Tėvynė mūsų

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos DARBŲ APŽVALGA

Written by admin · 4 min read

XII – ojo LIETUVOS SĄJŪDŽIO Suvažiavimo dalyviams

Dar daug darbų ateityje

Vilniaus sąjūdininkai atliko daug darbų atstatant ir apginant Nepriklausomybę ir įgyvendinant demokratinius procesus bei sprendžiant socialines, medicinos, mokslo, krašto apsaugos, auklėjimo ir tautines problemas, tarp kurių:

1. Laisvės kovų monumento pastatymas Lukiškių aikštėje bei paminklo partizanų Motinai statyba Kaune.

2. Baudžiamosios bylos atnaujinimas J. Olekui, 1999 11 28 kelyje Kaunas – Vilnius mirtinai sužalojusiam Nepriklausomos Lietuvos karininkus dim. plk. ltn. Stanislovą Buzą ir dim. mjr. Teofilį Šimonį.

3. Komunizmo reliktų propagavimo stabdymas

4. Kasdienis žvakučių uždegimas prie Politinių kalinių ir tremtinių paminklo bei Nežinomo partizano akmens.

5. Čečėnijos ir Tibeto Nepriklausomybės gynimas.

6. Stalino ir Hitlerio suokalbio pasekmės.

7. Pasipriešinimas gręžinio Baltijos jūroje D-6 statybai ir dujotiekio tiesimui iš Rusijos į Vokietiją.

8. Pasipriešinimas sąvartyno Kazokiškėse ir atliekų deginimo įmonės Vilniuje statymui.

9. Žiniasklaida nelabai domisi Sąjūdžio veikla.

10. Dėl Hipokrato priesaikos ir homoseksualizmo apraiškų.

11. Tarptautinio Pasaulinio Žmogaus teisių Fakelo estafetės ( mitingo ) organizavimas 2007 08 09 Vilniuje.

12. Dėl valiutinių indėlių grąžinimo.

13. Apie KGB agentų ir rezervistų veiklą.

14. Apie Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę ir jos valdovus.

15. Kasmėnesinė istorijos informacija, nuolatiniai stendai prie Nežinomo partizano akmens.

16. Pasiūlymai dėl Valstybės švenčių įstatymo ir apie pasitaikantį Trispalvės kėlimą pažeidžiant įstatymą.

17. Dėl Leo LT

18. Dėl savanorių ir šauktinių tarnystės Lietuvos kariuomenėje.

19. Vytauto Cinausko atminimo įamžinimas.

20. Dėl laidos Atgimimo banga atnaujinimo.

21. Dėl karo Gruzijoje.

22. Apie seimūnų rentą, didelius seimūnų ir pareigūnų atlygius.

23. Dėl valstybinės kalbos statuso, mėginimų lenkinti Vilniaus kraštą ir taikyti lenkiškas raides pildant lietuviškus dokumentus.

24. Apie pasaulinės krizės ištakas ir pasekmes.

25. Emigracijos priežastys ir pasekmės.

26. Dėl skriaudų kaimui ir smulkiems ūkininkams.

27. Dėl bedarbystės, kvietimo dirbti užsieniečius ignoruojant Lietuvos piliečius, nežabojamos dirbančiųjų eksploatacijos, slepiamų pajamų, korupcijos.

28. Buvo kategoriškai pasakyta, kad Lietuvos valdžia n e p a t i k s l i n o pirmą kartą Lietuvos vardo Tūkstantmečio paminėjimo konkrečią datą ir neorganizavo šio jubiliejaus paminėjimą.

29. Dešiniųjų partijų ir organizacijų atstovų rėmimas savivaldos, Seimo ir Europos parlamento bei V. Adamkaus ir D. Grybauskaitės rėmimas rinkimuose.

30. Sąjūdžio ir Baltijos kelio dvidešimtmečio paminėjimai.

31. Buvo organizuojamos konferencijos, mitingai, piketai, pasitarimai ginant valstybės, demokratijos bei žmonių interesus.

32. Sukurtas Vilniaus Sąjūdžio tarybos internetinis tinklapis

http://www.sajudis.com, kuriame patalpinta Kronika „Nežudyk“, „Prisiminkime“, „Budelių suokalbis“ bei skelbiami priimti dokumentai ir darbotvarkės. Kai kurie dokumentai rengiami anglų ir rusų kalbomis.

Mūsų manymu – tai labai svarbūs darbai Lietuvai. Daugelis jų pripažinti Pasaulio Lietuvių bendruomenėje ir žinomi kai kuriose atsakingose Europos ir pasaulio organizacijose. Labai svarbu yra tai, kad mes turime labai daug entuziastų ir kad negaudami jokios paramos sugebame aktyviai veikti.

Kai kada mums priekaištaujama, kad mes nepakankamai kreipiame dėmesį į Vilniaus problemas. Mes esame idealistai – jau 20 metų dirbantys Lietuvai, Tėvynei. Gal kai kuriuos klausimus galėjome geriau ir operatyviau spręsti. Daug kam nesugebėjome skirti reikiamo dėmesio. Ar mes atidavėme duoklę savo miestui Vilniui ? – Ir taip, ir ne. Tačiau mes galime pasakyti, kad dirbome tai kas tuo metu, mūsų manymu, buvo reikalinga ir ką galėjome. Visus slegia politinė, ekonominė ir socialinė įtampa. Daugybė vidaus ir užsienio priešų kėsinasi į Lietuvos Nepriklausomybę, didėja socialinė atskirtis – tai didžia dalimi apsprendžia mūsų veiklos principus.

