Tėvynė mūsų

Laiškas Tautai ir visiems Lietuvos gyventojams

Written by admin · 2 min read

Kun. Algimanto Keinos atminimui.  Jis vienintelis iš kunigų pasirašė šį pareiškimą. Pro Vita

*** Mes kreipiamės į Jus, Lietuvos vyrai ir moterys, nesvarbu, kokios esate tautybės, amžiaus, išsilavinimo, įsitikinimų, profesijos; kreipiamės j miesto ir kaimo žmones, Lietuvos jaunimą. Kreipiamės į jus visus kviesdami pakilti į žygį už blaivią Tėvynę. Mums gresia pavojus, nes esame priėję bedugnę: per pastaruosius dešimtmečius svaigalų vartojimas Lietuvoje padidėjo 5 kartus yra per 60 000 registruotų chroniškų alkoholikų. Didėja girtuokliaujančių palaidumas ir nusikalstamumas. Kas trečią nusikaltimą ir kas penktą autoavariją padaro neblaivūs žmonės. Skverbiasi į gyvenimą narkomanija ir toksikomanija.

Vidutinė girtuoklių gyvenimo trukmė Respublikoje vos 45,8, o narkomanų 35 metai. Didėja mirtingumas, išsigimimai, daugėja savižudybių ir tragiškų nelaimių. Gausėja debilų ir idiotų.

1987 ir 1988 metais Lietuvos gyventojai alkoholiniams gėrimams išleido pusantro milijardo rublių! Šiemet svaigalų gamyba ir prekyba vėl padidinta. Nebepaisoma 1985-ųjų pavasarį TSRS ir Lietuvoje paskelbtų nutarimų dėl priemonių girtavimui ir alkoholizmui sustabdyti.

Lietuvos vyrai! Prieš 130 metų Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus paraginti mūsų žmonės, nors dauguma buvo beraščiai ir mažaraščiai, karčemoms atsuko nugarą ir šitaip per dvejus metus „arielkos” vartojimas Lietuvoje sumažėjo net 8 kartus. O dabar?.. Liaukimės gėrę! Vardan savo vaikų ir anūkų, savo žmonų, savo šeimų, savo tautinio Atgimimo, savo brangios Tėvynės, jos ateities! Patys įrodykime ir kitiems padėkime įrodyti, kad Lietuva gali būti blaivi.

Lietuvos moterys! Saulę temdo šeimyniniai vaidai, nesantaika. Per 40 metų skyrybų padidėjo 15 kartų. Jūs, Mielosios, geriau nei kas kitas matote visas mūsų nuopuolio šaknis ir priežastis. Tų priežasčių priežastis alkoholis. Deja, dabar jau kas aštunta chroniška girtuoklė Lietuvoj moteris. Sutelkite visas savo pastangas ir išgales, darykite viską, ką tik sugebate ir pajėgiate, kad jūsų šeima būtų blaivi ir dora.

Lietuvos jaunime! Tu tautos viltis, jos ateitis. Tu žinai, kad tik blaivi tauta gali būti sveika, šviesi, laisva, laiminga, siekianti aukščiausių idealų. Į persitvarkymo kelią žengiančiai Lietuvai reikalingas ne tik ryžtingas, veiklus, bet ir visiškai blaivus jaunimas.
Lietuvos artojai ir darbininkai! Neleiskite, kad Jūsų sunkiai pelnytas uždarbis virstų svaigalu, nešančiu skausmą, nelaimes ir ašaras.

Lietuvos mokslo ir meno žmonės, literatūros kūrėjai, žurnalistai ir publicistai! Ryžtingai ir drąsiai tarkite žmonės savo įtaigų žodį apie alkoholio ir narkotikų žalą, būkite šviesus blaivybės pavyzdys.
Lietuvos pedagogai, tautinės mokyklos kūrėjai! Jūsų rankose Tėvynės rytdiena. Ruoškite gyvenimui blaivų žmogų, puoselėkite kiekvienos jaunos asmenybės dorovę ir dvasingumą, ugdykite sveikos gyvensenos sampratą ir poreikį. Kiekviena mokykla dabar turi tapti šviesiausiais blaivybės skatinimo ir skleidimo namais. Kiekvienai mokyklai pradinei, vidurinei ar aukštajai jaunųjų blaivybės rėmėjų sąjūdžius!

Lietuvos gydytojai, mieli medicinos darbuotojai! Ne visi žmonės suvokia, koks baisus sveikatos griovimo slibinas yra alkoholis ir nikotinas. Nugalėkite tą slibiną! Sakykite visuomenei visą tiesą apie svaigalus ir nikotiną!
Lietuvos dvasininkai! Tegu Jus įkvepia Motiejaus Valančiaus blaivystės veiklos pavyzdys, jo pamokos, ganytojiški laiškai tikintiesiems ir šios iškilios asmenybės blaivystės patirtis. Tegul blaivystė grįžta į visas Lietuvos vyskupijas, dekanatus ir parapijas! Tegu skamba, kaip M. Valančiaus laikais, Jūsų ganytojiškas, dvasingumą keliantis žodis iš sakyklų, tegul tas žodis pasiekia kiekvieną tikintįjį.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio nariai ir rėmėjai! Steikite ir organizuokite Motiejaus Valančiaus blaivybės judėjimo rėmimo grupes įmonėse ir įstaigose, ūkiuose, mokyklose ir bendrabučiuose, kūrybinėse ir visuomeninėse organizacijose, tegul Jūsų žodį išgirsta jaunimas.

Brangūs tautiečiai ir visi Lietuvos žmonės! Skelbiame 1989-uosius Lietuvos blaivybės metais. Gegužės mėnesį akcijų prieš alkoholį ir narkotikus mėnesiu, Kalėdų šventes ir Naujųjų sutiktuves blaivybės, susikaupimo, rimties ir pasiryžimo naujiems siekiams šventėmis.

Lietuvos atgimimui reikalingas sveikas, blaivus protas. Tik blaivus protas drąsus. Drąsus protas tai laisvas žmogus.
Į žygį už blaivią Lietuvą!

Lietuvos Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio iniciatyvinės grupės vardu: vyskupas Antanas VAIČIUS, garbės narys; architektas Donatas DAUKŠA, pedagogas Jonas GEČAS, žurnalistas Juozas JUREVIČIUS, inžinierius Juozas KANČYS, kunigas Algimantas KEINA, radijo diktorė Bernadeta LUKOŠIŪTĖ, akademikas Algimantas MARCINKEVIČIUS, žurnalistas Romas MASTEIKA, sociologas Zigmantas MORKŪNAS, profesorius Juozas PIKČILINGIS, gydytojas Vaclovas RALYS, gydytojas Vincas RASTENIS, rašytojas Kazys SAJA, aktorius Česlovas STONYS, profesorius Vytautas SIRVYDIS, sociologas Vytautas TURČINAVIČIUS, inžinierė Inita TAMOŠIŪNIENĖ, inžinierius Vytautas UOGELĖ.

Literatūra: Vyskupas Antanas Vaičius ,,Pašaukimo keliu.“ Psl. 215. Kaunas, 2010 m.