Tėvynė mūsų

Okupacija

Written by admin · 7 min read

  Pagal Tarptautinės teisės apibrėžimą, okupacija – tai laikinas priešininkų teritorijos užėmimas,  įvedant ten karines pajėgas. Priešininkas – tai viena ar kita konflikto šalis, karu siekianti išspręsti ginčą. Laikinas teritorijos užėmimas – reiškia iki ginčo išsprendimo. Okupuotos teritorijos nebuvo galima įjungti į vienos ar kitos šalies sudėtį, o okupuotiems gyventojams nebuvo galima taikyti prievartos. Pažeidus šias tarptautinės teisės normas, okupantams grėsė politinė, baudžiamoji, materialinė ir moralinė atsakomybė.  

Niurnbergo procesas – vienas iš tokių atsakomybių įgyvendinimo pavyzdžių.
Iki Ribentropo-Molotovo pakto išviešinimo, tiek už II Pasaulinį karą, tiek ir jo pasekmes, buvo kaltinama tik Vokietija. Ribentropo-Molotovo pakto pripažinimas ES sulygino rudus ir raudonus okupantus, tačiau tik politine prasme, bet be tolygios atsakomybės už pasekmes. 

Nukentėjusiųjų tarpe – ir Lietuva, 20 a. atkentėjusi 4 okupacijas – rusų, lenkų, vokiečių ir vėl rusų. Beje,  visi okupantai vis deklaravo savo gerus tikslus, t. y. Lietuvos gelbėjimą nuo kitų okupantų. Rudi gelbėjo mus nuo raudonų, raudoni – nuo rudų, o lenkai – nuo abiejų paeiliui.
    Jei vokiškoji okupacija su visa atsakomybe buvo įvertinta Niurnberge, o sovietinė okupacija tik įrodyta Molotovo-Ribentropo paktu, po ko sekė privalomas kariuomenės išvedimas, tai lenkų „Žiligovskio akcija“ liko net be politinio įvertinimo.

Pasekmės išlindo tuoj pat ir autonomijų įkūrimo bandymu ir Armijos Krajovos „sportiniais-kultūriniais“ pasijodinėjimais Vilniaus 3 rajonuose, ir lenkiški gatvių pavadinimai, ir skundai ES dėl lenkiškų pavardžių, raidžių, ir šiaip mažumų skriaudų…

O mūsų nedesovietizuoti europarlamentarai, kietai sukandę dantis tyli ir Lietuvos negina… Nors, lenkai Lietuvoje turi ne tik didžiausią mokyklų skaičių pasaulyje, bet ir universitetą!!! Štai ką reiškia politiškai neįtvirtinti „Želigovskio akcijos“ , o tiktai įvertinti „Armijos Krajovos“ veiklą. Vienok, valstybinei komisijai įvertinus Armijos Krajovos įvykdytą genocidą ir siekį prijungti Vilniją prie Lenkijos, pasekmės tokio suaktavimo, kažkodėl tai transformavosi visai ne į atsakomybę, o į neaiškias ir nemotyvuotas vos ne draugystes su bendradarbiavimo sutartimis.

Kieno bendradarbiavimas su kuo? Aukos su budeliu? Ar sovietinio kolaboranto su lenkiškuoju? Argi tai neturėtų vadintis dviejų išdavikų bendradarbiavimu?

Politinės atsakomybės (desovietizacijos) išvengimas sąlygojo visų užsilikusių okupantų ir kolonistų bei jų koloborantų (išdavikų) pasilikimą politiniame ir pilietiniame Lietuvos gyvenime, kas praktiškai pasireiškia tik visų iškabų pakeitimu, nepakeičiant okupacinio režimo esmės.
Skaičiuojame.

Persikrikštijusi komunistų partija subyrėjo į 40 partijėlių ir sėkmingai dalyvauja rinkimuose vietoj to, kad būtų buvę uždrausta komunistams dalyvauti bet kokiose politinėse ir visuomeninėse organizacijose, o kalti už lietuvių genocidą – nubausti baudžiamaja atsakomybe. Tačiau be desovietizacijos, jie atvirščiai – ne kalėjimuose, o Europarlamete lepinasi už „Stalino saulės“ apdegintą Lietuvą.

Okupantiniai kolonistai,  anksčiau lepinęsi privilegijomis už mūsų „išvadavimą“  bei „kultūrą“, dabar reikalauja tų pačių privilegijų,  dangtydamiesi mažumų skriaudimu.

Maža to, buvę okupantai, dar pabandę pakartoti okupaciją „šliaužiančiąją“ ar „atsikąsti“ autonomijos priedanga, vietoj pilno ir visuotino deportavimo (ypač karininkų-lygtinių) gavo leidimą įkurti politines organizacijas!!!