Situacijos vertinimai, problemų iškėlimai ir siūlomi sprendimo būdai turi vietinius, regioninius arba respublikinius požymius.

Svarbiausia yra tai, kad Vilniaus sąjūdininkai nepasidavė kėslams prislopinti ir sužlugdyti Sąjūdžio veiklą. Pastaraisiais metais Sąjūdžio veikla vis aktyvėja.
Mes džiaugiamės ir dėkojame, kad kai kuriuos mūsų dokumentus skelbia „Tremtinys“, „ XXI amžius“ bei „Bičiulystė“  (mūsų paryškinta – red.) – JAV lietuvių laikraštis internetu ir kiti laikraščiai. Nepriklausomos Lietuvos n e p r i k l a u s o m a i ž i n i a s k l a i d a i Sąjūdžio veikla neįdomi. Blogiausia yra tai, kad Lietuvos radijas ir televizija, kurią gynė sąjūdininkai, yra akla ir kurčia Sąjūdžio veiklai, išskyrus stambius respublikinius renginius.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba darbuojasi įstatymo numatyta tvarka ir vadovaujasi Lietuvos Sąjūdžio Įstatais ir Programa bei Vilniaus tarybos patvirtintais Nuostatais. Taryba daugelį savo darbų derina su Lietuvos Sąjūdžio taryba ir kitomis patriotinėmis organizacijomis.

Taryboje šiuo metu yra 33 žmonės, kurie atstovauja įvairias organizacijas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungą bei Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių draugiją, LATA – Atlanto sutarties Lietuvos bendriją, Tėvynės sąjungos senjorų klubą, Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13 – osios broliją, Pasaulio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociaciją, Lietuvos skautus, ICOMOS-Tarptautinę paminklų ir paminklinių vietovių tarybą, Generolo P. Plechavičiaus sąjungą, Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungą, Lietuvos 1941 m. Birželio 22 – 28 d. Sukilimo sąjungą, M. Valančiaus blaivybės Sąjūdį, Lietuvos Laisvės kovotojų Sąjūdį, Mokytojų Sąjūdį, Lazdynų Sąjūdžio klubą, Vilniaus Sąjūdžio susivienijimą „Labora“.

Operatyviai veiklai organizuoti yra išrinkta 17 – os žmonių valdyba, kurioje veikia 7 grupės. Taryba posėdžiams renkasi kas mėnesį, o prireikus ir dažniau. Valdyba renkasi pagal būtinybę.

Rinkdami tarybą ir dalindamiesi darbus tikėjomės daugiau darbų atlikti. Vykstantys politiniai, socialiniai ir ekonominiai procesai kasdien vis kelia naujus iššūkius. Savo darbe mes pastebime, kad kai kas aktyviai imasi iniciatyvos darbams atlikti – daugelis tam pritaria ir visokeriopai remia. Kai kas pergyvena, kad neiškeltumėme per aukštai darbų kartelę. Tarybos nariams teikiama posėdžių darbotvarkė ir dalomoji medžiaga, tarp kurios nutarimų projektai. Diskutuodami tobuliname pateiktus projektus. Taryboje išsakytas mintis ir idėjas paviešiname bendraminčiams ir bendražygiams. Tik operatyvus sprendimų priėmimas, jų paviešinimas ir kantrus darbas parodo mūsų tarnystės Sąjūdžiui reikšmę ir žmonių tikėjimą SĄJŪDŽIU.

Mes esame vilniečiai. Žinome daugelį Vilniaus ir visos Lietuvos problemų, kurias privalėtume padėti spręsti:

1. Švietimas
2. Jaunosios kartos auklėjimas
3. Socialiniai ir užimtumo klausimai
4. Kapų, architektūros ir istorinio paveldo priežiūra
5. Miestas „puikuojasi“ skelbimais užsienietiškais rašmenimis
6. Žmonės gyvenantys kanalizacijos vamzdynų tuneliuose, požemiuose, sąvartynuose ir nakvojantys po atviru dangumi
7. Alkoholizmas, narkomanija, prostitucija
8. Pasitaikanti amorali žiniasklaidos veikla
9. Seniūnijų darbas

Susirinkę Suvažiavime įvertinkime savo darbus, dalinkimės patirtimi, padėkokime sąjūdininkams už tarnystę tautai ir valstybei, aktyvinkime veiklą Tėvynės gerovei.
Kviečiame Suvažiavimo delegatus Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininku rinkti Rytą Kupčinską.

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius
Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Valdybos pirmininko pavaduotojas P. Rutkauskas

Tarybos nariai:

G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, P. Dirsė, S. Eidukonis, R. Jakučiūnienė, P. Girdzijauskas, A. Gribėnienė, J. Gurskas, P. Gvazdauskas , L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Malinionis, H. Martinkėnas, A. Morkūnienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, A. Skaistys, R. Skaistis , R. Simonaitis, Ž. Simonaitis, K. Staniulevičius, J. Šaulys, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, A. Zalatorius, S. Žilinskas.

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 8 673 95837,
L.Kerosierius + 370 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 8 699 37691,

El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com