Tėvynė mūsų

Privilegijos

Written by admin · 3 min read

     Prieš pat Konstitucijos dieną žydų bendruomenės vadovė Faina Kukliansky pranešė lietuviams, kad Seimui yra pateiktas įstatymo projektas dėl košerinio maisto gaminimo įteisinimo… Maža to, jis bus svarstomas skubos tvarka! Mat žydų bendruomenės giliai tikintys be košerio negali gyventi…


Taigi, Seimas metęs 3 milijonų Lietuvos piliečių kitametinio biudžeto svarstymą, nustūmęs ES vieną iš svarbiausių – Rytų partnerystės – klausimą į šalį, skubiai griebėsi svarstyti 1 000 žydus liečiantį įstatymą dėl jų tradicinio maisto gamybos!!!
Štai taip. Kaimynų Baltarusijos, Maldovos, Ukrainos bei Kaukazo šalių keliasdešimt milijoninių tautų XXI amžiaus svarbos politiniai sprendimai prilyginami 1 000 žydų tradicijų įtvirtinimui. Ir labai laiku.

Akivaizdi privilegija žydams, nors Lietuvos Konstitucijos 29 straipsnis draudžia jas tiek dėl tautybės, tiek dėl tikėjimo ar įsitikinimo. Tačiau ši, Lietuvos pati mažiausia mažuma plėšte plėšia iš mūsų valstybės mūsų valstybės įvairias nuolaidas, ir vis ta pačia holokausto aukos priedanga. Nors šią žydų tautos katastrofą suplanavo jų tautietis A. Eichmanas, nors ją vykdė kito žydo – Mordokėjaus Levi suformuotų rudų marksistų – nacių rankomis, tačiau išvystyta holokausto industrija buvo nukreipta vis į kitų tautų apkaltinimą ir materialinės naudos išplėšimą iš jų.
Ypatingą vietą šiame „pats muša – pats rėkia“ plėšikavime užima Lietuva. Ji vienintelė pasaulyje 600 metų glausdama, globodama, gindama ir lygiomis teisėmis apdovanodama žydus bei gelbėdama juos nuo pogromų ir holokausto, jau 20 metų kaip kaltinama žydšaudžiavimu! Ir ne tik kaltinama, bet dar ir reikalaujama prisipažinti nebūtą kaltę?!! Maža to – dar ir dviejų rudai raudonų okupantų žalą jiems kompensuoti…

Lietuvos valdžia, nors ir pati nukentėjusi nuo 3 okupacijų, ramybės dėlei sutiko kompensuoti 130 milijonų žalą žydams, bet… Pasirodo, kad tai tik pradžia – dabar jau įstatymu įtvirtinamas košerinis maistas, toliau, tikėtina, bus įteisintas apipjaustymas… O Vilniaus meras jau dabar kalba apie didžiosios sinagogos atstatymą. O vėliau gal ir vėl atgims Gugenhaimo muziejaus projektas…

Tai kur Lietuvos Konstitucinis teismas, turintis ginti valstybės pagrindinio įstatymo vykdymą?
Sekanti, dar mažesnė Lietuvos mažuma yra gėjai. Jie irgi mūsuose privilegijuoti ir vėliai ta pačia – nuskriaustųjų priedanga. Ir jie, kaip ir žydai, pastoviai purto Lietuvos biudžetą – tai padvigubinant ES išskirtus gėjams milijonus, tai užtikrinant apsaugą jųjų demonstracijoms, tai nagrinėjant bylas teismuose už gėjų neva įžeidinėjimą pederastais! Ir teikiami kaltinimai ne bet kam, o Seimo nariams!!! Tai ką bekalbėti apie paprastus piliečius?!

