos ateitis.

L. Kerosierius, TS – LKDP narys
2011 11 05
Tel. + 3670 5 231 81 11
El. paštas leonaske@takas.lt

PRIEDAS

TĖVYNĖS SĄJUNGA-LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI
XVIII. KOVA SU NESAIKINGU ALKOHOLIOVARTOJIMU
*
1. ESAMOS PADĖTIES APIBŪDINIMAS
Pastarąjį dešimtmetį alkoholio vartojimas Lietuvoje grėsmingai didėjo,o jo pasekmės tapo tikra nacionaline nelaime. 1998 m. Seimo patvirtintojesveikatos apsaugos programoje buvo numatytas tikslas – iki 2010 m. 25 proc.sumažinti alkoholio vartojimą. Tuo tarpu realiai buvo vykdoma šiam tikslui priešinga alkoholio propagavimo ir jo prieinamumo liberalizavimo politika,todėl alkoholio vartojimas net 25 proc. padidėjo. Kiekvienam Lietuvos gyventojui vidutiniškai tenka 11 litrų legaliai įsigyjamo sąlyginio grynojo alko-holio, o įvertinant ir nelegaliai platinamą alkoholį bei skaičiuojant šį rodiklį vyresniems kaip 15 metų asmenims – net apie 17-18 litrų. Lietuvos visuomenė yra viena iš labiausiai girtaujančių Europos Sąjungoje.Sunkios socialinės girtavimo pasekmės yra akivaizdžios. Per metus netenkame per 1500 žmonių dėl alkoholio tiesiogiai sužalotos sveikatos ir šis skaičius kasmet padidėja apie 250 atvejų. Lietuva yra pirmoji pagal mirtingumo nuo traumų rodiklį ES. Net 42 nuošimčiai visų mirčių keliuose yra susijusios su išgėrusių vairuotojų padarytomis avarijomis. Lietuvoje yra didžiausias pasaulyje savižudybių rodiklis, kuris viršija ES 27 valstybių vidurkį daugiau nei tris kartus. 70 proc. savižudybių įvyksta apsvaigus nuo alkoholio. Dėl girtuokliavimo vegetuoja ir griūva tūkstančiai šeimų, nukenčia dešimtys tūkstančių vaikų. Sparčiai didėjanti lengvų alkoholinių gėrimų ir mišinių gamyba bei pasiūla, jų masinis reklamavimas žaloja jaunąją kartą jau dabar ir sukels sunkias pasekmes ateityje. Tyrimais nustatyta, kad Lietuvoje praktiškai neliko 15-16 metų amžiaus moksleivių, kurie dar nevartotų alkoholio. Nuolat daugėja girtaujančių vaikų skaičius. Maždaug kas septintas šio amžiaus berniukas alkoholį vartoja dešimt ir daugiau kartų per mėnesį. Šis rodiklis per mažiau nei dešimtmetį išaugo 5 kartus. Nepilnamečių apsinuodijimų skaičius per pastaruosius penkerius metus išaugo 10 kartų.Vien iš viso to, kas pasakyta, galima padaryti vienareikšmę išvadą: ligšiolinė valstybės alkoholio politika buvo pragaištinga, o didėjantis alkoho-lio vartojimas jau kelia tiesioginę grėsmę tautos saugumui.

* Plačiau žr. IV priedą: „Alkoholio suvartojimo ir pasekmių mažinimo Lietuvoje phograma“,

http://www.tsajunga.lt/index.php/rinkimu_programa/359.

213
VEIKLOS PROGRAMA 2009–2012 METAMS
2. MŪSŲ PROGRAMINIAI SPRENDIMAI IR VEIKSMAI
Viena iš kovos su girtuokliavimu krypčių – visuomenės švietimas ir įtraukimas į prevenciją.

