Tėvynė mūsų

In memoriam dim. kpt. Bronislovui Juospaičiui-Direktoriui

Written by Redakcija · 1 min read
Mirus Lietuvos laisvės kovų dalyviui, atkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Vyčio apygardos vadui, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriui, dim. kpt. Bronislovui Juospaičiui-Direktoriui (1925-2021) sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir bendražygiams. Tegul Bronislovo patriotiškumo, pilietiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje.Kovo 11-osios g. bendrija, Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam režimui dalyvis Juospaitis Bronislovas (slap. Direktorius) gimė 1925 m. gruodžio 5 d. Rimaisų kaime Ramygalos valsčiuje. Mokėsi Žudžių (Ramygalos vlsč.), Truskavos pradžios, o vėliau  Ramygalos vidurinėje mokykloje. 1943 m. su broliu Jonu (g. 1924) tapo Lietuvos laisvės armijos nariais. 1944 rugpjūtį, gavę šaukimus į SSRS kariuomenę, abu slapstėsi ir tapo Stasio Eitminavičiaus-Rupūžėno būrio partizanais. 

Nuo 1947 metų B. Juospaitis buvo Vyčio apygardos Ukmergės rinktinės Jono Kalvaičio Pažįstamo būrio partizanas. 1948 metais dalyvavo kautynėse Krekenavos miške, 1949 m. – Pašilių miške (Ramygalos valsčius). 1950 paskirtas Vyčio apygardos Krištaponio rinktinės Vėtros būrio vadu, vėliau buvo šios apygardos Gedimino rinktinės pirmojo rajono partizanas; Gedimino rinktinės vado J. Viapšto nurodymu platino antisovietinius atsišaukimus. 

1951 metų kovo 14 dieną mūšyje netoli Krekenavos būrio vadą Bronislovą Juospaitį-Direktorių suvarpė septynios kulkos. Į nelaisvę paėmė be sąmonės ir kaip žuvusį numetė Ramygalos aikštėje.  

Kalintas Panevėžyje, Šiauliuose, Vilniuje. Gydant Vilniaus kalėjimo ligoninėje buvo išsiaiškinta tikroji jo tapatybė. Karo tribunolo 1952 m. Lietuvos partizanas buvo nuteistas 25 m. kalėti lageryje. Kalintas Gornyj lageryje Norilske, Oziorlage (Bratsko raj., Irkutsko sr.).

1966 m. Bronislovas buvo paleistas. Grįžęs į Lietuvą iki 1996 metų dirbo Autokompresorių gamykloje Panevėžyje. Iki 1990 metų buvo nuolat stebimas KGB. 1990 metų atkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Vyčio apygardos vadas, priklausė Panevėžio politinių kalinių ir tremtinių chorui „Likimai”.

Bronislovo Juospaičio-Direktoriaus nuopelnai Lietuvai įvertinti Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi (1999 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (2000 m.) bei kitais visuomeniniais ženklais. 2018 m. LR Seime su kitais Lietuvos partizanais jam buvo įteikta Laisvės premija.

Raimundas  Kaminskas