Tėvynė mūsų

LR Valstybinis socialinis draudimas valstybės lėšomis

Written by admin · 4 min read

Valstybinį socialinį draudimą valstybės lėšomis reglamentuoja Valstybinio socialinio draudimo įstatymas. Draudimo tvarką nustato VSDF Valdybos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V- 269 patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas (Žin., 2011, Nr.83-4078).

Valstybės tarnautojo sutuoktiniai

Valstybės lėšomis draudžiami nesukakę senatvės pensijos amžiaus ir negaunantys pajamų, susijusių su darbo santykiais, valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktiniai,– tuo laikotarpiu, kai jie gyvena užsienyje kartu su valstybės tarnautoju ar deleguotu asmeniu, jeigu pastarasis asmuo deleguotas ar valstybės tarnautojas perkeltas į pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, tarptautinėje ar Europos Sąjungos institucijoje arba užsienio valstybės institucijoje, pasiųstas dirbti į specialiąją misiją, ar kai jie gyvena kartu su profesinės karo tarnybos kariu, jeigu profesinės karo tarnybos karys paskirtas atlikti karo tarnybą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, užsienio valstybės ar tarptautinėje karinėje arba gynybos institucijoje. Deleguotų asmenų sutuoktiniai draudžiami tik tuo atveju, jei deleguotam asmeniui darbo užmokestį ir nuo jo socialinio draudimo įmokas moka asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija. Nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų Respublikos Prezidento sutuoktinis – Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu. Valstybės tarnautojo sutuoktiniai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims bei nedarbo socialiniu draudimu. Įmokų dydis skaičiuojamas atitinkamai nuo valstybės tarnautojo ar profesinės karo tarnybos 0,5 pareiginės algos arba pagal delegavimo sutartį deleguoto asmens 0,5 darbo užmokesčio, arba Respublikos Prezidento 0,5 darbo užmokesčio.

Šių asmenų socialinės garantijos: draudimo laikotarpiu skaičiuojamas socialinio draudimo pensijų stažas, reikalingas socialinio draudimo pensijai (senatvės, netekto darbingumo, našlystės) gauti, o taip pat stažas, reikalingas nedarbo išmokai gauti.

Kareiviai

Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai ir asmenys, atliekantys alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą valstybės lėšomis draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims bei nedarbo socialiniu draudimu nuo Vyriausybės patvirtintos MMA.
Šių asmenų socialinės garantijos: draudimo laikotarpiu skaičiuojamas socialinio draudimo pensijų stažas, reikalingas socialinio draudimo pensijai (senatvės, netekto darbingumo, našlystės) gauti, o taip pat stažas, reikalingas nedarbo išmokai gauti.

Draudėjai už kareivius priskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas sumoka į „Sodros“ Karinių struktūrų skyriaus VSD lėšų surenkamąją sąskaitą, tačiau neteikia SAM pranešimų.

Asmenys, auginantys vaiką iki trejų metų

Motinų (įmočių), tėvų (įtėvių) draudimas valstybės lėšomis nuo vaiko gimimo dienos taikomas jo motinai (įmotei), kol vaiko tėvai (įtėviai) neapsisprendžia kitaip. Apsisprendimu kitaip laikomas bendro tėvų (įtėvių) prašymo dėl vieno iš jų draudimo valstybės lėšomis pateikimas Fondo valdybos teritoriniam skyriui, o nepateikus tokio prašymo – vieno iš tėvų (įtėvių)

išėjimas atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai.

Asmenims suteiktų atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, laikotarpiai nustatomi pagal draudėjų pateikiamus „Sodros“ teritoriniam skyriui 9-SD pranešimus apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti.

Asmuo, auginantis vaiką iki trejų metų, draudžiamas valstybės lėšomis tik tuo atveju, jeigu jis tuo laikotarpiu neturi draudžiamųjų pajamų. Ši nuostata taikoma ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimą ir augina vaiką iki trejų metų.

Auginant vieną vaiką, draudimas valstybės lėšomis vykdomas vienam asmeniui. Jeigu turintys teisę į draudimą valstybės lėšomis motina ir tėvas augina du ar daugiau vaikų iki trejų metų, draudimas valstybės lėšomis gali būti vykdomas abiems tėvams.