Ar girdėjote, kur dar Pasaulyje būtų buvę, kad okupantai turėtų savo partijas? O Lietuvoje yra – „Rusų sąjunga” ir „Lenkų rinkimų akcija”, todėl Rusijai ir Lenkijai nereikia kurti Lietuvoje žvalgybinio tinklo – jie turi Lietuvoje oficialias politines organizacijas, dalyvaujančias rinkimuose ir be priedangos įtakojančias įstatymleidystę ir vykdomąją valdžią.

Ten, kur valstybės pareigūnas yra ne lietuvių kilmės, toje srityje vykdoma valstybinė veikla yra žalinga tiek piliečiams, tiek ir Lietuvai.  Ir taip pradedant kultūra, finansais, gamyba bei nebaigiant teisėsauga.

Antai, nuskambėjusios teatrų remontų milijoninės sumos ar J. Meko, JAV teismuose įvertintai pornuchai skirti 12 milijonų, lyg ir turėjo pridengti planuojamus milijardus Gugenhaimo galerijos aferai. Ir šiame fone niekas net nepastbėjo, kad operos „Žydės“ pastatymui buvo išleista  1 mln. Lt, o nacionalinei operai „Dalia“ tik … – 20 000 Lt (tik 2 proc. nuo „Žydės“), o italų sukurtai operai „Lietuviai“ – neliko vietos net planuose?!!

Arba “Snoro” banko bankrote vis nenusistatoma žala iš mokesčių mokėtojų kišenių – ar 0,5 ar 7 milijardai? Kai tuo tarpu ištisus 20 metų Rainoldij Šarkin dėka visi užsieniniai bankai Lietuvoje plėšė nuo mūsų piliečių po 10 % už palūkanas, kai savose valstybėse negalėjo daugiau imti nei 3 proc.!!! Tai paskaičiuokite, kiek milijardų buvo „legaliai“ išplėšta iš mūsų kišenių ir išvežta iš Lietuvos?!

Šiandieninė aktualija AE – vis rišama su realia Lietuvos nepriklausomybe nuo „Ivano vamzdžio“. O radioaktyvusis kuras iš kur? Iš ten pat – iš Rusijos. Ir nėra ko pudruoti akių Ševaldino kyšiais.  

Lietuva turi Žemaitijos terminių vandenų resursus 100 metų!!! Ir jokio vamzdžio mums nerekia. Ši alternatyvi energija intensyviai slepiama nuo Tautos. Maža to – ji netgi žlugdoma, nors ją remia ES.

Jau nekalbant apie tokius Lietuvos ekonomikai „ekonomiškus“ sprendimus, kaip „Mažeikių naftos“ pardavimą per JAV „Williamsą“ Rusijos „Brudnui“, o iš jų Lenkijai. Ar vėjo jėgainių parko pardavimą Rusijai. T. y. Strateginių energetinių objektų pardavimą buvusiems okupantams?!

Todėl mes mokame tiek už benziną, tiek už elektrą brangiausiai iš visos ES. Todėl esame skurdžiausiai gyvenantys visoje ES. Nedesovietizuoti okupantų koloborantai (išdavikai) argi nesistengia palikti Lietuvą be lietuvių?! Ir dar vis savo nuodėmes užmesdami kitiems – būktai tie Rusijos naudai dirba, kurie prieš AE pasisako ir Lietuvą nuo Rusijos radioaktyvių pasekmių gelbėja!

Lyg mes nežinotume klasikinėmis pinigų plovyklomis tapusių statybų? O čia juk XXI a. Klondaikas – milijardinės sumos… Prieš tokias sumas – jokių kliūčių! Nei  krizės duobė ir neatstatytos pensijos bei algos. O apie kompensacijas net nekalbama – AE puota maro metu – svarbiau! Nei tektoninės zonos grėsmė, – su milijardais galima pabėgti ir į kitą Pasaulio kraštą, kaip, kad darė japonų turtuoliai po Fukušimos tragedijos.

Nei ekonominės naudos – tik „monkės biznis“ – kai okupantinis Kaliningrado-Lenkijos-Baltarusijos „AE Bermudų trikampis“ subankrotins bet ką Vidurio Europoje apie Lietuvėlę net nekalbant…

Nei gamybinio būtinumo – turimų jėgainių Lietuvoje yra tris kartus daugiau nei reikia ūkiui. Visos elektrinės jau šiandien dirba tik trečdaliu pajėgumu, nes elektros energijos nėra kur dėti. Rusija be konkurencijos pardavinėja daug pigesnę energiją, o su ja Lietuva konkuruoti nepajėgė, nepajėgia ir nepajėgs. Tai kam mums tokia neperspektyvi gamybos šaka? Lietuvai tokios nereikia. Jos reikia tik mūsų priešams, kad valstybę sužlugdyti.

