Tėvynė mūsų

JANINA SURVILAITĖ. Po Vasario 16-osios vėliava

Written by Redakcija · 3 min read

Atkūrus nepriklausomą Lietuvą pradėjome įvertinti  nuo okupacijos (1944) pasitraukusios Lietuvos išeivijos vaidmenį. Išeivija užsienyje okupacijos metais saugojo, vystė ir tobulino Lietuvos kultūros, meno, politikos, pažangių pasaulio mokslo žinių kraitį – visą tai jau 33-ti metai rodo iišeivijos išsaugoti archyvai… Štai,  1952 metais JAV išleistame žemininkų žurnale „Literatūros lankas“, buvo suformuluoti tikslai: grąžinti Tautai literatūrą, kaip estetinę kūrybą Lietuvos nepriklausomybei palaikyti, stiprinti ir tobulinti nuolatinius ryšius su Vakarų kultūra, iš jos mokytis, augti ir tobulėti.

Karo  pabėgėliai, įkurdami savo Šveicarijos išeivijos Lietuvių bendruomenę (ŠLB), neatsitiktinai pasirinko išskirtinę Vasario 16-osios šventę (1952-02-17), kurios metu Ciuriche, švęsdami Tautai brangiausią Nacionalinę šventę ir, įvykdę Tarptautinės konvencijos privalomus įstatymus, įkūrė ŠLB-nę.

ŠLB-nė 1974 metais pirmoji Vakarų Europoje suorganizavo karo pabėgėlių lietuvių  dailininkų parodą Liucernoje, atliko patriotinę misiją, kai iš įvairių laisvosios Europos šalių buvo sugabenti aštuonių, skirtingo braižo lietuvių išeivių menininkų, 95 paveikslai bei skulptūros: dailininkės J. Katiliūtės, prof. G. Stanulio iš Ženevos, T. Burbos  ir E. Robert iš Vokietijos, P. Gailiaus ir V. Kasiulio iš Paryžiaus, E. Budrio iš Gotlando ir A. Raudžio-Samogit iš Paryžiaus talentingai atlikti  meno kūriniai. Atidarant parodą Šveicarijos lietuvių sielovados vadovas kunigas, teologijos/filosofijos mokslų daktaras profesorius Jonas Juraitis apibendrindamas parodos eksponatų vertę ir jų gimimą tremties/egzilio sąlygomis, pabrėžė: “Lietuva – senos ir vertingos  kultūros šalis.“(J.S. knyga  “Paralelės”,2021, p.33)

1996 ir 2002 metais  prie Jungtinių Tautų sąjungos Ženevoje, ruošiantis ŠLB-nės 50-mečio Jubiliejui 2002 m., Vasario 16-ją įvyko išeivių – skulptoriaus prof. dr. G. Stanulio ir dailininkės J. Katiliūtės parodos, taip pat meno paveikslus atvežė keli  Lietuvos dailininkai, vadovaujami Vilniaus „Vartų“ galerijos direktorės p. Rutkauskienės… 2003 metais švenčiant Vasario 16-ąją, ŠLB-ėje pirmą kartą buvo suorganizuota Europos emigrantų vaikų dailės paroda Ciuriche. Iš Prancūzijos, Vokietijos, Šveicarijos ir Lietuvos į parodą atskrido 140 įvairiomis technikomis atlikti vaikų kūriniai, dailininkės/žurnalistės B. Gujer pastangomis buvo išleistas patrauklus “Parodos katalogas”, 2003.

Šveicarijos išeivija nebuvo gausi, bet jų veikla organizuojant antikomunistines konferencijas Vakarų Europoje ir jų kasmetiniai įvairiausių  formų pareiškimai į Ženevos JT organizaciją patvirtina aktyvumą kovoje dėl Lietuvos atgimimo vizijos pasaulyje. Visus Tėvynės okupacijos metus išeivijos organizuotų  Lietuvos meninininkų vaizduojamo tautinio meno artimumas pasaulio skaitytojų sieloms buvo šventumo atgaiva, brangus patriotinis jausmas, kai lietuviška literatūra ir menas sugeba įsirašyti į įvairiaspalvius Vakarų kultūros puslapius, kuo labiausiai rūpinosi lietuvių išeivijos elitas.

Naujai atvykusiems 20-jo amž. pabaigos ir 21-jo amž. pradžios  emigrantams, įstojusiems į ŠLB-nę, senoji išeivija aiškino, kad  jaunieji privalo toliau tęsti IŠEIVIJOS  tautinį atgimimo judėjimą, ginti europinių vertybių demokratines tradicijas. Vasario 16-osios garbei atsidarę sau vartus į laisvojo pasaulio kovą prieš antikomunistinę veiklą, žiauriose socrežimo replėse pasilikusiai Tautos daliai, jie visada pelnytai didžiavosi patys ir nenorėjo būti ateinančių kartų užmiršti… Tai parodė jų pastangos 2005 m. išleidžiant domumentinę stories veiklos  knyga “Alpių lietuviai. Alpenlitauer”. (sud. J. S.)

