Tėvynė mūsų

Janina Survilaitė. Kas temdo Lietuvos Šaulių sąjungos padangę?

Written by Redakcija · 3 min read

Mano Tėvas – Jonas Survila – LR Šaulių sąjungos narys, Raseinių apskrities Šaulių sąjungos vadovas, ginkluoto pasipriešinimo prieš Lietuvos okupaciją “Šaulių bataljonas” organizatorius ir vadovas. 

Mokytojas Jonas Survila Lietuvos istorijoje įrašytas  pasišventusių nepriklausomos Lietuvos Mokytojų sąrašuose, kurių tiksluose buvo reikšmingiausi Tautai darbai: PATRIOTINIS auklėjimas, kokybiškas jaunosios kartos lavinimas ir LABDARA. Pažangios pasaulio šalys, tapusiomis laisvomis ir nepriklausomomis, tokius pedagogus laiko savo tautos PRANAŠAIS, nes tobula tauta bus tada, kai jos piliečiai bus patriotai, turtingieji pagelbės neturtingiems ir gerą mokslą gaus visi tautos piliečiai. 

Tai – TAUTOS ir jos VALSTYBĖS amžinosios vertybės!

Jonas Survila gimė 1899 sausio 31d. Raseinių apskrityje, Batakių valsčiaus Varnaičių kaime knygnešio Martyno Survilos šeimoje. Pradinę mokyklą baigė Batakiuose,1919 m. įstojo į Raseinių gimnaziją. 1922 m. įstojo į Tauragės mokytojų seminariją, po keturių metų baigė Kauno mokytojų seminarijos aukštuosius pedagoginius kursus ir, pagal paskyrimą, išvyko mokytojauti į Šakių apskritį.

1928 m., kai Lietuvos vyriausybė patvirtino privalomą vaikų pradinės mokyklos lankymą, J. Survila sugrįžo į gimtųjų Raseinių apskritį –  steigti pradinių mokyklų tinklą. Jo pastangomis buvo įkurtos ir sėkmingai veikė Paišlynio, Pašaltuonio, Alėjų, Kalnujų pradinės mokyklos. Bendraamžiai Survilą apibūdino kaip pedagoginės profesijos meistrą, besiremiantį žymių Europos pedagogų patirtimi ir savo veikloje matantį viso savo gyvenimo prasmę.

Glaudus J. Survilos bendradarbiavimas su vadovėlių pradinėms klasėms sudarytoju pedagogu Jonu Murka davė gražių rezultatų: produktyvumą rengiant pažangias vakarietiškas programas, vadovėlius, vaizdines priemones, metodinius /pedagoginius leidinius. Survilos talentas įžvelgti galutinius rezultatus likviduojant neraštingumą, pakėlė ne tik Raseinių, bet ir visos Lietuvos švietimo sistemą, o patriotinį jaunimo auklėjimą J. Survila suprato ypač plačiai: nusprendęs, kad Lietuvos žemdirbystei pakelti reikia pažangių ūkininkavimo būdų, – jis,  bendraudamas su Kauno Žemės ūkio rūmų mokslininkais, visame rajone organizavo jaunųjų ūkininkų kursus. Už tai, kad Raseinių rajono ūkininkai pradėjo auginti pirmarūšes daržoves, skiepytus vaismedžius ir vaiskrūmius, javus, veisti naminius gyvulius, paukščius (pvz.: Pekino antis, didžiąsias baltąsias žąsis, ar linus „Vaižgantas“ ), – dėkingi  savo Mokytojui Survilai. 

J. ir P. Survilos

Okupavus Lietuvą, 1940 m. lapkrityje mokytojas Survila pamokos metu  buvo okupantų areštuotas,  kalintas Raseinių kalėjime, o 1941-06-22d., Vermachto armijai artėjant prie Raseinių, su dalimi kalinių išvežtas į Rusijos Čkalovo srities Orienburgo kalėjimą ir  nuteistas mirties bausme sušaudant. Liko trys maži sūneliai. Jauniausią, stribų suspardyta mokytoja P. Survilienė, pagimdė po 1,5 mėnesio… Dukrelė taip niekada ir nepamatė savo Tėvo. 

(Mokytojo – LR nusipelniusio šaulio Survilos – likimą įrodantys dokumentai ir gyvenimo aprašymas saugomi  ir Raseinių krašto muziejuje. )

1990-06-28 LR Aukščiausiasis teismas Mokytojui Jonui Survilai  pripažino ir patvirtino  Laisvės kovų dalyvio pažymėjimą Nr. 8-12802/90; LR Genocido ir rezistencijos Centro dekretu Laisvės kovų dalyvio statusas patvirtinantas pažymėjimu Nr. 3760. Mirties įvykdymo/ sušaudymo data ir vieta nustatyta: Čkalovo srities Orienburgo kalėjime 1941-12-19. 