Likę nedesovietizuoti okupantų koloborantai ir vykdo šią politiką. O kas dedasi teisėsaugoje – tai vien apklausų rezultatai rodo katastrofišką padėtį – tik 12 proc.  gyventojų pasitiki teismais.
Būtent toks (12 proc.) naujų, jau nepriklausomoje Lietuvoje teisėjais tapusiųjų nuošimtis. O likę 88 proc. – tai nedesovietizuoti okupantinio režimo prievartos įrankiai.

Paskutiniai įvykiai Kauno pedofilijos byloje tai patvirtina. Kol buvo VRM ministras Palaitis – nei Klonio gatvės apgulties, nei Garliavos bei trijų kaimų teritorijų atitvėrimo nuo visos Lietuvos. Be prezidentės dekreto būtent A.  Melianas įvedė „tiesioginį valdymą“ tame rajone. Maža to – atitvertoje teritorijoje įvedė specialias sukarintas riaušių malšinimo 240 policininkų pajėgas! Ir ne prieš „Armijos Krajovos“ mundiruotų ir ginkluotų raitelių būrį, prašuoliavusį per 3 Rytų Lietuvos rajonus. Ne prieš Dekanidzės, ar „Vilniaus brigados“ smogikus, ne prieš kontrabandininkų ekskordus!

O prieš teisėjos imunitetą turinčią N. Venckienę?!
Prieš imuniteto teise ginamus teisėjos šeimos narius!
Prieš mažylę nuo pederastų saugančius kaimynus.
Štai tokia 240 vyrų, elektrošokais ir dujomis ginkluotų armija buvo mesta prieš įstatymų saugomą šeimą! Tai kas gali paneigti, kad A. Melianas nepakartojo „Armijos krajovos“ metodo, kai kompetentinga visuomeninė komisija, ištyrusi visą medžiagą, nustatė, kad Klonio gatvės šturmas buvo ir smurtinis, ir prievartinis D. Kedytės paėmimas! Smurtinis, ne tik prievartins, nors teismo sprendimu bei tarptautiniais ir Lietuvos įstatymais draudžiama naudoti prievartą prieš vaikus.

Bet Seimo komisija apsvarstė ne A. Meliano pašalinimą (pats tikrai neatsistatydins) iš ministro posto už panaudotą smurtą ir prievartą prieš mažametę, o apsvarstė N. Venckienės imuniteto atėmimą už teisėtą saviginą prieš smurtą.

Tai kas darosi su paprastais žmogeliais, jei su teisėja šitaip? Taigi skamba visa spauda apie keliuose girtų policininkų traiškomus vaikus ir suaugusius, į „psichuškes“ uždaromus verslininkus, iki savižudybių prispaustus sėkmingus darbuotojus…

Bet nuskamba ir nutyla…
Nutyla netgi tokios žinomų politikų žūties bylos, kaip Klaipėdos savivaldybės nario ir J. Abramavičiaus susprogdinimai, A. Pociūno ir Kiesų neaiškios mirtys.

O kaip nenutils? Jei pagautas už rankos J. Oleka už dviejų karininkų mirtiną suvažinėjimą vietoj cypės iš SAM ministro kėdės iškilmingai persėdo į KAM ministro kėdę?! Ir nieko… O čia tai tikras imunitetas – komunistinis, su šimtmetinėmis tradicijomis…

Argi galima prilygnti tokią įsigalėjusią tradiciją su Lietuvos Konstitucija? Ta Konstitucija – visai ne šventa karvė, kaip sakė tolerastų Aušrinė žvaigždė M. Pavilionienė, galima ją ir pakeisti! Arba net ir nepakeitus, – ignoruoti, ką padarė ministras A. Melianas.

Tiesa, labai neoriai išėjo su tais danais, kada jie pamatė tą Klonio šturmą. O juo labiau, kad už savaitėlės Klaipėdos pamary NATO įvykdė savo pratybas ir pravedė daug kukliau… 12 NATO valsytybių delegavo į pratybas tik 200 savo kareivėlių, o va A. Melianas į Klonį pasiuntė 240 „specnazų“…

Tad ko nemandravoti, kai tokį „stogą“ Seime turi? Anava, St. Šedbaras, net nustačius, kad prokurorai nekvalifikuotai, nekompetentingai ir aplaidžiai vilkino bylas, nė vienas net nenušalintas nuo pareigų, jau nekalbant apie dirbti teisių atėmimą ar baudžiamos bylos iškėlimą už 2 gyvybių žūtį!!! Maža to – Valantiną dar ir apdovanojo teisėjo mantija…  Argi tai nereiškia paskatinimo už „tokį“ darbą?