Kiekviena Vasario 16-ji buvo ir liko visoms lietuvių kartoms visame pasaulyje didžiausia Nacionalinė šventė!

Paskutinius 21-jo amžiaus dešimtmečius Vasario 16-osios paminėjimus švenčiame vis liūdniau. 2023-ieji siekia praradimų rekordą: negalinčių pakęsti netiesos, iškraipant Tautos istorinę veiklą ir LR vyriausybės tautai skiriamų nepelnytų skriaudų, iš valstybės jau pasitraukė trečdalis tautos. Išsivaikštančiai tautai kyla grėsmė  išnykti, palikus bereikšmį ženkliuką žemėlapyje, išblukusį skyrelį istorijos vadovėliuose, ištrintą tapatumą senų tautinių istorinių šaknų gelmėje.

Kodėl lietuvių Tauta jau nenori savo atkovotoje Valstybėje gyventi? Kur gilesnės priežastys?  

Žvilgtelėjus į Šveicarijos išeivijos 1952 metų Vasario-ąja tvirtai įmūrytus teisinius pamatus nustembame, kaip nepadoriai elgiasi Šveicarijos naujos emigrantų kartos vadovė, diriguodama ir valdydama dabartinių ŠLB-ės emigrantų narių dėmesį,  nukreipiant visus nuo išeivijos veiklos istorinės reikšmės ir esmės. 

Kodėl vadovės sukurtame internetiniame ŠLB-nės istorijos puslapyje, jau virš 10 metų skelbiamas nelegalus išeivijos ŠLB-ės įsikūrimo faktas, melas, kad 1952-02-17d.  išeivijos visuotiname susirinkime Ciuriche patvirtinti  būtini Įstatai  “nebuvo ir nėra niekam  reikalingi, niekur Šveicarijoje neregistruoti” … Taigi, tada ir jų veikla Lietuvos okupacijos metais buvo nelegali, išeivija veikė be būtinų įstatų, tada jokios naudos jų kova su socrežimo agresija neatnešė… Juk TIK ĮSTATAIS besivadovaujanti politinė tautinė/ideologinė organizacija laisvajame pasaulyje, neutralioje Šveicarijoje, turėjo teisę vesti aktyvią kovą prieš Lietuvos okupaciją…

Nedovanotina, kad ŠLB-nės internetiniame puslapyje neliko nė vieno žymaus Alpių lietuvio mokslininko/atradėjo vardo, o ŠLB-nės “istorijos šaknų pradžiai,” kaip įrodymas prisegama PLB  XVI-me (2018) Seimo naujų emigrantų valdybos nuotrauka… Prisiminus, kad sovietiniame istorijos vadovėlyje Lietuvos istorija prasidėdavo tik nuo 1940 metų, nesunku įminti ir emigrantų Vadovės siekį, kad ateities kartos  ŠLB išeivijos istoriją privalės skaičiuoti nuo 2018 m. XVI Seimo valdybos įrašytos nuotraukos, kurioje plačiai šypsosi ji pati.

Peržiūrėjus visų Pasaulio Lietuvių bendruomenių internete  pagarbiai publikuojamus jų protėvių istorinės veiklos tekstus, kyla klausimas, kodėl PLB valdyba ir LR vyriausybė lieka akla ir kurčia, kai vienaI aktyviausių elitinei Šveicarijos lietuvių IŠEIVIJOS  Bendruomenei internete neliko vietos?  Juk mūsų Vyriausybės Ponams niekas neatėmė moralės ir etikos  laikytis pilietinės/tautinės  pozicijos ne tik gyvenantiems lietuviams Lietuvoje, bet ir išvykusiems į užsienį, kur visi atvykę savo noru įstojo Išeivijos protėvių garbingas, senas tautines tvirtas antikomunistines, 5O okupacijos metų tautą gynusias, tradicijas?  

 “Mus pražudys: politika be principų, malonumai be sąžinės, turtas be darbo, žinios be charakterio, verslas be moralės, mokslas be žmogiškumo, malda be pasiaukojimo…”  – kažkada yra sakęs Mahatma Gandhis.

…  “Pozityvusis gyvosios Tautos ryžtas nenuvils!”- šaukte šaukia ryškiausią Tėvynės iš socrežimo replių išsivadavimo TIESĄ, argumentuotai giliai ir jausmingai išsakanti 2023-jų metų Vasario 16-osios garbei pasirodžiusi istoriko Juozo Brazausko knyga “1972-IEJI METAI, pažadinę tautą”… “

…”Tą pavasarį į Laisvės alėją plūstelėjo maišto ir apmaudo emocijų banga. Tai buvo neišvengiama dirbtinai kurtoje represijomis grįstoje sovietinėje sistemoje” – pačią ryškiausią šiuolaikinę rusiškos okupacijos kovų knygą pristato Vokietijos “RŪTOS” leidyklos direktorė, redaktorė Angelė Daiva Degutytė.

Sėkmės ir ištvermės švenčiant 2023-jų metų Vasario 16-ją.