2002-05-30 d. Laisvės kovotojo mokytojo Jono Survilos šeima, ir pora dar tada gyvų J.Survilos mokinių Raseinių rajono savivaldybei padavė prašymą dėl Mokytojo JONO SURVILOS atminimo įamžinimo, pavadinant vieną Raseinių miesto gatvę Jo vardu. Praėjo  20 metų – deja! tebegyvi tik pažadai… Garbingam rajono Laisvės kovotojui nėra vietos ir rajono Garbės piliečių sąraše, nes ten seniai sėdi išsirikiavę visi buvę komunistai, kagėbistai ir sovietinio režimo kolaborantai!  Raseinių savivaldybei perduoti J. Survilos veiklą įrodantys dokumentai  kas 4 metai, radikaliai pasikeičiant rajono valdžiai, išmetami lauk…

Ir niekam visai nesvarbu, kad Raseinių M. Martinaičio virtuali kilnojamoji paroda gausiai internete lankoma, kad apie ne tik nepaprastą vaikus mylintį Lietuvos Mokytoją, bet ir didelį Tautos patriotą, aktyviai kovojusį už Tėvynės laisvę, yra surinkti prisiminimai, pavadinimu “Šimtmečio Mokytojas”:

 Pvz: “Mokytojo dosnumą pagelbėti kiekvienam neturtingam ir nelaimingam savo mokiniui būtų sunku aprašyti net keliolikoje puslapių. (Ariogaloje gyvenantis Marijonas Globys „Naujo ryto“ korespondentui Barevičiui 1988 m. pasakojo: „<…> Mūsų mokytojas Jonas Survila buvo nuostabus žmogus. Mes jo laukdavome kaip kažin ko brangiausio. Jis mus šelpė ir išmokė ne tik rašto. Dabar jo dėka galiu rišti knygas, išmokau auginti, prižiūrėti, skiepyti vaismedžius. <…> Dovanodavo sąsiuvinius, knygas…“ – rašoma ir atminties dienoraščiuose.

1999 m. policijos laikraštyje „Sargyba“. Rašytojo S. Gedos interviu antrašte:  „Mes – būsimos aukos“, sakoma: 

„Pasakysiu atvirai: per tą laiką visa tai, už ką kovojome,– nuėjo niekais,“ […] „Matydami savo bjauriąsias puses, ir tą, ką paveldėjome, ir tą, ką įgijome… Įgijome bjaurių dalykų… Minėtosios demokratijos žiedai vis nepražįsta… pradedame tikėti žmogumi, turinčiu rimtą postą, turinčiu savo komandą, tik po kurio laiko atskleidžiami baisūs jo veiklos užkulisiai…Tada buvom okupuoti. Šiandien laisvi, bet besiprašantys į naujos okupacijos glėbį. Tai – modernioji okupacija, apimanti žmogaus protą, mintis, visą jo gyvenimą. Paprasčiausiai pardavinėjama Lietuvos idėja…”

Norisi dabartinės mūsų LR vyriausybės ir garbingą istoriją turinčios LR Šaulių sąjungos valdybos su pulkininku p. Albertu Dapkumi priešakyje  paklausti – ar ne paprasčiausiai pardavinėjate Lietuvos idėja…?”, kai okupantų palikuonei p. Viktorijai Čmilytei, kurios senelis sovietinės rusų armijos tankistas 1944m. okupavo Lietuvą, o tėvas kagėbistas V. Čmill  Lietuvos sąjūdžio laikas 1986-1990 m. iš Rusijos federacijos gaudavo aukštus apdovanojimus už Lietuvos Sąjūdžio laisvės idėjų slopinimą, tikrai yra verta būti garbingose Lietuvos Šaulių gretose???

Mums, nužudytų Laisvės kovotojų Šaulių sąjungos palikuonims, širdys plyš, kai okupantų palikuonė V. Čmilytė išdidžiai apsivilks tą pačią šaulio uniformą, kuria pokaryje nešiojo ir mūsų partizanų būrių vadai, ir didžiuosis “savo pasiekimais”, kurie per porą metų suskaldė visą Tautą?! (Žr. visi įrodymai buvo paskelbti ir išviešinant abiejų Čmilių dokumentų kopijas internete 2021-2022 metais. R. Janutienė.)

2022-03-16d. išsiunčiau savo ir LR šaulių sąjungos režimo  nužudytų palikuonių vardu PROTESTĄ LR Šaulių sąjungos pirmininkui p. pulkininkui A. Dapkui.

Jau įpratome negauti net mandagaus atsakymo, dėl to, kad esame LR Seimo priskirti ir paskelbi Tautos “išgamų ir  padugnių sąrašuose“. 

Ten, kur paskutiniu metu atsiduria visi buvę kovotojai už LAISVĘ IR TIESĄ.