Tik štai  N. Venckienę už savigyną – būtina areštuoti!!!

Tai ir stengėsi teisėsaugininkai –  dabar byloje jau 9 žuvę… Ir nieko. Ir nėra ko kalbėti apie 2009.10.06 teismo konstatavimą apie L. Stankūnaitės sąvadavimą? Tik kai kuriuos teismo sprendimus būtina vykdyti, o kai kuriuos galima ir nuvilkinti…

Už tokią teisinio nihilizmo politiką St. Šetbarui buvo pareikštos kelios rezoliucijos, reikalaujančios eliminuoti jį iš Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pareigų, bet valdančiajai daugumai toksai politikierius ir jo politika patinka.

Juk atsimenate, kas jie – tai nedesovietizuoti buvę ir nepražuvę okupanto koloborantai, mandrai save „Sovietine nomenklatūra“ vadinę, o šiandien į „elitą“ persikrikštiję?
Tik Tauta juos ir anuomet, ir dabar ar tik ne „išdavikais“ laiko?

Kiekvieną darbą reikia padaryti laiku ir gerai. Po okupacinės kariuomenės išvedimo privalėjome desovietizuoti politiką, valdymą ir pedagogiką. Išdavikus – nubausti, sovietinę nomenklatūrą iš valstybinių įstaigų išvaryti, neturėtume dabar „elitinių vagių“ – 1200 milijonierių skurdžiausioje ES šalyje! Neganytų „konstitucinių dvaselių“ aukštosiose mokyklose ir sovietinės teisės specialistai, užmiršę, o gal net nežinoję apie LDK privilegijas, teisynus ir Statutus – pačius tobuliausius ne tik Viduramžiais, bet netgi šiandien stebinančius Pasaulį trigubai didesne moters teisių gynyba nei vyro!

Tuo tarpu nedesovietizuotoje Lietuvoje sambo vicečempionas užlaužia teisėjai rankas ir dar patraukia ją baudžiamojon atsakomybėn už savigyną! VRM ministras A. Melianas be prezidentės dekreto įveda tiesioginį valdymą trijuose Lietuvos rajonuose, įveda savo sukarintas pajėgas ir dar pareikalauja iš teisėjos apmokėt išlaidas?!

Maža to, nedesovietizuotoje Lietuvoje teisėtvarkoje atsiranda naujadaras  – privati antstolė, kurios nurodymus vykdo valstybinė VRM?!  Tačiau kuri nesiskaito su aukščiausių pareigūnų – Seimo narių reikalavimu ir neteikia filmuotos medžiagos apie mažylės „neprievartinį ir nesmurtinį ėmimą“ specialiai komisijai.

Štai tokio fenomeno neturi nei viena valstybė pasaulyje!
Lietuva pirmoji tokią įsigijo.
Tai vis neįvykdytos desovietizacijos mutacijos dėka.
Bet geriau vėliau nei niekad. Desovietizaciją galime ir privalome įvykdyti per rudeninius rinkimus. Padarykime antrą stebuklą – kaip išsirinkome 90 Sąjūdžio deputatų kadais, taip dabar išsirinkime 100 „Drąsos kelio“ kandidatų šiandien. Įgalinkime juos užbaigti okupaciją, persikrikštijusių komunistų ir svetimų partijų eliminavimu, sustabdyti Tautos turto parceliavimą, įšaldyti amžiaus statybų (AE, Valdovų rūmai, stadionai) klondaikų planavimą ir uždrausti užsienio bankų 10 proc. plėšikavimą.

Tada tikrai atsiras duonos ir sugrįš į Tėvynę emigrantai. Tada nebeliks okupantinių mažumų ir jų sorošinių gynėjų – pasibaigs pederastų bei tolerastų privilegijos ir jie turės atsakyti pagal įstatymus bei laikytis mūsų Konstitucijos. Tada privatūs antstoliai nebus aukštesni už Seimo narius, o teisėjų imunitetai nebus laužomi policininkų. Visi bus lygūs prieš įstatymą.
Pagal teisėjos N. Venckienės per 4 kovos metus atliktus brolio ir dukterėčios gynimo darbus, surašytus 200 pareiškimuose, akivaizdu, kad ji ir pagal kvalifikaciją, ir pagal kompetenciją, ir pagal operatyvų vykdymą pajėgi atsatayti nukreivintą Lietuvos teisėsaugą ir teisėtvarką.

Suteikime jai Seimo nario mandatą ir 100 sąrašinių „Drąsos kelio“ kandidatų pagalbą balsuojant.
Kito kelio nėra.