Alkoholio, kaip ir narkotikų bei rūkymo žalos aiškinimą padarysime mūsų numatomo mokyklose nuo 1 iki 12 klasėse įvesti privalomo atskiro dalyko – sveikos gyvensenos ugdymo pamokų, vedamų specialiaitam parengtų pedagogų, sudėtine dalimi. Remsime visuomenės organizacijų, kovojančių už blaivesnę Lietuvą programas ir renginius. Valstybės kovos su alkoholiu programoje numatysime savivaldybių, bendruomenių, mokyklų, įstaigų ir organizacijų skatinimą už veiklą ir priemones, prisidedančiais prie alkoholio vartojimo mažinimo visuomenėje. Valstybės ir savivaldybių lėšomis remsime nuolatinę alkoholio vartojimo žalą atskleidžiančios ir sveiką gyvenimo būdą propaguojančios informacijos bei socialinės reklamos sklaidą: reguliarius užsakomuosius straipsnius spaudoje, laidas televizijoje, radijuje, informaciją internete. Rūpinsimės visose savivaldybėse įkurti visuomenės sveikatos biurus, kurie taptų sveikos gyvensenos ugdymo, mokymo ir propagavimo, bendruomenės telkimo, siekiant mažinti alkoholizmą, centrais. Labai svarbų vaidmenį kovojant su dideliu alkoholio vartojimu teikiame bendruomenių veiklai. Teiksime įstatymo pataisą, nustatančią reikalavimą ant alkoholio gėrimų etikečių spausdinti įspėjamąjį užrašai apie daromą žalą sveikatai bei nurodytisantykinį grynojo alkoholio vienetų kiekį. Plėtosime vaikų, jaunimo popamokinio užimtumo prieinamumą – sudarysime geresnes sąlygas kaimo moksleiviams dalyvauti popamokiniuose užsiėmimuose, sporto treniruotėse ir varžybose, lankyti muzikos ir menų mokyklas. Rūpinsimės atnaujinti visas sporto aikšteles ir įrengimus prie mokyklų, didesnėse gyvenvietėse, miestuose. Stengsimės sudaryti sąlygas, kad kaimo vaikai būtų vežami ne tik į pamokas, bet ir į popamokinę veiklą. Remsime M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio veiklą. Remsime ir kitų visuomenės susivienijimų, kurie prisideda prie alkoholio vartojimo prevencijosir jo mažinimo, steigimąsi ir veiklą. Įgyvendinsime Pirminės sveikatos priežiūros dėl alkoholio (angl.
Primary Healthcare European Project On Alcohol) europinio projekto sklaidą.  Numatome mokyklose įdiegti rizikos valdymo sistemą pagal Suomijos modelį.
Kita kovos prieš besaikį alkoholio vartojimą kryptis – alkoholio reklamosir prieinamumo ribojimas.

Remdamiesi tarptautine tabako kontrolės praktika ir patirtimi, taip pat kitų šalių pavyzdžiais, svarstysime visiško alkoholio, ypač silpnųjų alkoholinių gėrimų ir mišinių, reklamos uždraudimo galimybę. Sieksime apriboti laisvą pastarųjų gėrimų įsigijimo prieinamumą nepilnamečiams.
Teiksime Seimui įstatymu nustatyti nulio promilių kraujyje limitą bent dvejų metų stažo neturintiems vairuotojams ir vairuotojams profesionalams (autobusų, autovežimų, taksi ir kt.), nustatyti draudimą vartoti alkoholinius gėrimus mašinų salonuose. Ekspertų pripažįstama, kad prieinamumo ribojimas yra vienas iš esminių psichiškai aktyvių medžiagų vartojimo kontrolės komponentų, kartu su paklausos ir žalos mažinimu. Mažinti prieinamumą numatome tokiomis priemonėmis:- riboti alkoholio pardavimo laiką ir vietas,- suteikti realius įgaliojimus savivaldybėms, atsižvelgiant į bendruomenių nuomonę, reguliuoti prekybos taškų tankumą ir vietas;- uždrausti prekybą alkoholiniais gėrimais degalinėse, kioskuose;- svarstyti dabar galiojančių draudimų vartoti alkoholinius gėrimus masinio susibūrimo vietose plėtros galimybes ir siekti, kad šie draudimai efektyviai apsaugotų ypač lengvai pažeidžiamas visuomenės grupes. Svarstysime galimybę padidinti amžių, nuo kurio asmeniui leidžiama įsigyti alkoholinius gėrimus.
Trečioji šio blogio mažinimo kryptis – rinkos reguliavimas.

