Aktualijos

APLEISTAS LIETUVOS KARALYSTĖS PAMINKLAS NORMAINIŲ KAIME

Written by Redakcija · 4 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 9 metai
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
Jo Eminencijai Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui
Jo Eminencijai Kardinolui Sigitui Tamkevičiui
Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui
Arkivyskupui Gintarui Grušui
Jo Ekscelencijai Arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui
Jo Ekscelencijai Apaštaliniam Nuncijui Arkivyskupui Petarui Rajičiui
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

LR Kultūros ministrui Simonui Kairiui
LR Užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui
LR Krašto apsaugos ministrui Arvydui Anušauskui
LR Seimo Kultūros komiteto Pirmininkui Vytautui Juozapaičiui
Jonavos rajono merui Mindaugui Sinkevičiui
Jonavos rajono tarybos deputatams
ŠEIMŲ MARŠUI
Seimo nariams
Žiniasklaidai,
Vilnius, 2022-01-23


APLEISTAS LIETUVOS KARALYSTĖS PAMINKLAS NORMAINIŲ KAIME

INTERNETO platybėse gali pastebėti apie ką nesi ir žinojęs. Net netyčia gali surasti stulbinančių naujienų, naujų galaktikų, skundų, mikroskopinių pasaulių, prašymų, gyvenimą ateityje …, bet mes domimės realiu gyvenimu, realiu laiku ir realiomis aplinkybėmis.
Jonavos rajono Normainių II kaime stovi apleistas Baro Konfederatų Lietuvos laisvinimo atminimui maždaug prieš 250 metų pastatytas koplytstulpis apie 2 m pagrindo ir apie 5 m aukščio.
Koplytstulpis yra susijęs su išsivadavimo iš Rusijos imperijos kovomis ir labai svarbus Lietuvos valstybingumui. Paminklas skirtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žuvusiems ir
praliejusiems kraują už laisvę atminimui.
1975 m su Kultūros ministerijos žinia iš koplyčios buvo išimtas kryžius ir Švento Jono skulptūra. Koplytstulpis yra pripažintas valstybės saugoma kultūros vertybe ir įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. Objektas yra Pasaulio paveldo sąrašo vietovėje. Paminklas turi nacionalinę ir tarptautinę rekšmę
Koplytstulpis yra maldininkų ir turistų traukos objektas.
Ši problema mus labai suglumino ir nutarėme domėtis kas vyko nuo 1975 metų.
ATSIMINKIME, kad prieš 47 metus (1975 m) Lietuvos žmonės buvo priversti statyti komunizmą, kurį Sąjūdžio banga nubloškė ir 1990-03-11 paskelbė Nepriklausomą Lietuvą, o
1991-01-13 apgynė nuo sovietinio militarizmo. Per tą laiką buvo pastatyti Valdovų rūmai, paminklai Kryžkalnyje, daugybė paminklų priminti sukilėlių ir partizanų kovas. Tačiau LDK paminklas, menantis istorines kovas ir tarnystę Bažnyčiai, tebestovi vienišas, išgrobstytas, gamtos pažeistas ir apleistas.
Jonavos r. meras Mindaugas Sinkevičius neskuba remontuoti paminklo ir tvarkyti aplinką, nes matyt, jo pečius slegia gausybė darbų ir kaip visada trūksta pinigų.
Besidomint praėjusiais laikais išaiškėjo, kad sovietmečiu komunistinė valdžia švenčiant koplytstulpio 200 metų jubiliejų jis buvo restauruotas. Jau daug metų kai vietos bendruomenė kreipiasi į vietos ir aukštesnes institucijas, kad būtų sugrąžinti į koplyčią kryžius ir Švento Jono skulptūra, kad koplytstulpis būtų paremontuotas, kad būtų sutvarkyta prieiga prie jo.
Per tuos metus prirašyta įvairiausių laiškų, cirkuliarų, dokumentų, parengta įvairiausių eskizų ir planų, kad vargu ar tilptų į jaučio skūrą. Norime paminėti, kad buvo rašomi laiškai ir
šios kadencijos institucijoms – Kultūros ministerijai, Užsienio reikalų ministerijai, Krašto apsaugos ministerijai, Seimo Kultūros komitetui, Lietuvos nacionalinei Unesco komisijai,
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ir t. t.
Susidaro įspūdis, kad valdžių institucijos yra įstrigusios į įstatymų, poįstatiminių aktų savivaldos ir valdžios institucijų lenktynių ANTImaratoną. Manoma, kad visi bijo pažeisti
įstatymus, nukentėti ir to pasėkoje NIEKO NEDAROMA. Bet, kad visą Lietuvos Nepriklausomybės laikmetį truktų pasiruošimas KOPLYTSTULPIO remontui sveiku protu
nesuvokiama. Tai KOŠMARAS, tai DIVERSIJA prieš tikinčiuosius, prieš Bažnyčią ir istorinę atmintį.
PRISIMINKIME kad bolševikai niekinoTIKINČIUOSIUS IR BAŽNYČIĄ, o dabar TS-Lietuvos krikščionių demokratų vadovaujamas Seimas ir Vyriausybė pasidabinę
neužmirštuolėmis tebeniekina tikinčiuosius ir Bažnyčią.
Vietos bendruomenė puikiai supranta, kad didingas ir pašventintas paminklas tarnautų garbingos Lietuvos istorijos praeities paliudijimui. Skaudžiausia yra tai, kad nerandama susitarimo ir pasišventimo atlikti labai nedidelį, bet LABAI SVARBŲ darbą.
Kažkas turėtų pasirūpinti paminėti koplytstulpio 250 metų jubiliejų, nes tai yra Lietuvos karalystės istorijos dalies minėjimas.
Nepriklausomoje Lietuvoje kai antrus metus prie Lietuvos valdžios vairo pagrindiniu smuiku groja TS-Lietuvos krikščionių demokratų partija net nesiruošia operatyviai sutvarkyti
koplytstulpio. Susidaro įspūdis, kad aplinkui gali staugti vilkai. Dešimtmečius Lietuvą valdantiesiems tikinčiųjų garbinamam koplytstulpiui DZIN. Valdantieji visą dėmesį sukoncentravę į neužmirštuolių propagavimą, samagono gamybos įteisinimui, įteisinti narkotinių ir psichetropinių medžiagų vartojimą, palengvinti jaunimui plumpinti alkoholį, įteisinti vienalyčių santuokas ir lenkiškas raides įteisinti į lietuvišką raidyną. Tai reiškia, kad ir dabar partinė nomenklatūra tebevykdo brandaus bolševizmo komunistinę kovą prieš tikinčiuosius ir Bažnyčią.
Jūsų Ekscelencija Prezidente, Jūsų Eminencijos Kardinolai, Jūsų Ekscelencijos Arkivyskupai, mes Jums priminame vietos bendruomenės diplomatinį, tarytum su geležinėmis kurpaitėmis ir retežiais kelią, skausmą, neviltį ir susirūpinimą. Panašių paminklų Lietuvoje yra daugybė. Kelia susirūpinimą, kad 2021 metais minint Lietuvos netekčiųAŠTUONIASDEŠIMTMETĮ Lietuvą valdantieji ir politikai ignoravo valstybiniu mastu paminėti 1941 m BIRŽELIO SUKILIMO 80-ties metų minėjimo jubiliejų – sukilėliai išlaisvino Lietuvą nuo sovietų, žuvo apie 2 000 sukilėlių. Valdantieji ir daugelis politikų lankė kapus, paminklus, dėjo gėles ir akmenukus. Tačiau jie ignoravo pagerbti SUKILĖLIUS. Pagal LR Seimo 2021-06-10 dieną priimtą įstatymą Laisvės gynėjo statusas bus suteikiamas: kariams savanoriams, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriaus pareigūnams, Valstybės saugumo departamento pareigūnams, Muitinės departamento pareigūnams, policijos pareigūnams, šauliams. STATUSAS NEBUS SUTEIKIAMAS nužudytiems ir tūkstančiui sužeistųjų prie Televizijos bokšto ir prie Radijo ir televizijos komiteto, gynusiems tuos ir kitus svarbius objektus, gynusiems ir budėjusiems prie Parlamento ir prie Sitkūnų, stačiusiems barikadas, medicinos darbuotojams, žaliaraiščiams, sąjūdininkams, žiniasklaidos atstovams, atidavusiems ginklus. Valstybės mastu nepagerbiamos KANIŪKŲ ŽUDYNIŲ AUKOS, kai 1944-01-29 apie 150 sovietinių partizanų, kurių pagrindą sudarė “Keršytojo” būrio raudonieji partizanai sudegino Kaniūkų kaimą Eišiškių rajone – sudegino, sušaudė ir sužeidė daug žmonių. Tame kaime aukoms atminti Lenkija pasirūpino pastatyti kryžių, o Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 2017 m. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi apdovanojo skerdynių dalyvę Fanią Brancovskają (Fania Jocheles). Iki 2020 m sausio 13-ąją po iškilmingo minėjimo Seimo vadovybė ir vyriausybės nariai susitikdavo su nukentėjusiais – šioje kadencijoje atsisakyta.
Gerbiami Ministrė Pirmininke, Kultūros, Užsienio reikalų ir Krašto apsaugos ministrai, Seimo kultūros komiteto pirmininke, Jonavos rajono vadovai ir deputatai, prašome Jūsų iki ŠVENTŲ VELYKŲ sutvarkyti visus dokumentus ir surasti nors 20 tūkst. eurų koplytstulpio remontui ir aplinkai sutvarkyti. Taip pat prašome Jūsų įpareigoti Lietuvos radijo ir televizijos vadovybę labai skubiai parengti 20-30 minučių trukmės reportažą apie
KOPLYTSTULPĮ.