Asmenys, auginantys vaiką iki trejų metų draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims bei nedarbo socialiniu draudimu.

Šių asmenų socialinės garantijos: draudimo laikotarpiu skaičiuojamas socialinio draudimo pensijų stažas, reikalingas socialinio draudimo pensijai (senatvės, netekto darbingumo, našlystės) gauti, o taip pat stažas, reikalingas nedarbo išmokai gauti.

Asmenys, slaugantys neįgalų asmenį

Nesukakęs senatvės pensijos amžiaus vienas iš neįgalaus asmens, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, tėvų (įtėvių) arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas šio neįgalaus asmens globėju ar rūpintoju, slaugantis namuose nurodytą neįgalų asmenį draudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims bei nedarbo socialiniu draudimu.
Ši nuostata taip pat taikoma vienam iš tėvų (įtėvių), globėjui ar rūpintojui, slaugančiam namuose visiškos negalios invalidą, pripažintą tokiu iki 2005 m. liepos 1 d.

Asmuo, slaugantis neįgalų asmenį, draudžiamas valstybės lėšomis pagal jo pateiktą prašymą nuo teisės į šį draudimą atsiradimo dienos. Asmuo, slaugantis neįgalų asmenį, draudžiamas valstybės lėšomis tik tuo atveju, jeigu jis tuo laikotarpiu neturi draudžiamųjų pajamų (pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos). Ši nuostata taikoma ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimą ir slaugo neįgalų asmenį.

Šių asmenų socialinės garantijos: draudimo laikotarpiu skaičiuojamas socialinio draudimo pensijų stažas, reikalingas socialinio draudimo pensijai (senatvės, netekto darbingumo, našlystės) gauti, o taip pat stažas, reikalingas nedarbo išmokai gauti.

Dvasininkai

Tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai ir tik vienuolyne dirbantys vienuoliai draudžiami socialiniu pensijų draudimu tik pagrindinei pensijos daliai. Draudimo laikotarpiu jiems skaičiuojamas socialinio draudimo pensijų stažas, reikalingas teisei į socialinio draudimo pensiją.

Praktikantai

Profesinių mokyklų mokiniai, aukštųjų mokyklų studentai ir asmenys, teritorinių darbo biržų siųsti profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai, valstybės lėšomis draudžiami nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu jų profesinės veiklos praktikos įstaigoje ar įmonėje metu. Praktikos atlikimo metu įvykus nelaimingam atsitikimui ar susirgus profesine liga, apdraustasis turi teisę gauti atitinkamą išmoką.

Meno kūrėjai

Meno kūrėjo statusą turintys darbingo amžiaus asmenys draudžiami pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims, ligos ir motinystės socialiniu draudimu valstybės lėšomis nuo Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos tuo atveju, o nuo 2012 metų sausio 1 d. ir sveikatos draudimu, jeigu jie neturi draudžiamųjų pajamų. Meno kūrėjo statusą turintys asmenys privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka. Meno kūrėjo statusą turintys darbingo amžiaus asmenys, kurių draudžiamųjų pajamų suma per kalendorinius metus mažesnė už atitinkamų metų 12 Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų mėnesinių algų, draudžiami pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims, ligos ir motinystės socialiniu draudimu nuo Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, sumokant valstybės lėšomis trūkstamą iki 12 Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų mėnesinių algų socialinio draudimo įmokų sumą. Draudžiant valstybės lėšomis, įmokas moka valstybės biudžeto asignavimų valdytojas pagal patvirtintus draudėjo ir apdraustojo tarifus.

Už meno kūrėjus, kurie tuo pačiu metu yra ir savarankiškai dirbantys asmenys, draudimui valstybės lėšomis už praėjusius metus mokėtinos įmokos perskaičiuojamos pasibaigus gautų pajamų deklaravimo Valstybinei mokesčių inspekcijai terminu.

Šių asmenų socialinės garantijos: draudimo laikotarpiu skaičiuojamas socialinio draudimo pensijų stažas, reikalingas socialinio draudimo pensijai (senatvės, netekto darbingumo, našlystės) gauti, o taip pat stažas, reikalingas socialinio draudimo pašalpoms gauti.

Leonilija Perminienė

Atsiuntė Lietuvos žurnalistų sąjunga