Įgyvendinant 1999 metais patvirtintas Valstybės alkoholio kontrolės ir LR Seimo patvirtintą Lietuvos sveikatos programas numatome:- didinti visų be išimties alkoholinių gėrimų akcizą tiek, kad alkoholiokainos augimas pasivytų gyventojų pajamų augimą;- pasiekus šį tikslą, įvertinus infliaciją ir gyventojų pajamų augimą toliau diferencijuotai didinti alkoholinių gėrimų akcizą, ženkliau didinant jį stipriems alkoholiniams gėrimams;- panaikinti PVM lengvatas smulkiesiems alaus gamintojams;- uždrausti alkoholinius gėrimus (tiek natūralios fermentacijos, tiek stipriuosius) pilstyti į tokią tarą (pavyzdžiui, vienkartinę plastikinę, 0,1 ar 0,2litro tarą), kuri skatina alkoholinių gėrimų vartojimą;- sukurti įstatyminį mechanizmą, kad proporcinga dalis valstybės gaunamų pajamų iš akcizo už parduotus tabako ir alkoholio gaminius būtų skiriama tiesiogiai tų medžiagų sukeltų pasekmių likvidavimui ir vartojimo prevenci jai finansuoti.
Reikalinga stiprinti alkoholio sklaidos valstybinę kontrolę.

Ne tik neleisime naikinti Valstybinę tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą, bet stiprinsime steigiant skyrius apskrityse ir grąžinant jai tabako bei alkoholio reklamoskontrolę žiniasklaidoje. Rūpinsimės stiprinti sienų su Baltarusija ir Karaliaučiaus sritimi kontrolęir užkardyti alkoholio bei tabako kontrabandą per jas. Numatome didesnėmis premijomis už nusikaltimų išaiškinimą skatinti pirmosios grandies teisėsaugos pareigūnus, kontroliuojančius alkoholinių gėrimų kontrabandą ir nelegalią prekybą, sugriežtinti nelegalių prekeivių ir kontrabandininkų atsakomybę (siūlant taikyti turto konfiskavimą ir kt.). Numatome įsteigti pasitikėjimo telefoną, kuriuo galima būtų pranešti apienelegalios prekybos taškus, nuolat vykdyti socialinės reklamos akcijas, ska-tinančias gyventojus nebūti abejingus ir pranešti apie nelegalios prekybos ar gamybos atvejus. Numatome įvesti technologinių priemonių, tokių kaip alkostopai, insta-liavimą miesto transporte.

Reikia didinti atsakomybę už alkoholio prekybos pažeidimus.
Žymiai sugriežtinsime sankcijas – pirmiausia pardavėjų, o taip pat ir savininkų (iki licencijos atėmimo) – už alkoholinių gėrimų pardavimą nepilnamečiams. Sieksime numatyti griežtesnę tėvų atsakomybę už nepilnamečių (nuo 14 iki16 metų) alkoholio vartojimą. Siūlysime nustatyti griežtesnę trečiųjų asmenų atsakomybę už alkoholio įgijimą nepilnamečiams. Siūlysime Seimui dar labiau sugriežtinti ir diferencijuoti atsakomybę už vairavimą išgėrus. Siūlysime JAV patirties pavyzdžiu įvesti privalomą vairuotojų mokymą po vairavimo išgėrus, jų įtraukimą į socialinę veiklą.

Reikia gerinti pagalbą norintiems nustoti vartoti alkoholį.
Numatome įteisinti šeimos gydytojo konsultacijų asmenims, kurie turi alkoholio vartojimo problemų, apmokėjimą, taip pat vaistų savanoriškai besigydantiems nuo alkoholizmo kompensavimą.