Tuo tarpu, Konstitucijos 26 straipsnis gina Lietuvos piliečių gerovė, garbę ir orumą bei privatų gyvenimą, garantuoja visuomenės saugumą ir viešąją tvarką. O tėvai ir globėjai gali nevaržomi rūpintis savo vaikų ir globotinių religiniu, doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus.
Tai kur gi Lietuvos Konstitucinis teismas, kai homoseksualų propagandinė literatūra visokio „lytinio auklėjimo“ priedanga skverbiasi į mokyklas ir net darželius? O jau TV ekranuose – tai tiesiog pilnas Sodomos ir Gomoros eksportas iš išsvajotos demokratijos šalių.
Maža to, „nusiorientavusiųjų“ mažuma „šturmuoja“ ir įstatymleidystę tiek dėl jų santuokų įteisinimo, tiek dėl įvaikinimo! O perspektyvoje boluoja ir kraujomaiša – visai taip, kaip žydų mums „padovanotoje“ biblijoje – Lotas ir jo dukterys…
Trečia, šiek tiek didesnė – Lenkų bendruomenė, bet taipogi lietuvių labai „skriaudžiama“ ir dėl dviejų papildomų raidžių alfabete ir antros kalbos įvedimo nutautintuose rajonuose ir dėl pavardžių rašymo, ir t.t.
Štai ką reiškia, kai sudarant sutartis su Lenkija buvo nubraukta preambolė su Želigovskio akcijos įvardijimu „okupacija“, su visomis polonizacijos pasekmėmis bei dalies gyventojų provokaciniu supriešinimu su savo pačių valstybe net iki autonomijos paskelbimo lygio!
Ir vėl gi norisi paklausti, kur buvo Lietuvos Konstitucinis teismas, kai buvusiems okupantams buvo leista įregistruoti savo partijas („Lenkų rinkimo akcija“ ir „Rusų sąjunga“) nuo okupacijos įšsilaisvinusioje šalyje?! Juk okupantams ir jų palikuonims neturėjo būti net pilietybės suteiktos, jau nekalbant apie visuomenines organizacijas. O čia netgi politinės partijos, dalyvaujančios Lietuvos valdyme?! Tai kaip vykdoma Konstitucinė teisė, garantuojanti visuomenės saugumą, žemių vientisumą, valstybinę kalbą ir t.t. Tai yra, kur tie mūsų valstybės veiksmai, ginantys Konstitucinę santvarką, jei lietuvių genocidą vykdžiusios Armijos Krajovos „pergalių“ minėjimo proga jos būriai, vadovaujami iš Lenkijos atvykusių pareigūnų, peržygiuoja per tris Lietuvos rajonus, o mūsiškė prokuratūra tai įvertina tik kaip „sportinius – kultūrinius“ renginius?!! Todėl visai logiškas ir lietuvius žeminantis užrašas Lenkijos stadione bei V. Tomaševskio pasiūlymas lietuviams integruotis į lenkų visuomenę…
Lenkijos net valstybinius ordinus skinantys tiek Lietuvos ministrai, tiek istorikai, jau atsispindi iškreiptame istorijos mokyme mokyklose ir kelia pavojų naujos kartos pasaulėvaizdžio ir pasaulėžiūros formavimui. Lenkinimo politika, deja, šiandien tęsiasi vien dėl pasyvaus požiūrio į Lietuvos istorijos vadovėlių turinį, į lietuviškų mokyklų tinklą, nutautintuose rajonuose bei jų vietinės valdžios spaudimą lietuviams, taikant socialines priemones, dėl kurių skundai pasiekė net Seimą.
Ir nieko – jokios reakcijos bei pagalbos.
Vien Želigovskio akcijos įvardinimas okupacija faktas eliminuoja lenkų politinių organizacijų registravimą Lietuvoje, o teisingas istorijos nušvietimas, būtent LDK statutų šviesoje, rodo, kad buvo uždrausta lenkams turėti nekilnojamą turtą (žemę, mūro namus) Lietuvoje bei eiti valdiškas pareigas valstybėje. O tai dar kartą patvirtina, kad lenkų Vilniaus krašte net „Žespospolitos“ laikais būti negalėjo.
Dabartiniai lenkai Lietuvoje – tai agresyvios polonizacijos padarinys, kurį būtina įvertinti ir skubiai atitaisyti nutautinimo pasekmes tiek politinėmis priemonėmis (pilietybės ir partijų atžvilgiu), tiek švietimo, o ypač istorijos atitaisymo srityse.
Tai, kad Lietuvoje vienintelėje pasaulyje daugiausiai (120) lenkiškų mokyklų, nors čia lenkų mažiausiai, o milijonines lenkų kolonijas turinčiose valstybėse nėra nei vienos mokyklos, rodo, kokio lygio privilegijomis lenkai naudojasi Lietuvoje. Ir dar vis reikalauja daugiau.

Atsiuntė Algis Bučinskas, Australija

Aktualijos

Privilegijos

Written by admin · 6 min read

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis draudžia bet kokias privilegijas. Bet kokiu pagrindu. Ir bet kam. Tačiau kai kurios Lietuvos mažumos galvoja kitaip ir pastoviai jų reikalauja. Kartais netgi pastumdami save į kuriozišką padėtį! Kaip antai, paprašydami JAV užstoti lenkų mažumą prieš Lietuvos valdžią ir priversti ją vietoj lygių galimybių suteikti akivaizdžių lengvatų! Ir apsišovė.

(more…)