Reportažą pradėti demonsruojant ir skaitant šį laišką.
Po Šventų Velykų balandžio 20 dieną 12 valandą mes kelios dešimtys ar keli šimtai ateisime prie Vyriausybės. Sustosime už kordono ir paprašysime paaiškinti kaip pavyko spręsti
bendruomenės prašymus.

Turime vilties, kad bus organizuotas KOPLYTSTULPIO paminėjimo 250 metų jubiliejus. Iš anksto kvieskime atvykti prie PAMINKLO.


POST SCRIPTUM
MES NEĮSIŽEISIME:

 1. Jeigu žmogus su neužmirštuole atlape pasakos mums: nereikia jų vadinti žmonėmis – jie fašistai, „Jedinstvo“
 2. Jeigu dama, nebetelpanti savyje, pasidabinusi neužmirštuole su A. Kubiliaus vyriausybe per krizę LABIAUSIAI NUSKRIAUDUSI BĖDNUOMENĘ, aiškins mums, kad jūs šiandien galite man švilpti, yra iškovotos Laisvės dalis.

 3. Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas L. Kerosierius
  Tarybos pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
  Tarybos pirmininko pavaduotojas, Vyskupo Motiejaus Valančiaus
  blaivystės Sąjūdžio pirmininkas V. Jakubonis
  Tarybos narys, Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės
  Sąjūdžio Vilniaus skyriaus pirmininkas A. Juknevičius
  Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas

 4. Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465
  Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
  el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com