Aktualijos

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĖS GYNĖJO STATUSO

Written by Redakcija · 8 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 9 metai
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Seimo nariams
Nepriklausomybės gynėjams
Žiniasklaiadai

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĖS GYNĖJO STATUSOArtėja diena kai pagal LR Seimo 2021-06-10 dieną priimtą Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymą bus suteikiamas Laisvės gynėjo statusas: kariams savanoriams, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriaus pareigūnams, Valstybės saugumo departamento pareigūnams, Muitinės departamento pareigūnams, policijos pareigūnams, šauliams, nes jau duodami nurodymai gaminti pagarbos ženklus aukščiau
paminėtiems pareigūnams pagerbti.
Jau pusę metų daugelį kankina nerimas kai daug Nepriklausomybės gynėjų ir
organizacijų kreipėsi į Prezidentą, Seimo Pirmininkę ir Seimo narius, kad būtų papildytas įstatymas suteikti Laissvės gynėjo statusą sovietų nužudytiems Laisvės gynėjams

Loretai Asanavičiūtei, Vytautui Koncevičiui, Virginijui Druskiui, Vidui Maciulevičiui, Dariui Gerbutavičiui, Titui Masiuliui, Rolandui Jankauskui, Apolinarui Povilaičiui, Rimantui Juknevičiui, Alvydui Matulkai, Alvydui Kanapinskui, Ignui Šimulioniui, Algimantui Petrui Kavoliukui, Vytautui Vaitkui, tūkstančiui sužeistųjų prie Televizijos bokšto ir prie Radijo ir
televizijos komiteto ir gynusius tuos ir kitus svarbius objektus, gynusiems ir budėjusiems prie Parlamento ir prie Sitkūnų, stačiusiems barikadas, medicinos darbuotojams, žaliaraiščiams, sąjūdininkams, žiniasklaidos atstovams, atidavusiems ginklus. 

Mes džiaugsimės, kai gaudžiant aplodismentams bus priseginėjami pagarbos ženklai pirmoje pastraipoje įvardytiems apdovanojamiems pareigūnams, įsiklausysime į jų padėkos žodžius TĖVYNĖS LABUI. 

Didžiuosimės, kad mes su apdovanotaisiais buvome Parlamente, Sitkūnuose,
barikadose, pasienio užkardose, prie svarbiausių objektų.
PRIMENAME, kad 2021-07-05 d. Vilniaus Sąjūdžio taryba kreipėsi į Jus prašydama suteikti Laisvės gynėjo statusą ir kitiems aktyviai dalyvavusiems Laisvės gynėjams ir pažymėjo PRAŠOME SKUBOS TVARKA Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatyme numatyti Laisvės gynėjo statusą ir kitoms laisvės gynėjų grupėms, kurių pagrindiniais kriterijais ir argumentais galėtų būti prokuratūros pažymos apie sužalojimus, valstybiniai apdovanojimai tarp kurių ir Sausio 13-osios atminimo medalis, nuotraukos, straipsniai, liudininkų paaiškinimai bei visuomeninės komisijos Laisvės
gynėjo statusui suteikti, veikiančios nuo 2018-02-01 surinkta medžiaga. TIKIMĖS IR TURIME VILTIES, kad 2022 metais sausio 12, 13 dienomis į Laisvės gynėjų švenčių minėjimus visi susirinks tinkamai įvertinti ir pagerbti (pridedame). 

Širdį skauda, kankina nerimas ir susirūpimas, kyla klausimai ir dvejonės, kad svarstant ir priimant įstatymą dėl Laisvės gynėjo statuso Seime ir Prezidentui pasirašius įstatymą per pusę metų niekas nesiėmė iniciatyvų papildyti įstatymą, kad Laissvės gynėjo statusas būtų suteikiamas žuvusiems kovose Laisvės gynėjams, sužeistiesiems ir kitiems paminėtiems antroje pastraipoje. 

NESUPRANTAMA, kodėl po 30-ties metų Seimas išrūšiavo Lietuvos Laisvės gynėjus – vienus išaukštino, kitus paniekino. SVEIKU PROTU NESUVOKIAMA, KAD NET AUKŠČIAU PAMINĖTIEMS ŽUVUSIEMS PAGAL VEIKIANTĮ ĮSTATYMĄ NEGALIMA BUS SUTEIKTI LAISVĖS GYNĖJO STATUSO
Sausio 12-ąją mes susirinksime Seime į Nepriklausomybės gynėjų rikiuotę, į
konferenciją. Dalyvausime laužų uždegimo ceremonijoje ir bendrausime su bendraminčiais ir bendražygiais bei jaunimu atėjusiais į vieną iš svarbiausių Nepriklausomybės šventę. 

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Pirmininko pavaduotojas P. Dirsė
Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Pirmininko pavaduotojas P. Gvazdauskas
Pirmininko pavaduotojas V. Jakubonis
Pirmininko pavaduotojas H. Martinkėnas
Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A.
Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, K. Milius, E.Mirončikienė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465,
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

Vilnius, 2021-10-24

                                 PRIEDAS
Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 9 metai
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Seimo nariams
Nepriklausomyubės gynėjams
Žiniasklaiadai

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĖS GYNĖJO STATUSO
Vilnius, 2021-07-05

Mes, žemiau pasirašę Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos nariai, gynę Lietuvos Nepriklausomybę 1991 metais – KONSTATUOJAME, kad 1991 sausio mėnesį ŽMONĖS, IŠGIRDĘ ŽINIĄ, kad Tėvynė pavojuje, savo valia atvyko prie Televizijos bokšto, Radijo ir televizijos komiteto, prie Parlamento, prie Sitkūnų ir prie daugybės svarbių valstybės objektų. V

isų tikslas buvo apginti Tėvynę nuo sovietinės agresijos. Sovietų kariuiomenės įvykdytas Televizijos bokšto ir Radijo ir televizijos komiteto šturmas sukrėtė pasaulį.
Televizijos bokšto ir Radijo ir televizijos komiteto, Parlamento ir kitų objektų gynėjai parodė žmonijai, kad Lietuvos žmonės pasiruošę aukotis dėl NEPRIKLAUSOMYBĖS. 

Sausio 13 – osios pergalę iškovojo ir Nepriklausomybę apgynė Lietuvos DIDŽIAVYRIAI. Šie KARŽYGIAI, nepriklausomai kokią misiją atliko, pasauliui ir ateinančioms kartoms parodė, kad mylintys ir gerbiantys savo Tėvynę ir Bažnyčią moka aukotis ir nugalėti. 

Tėvynės gynėjai nugalėjo. Laidojome aukas. Gydėsi sužeistieji. Už žygdarbius valstybė apdovanojo aukas, nukentėjusius. 

LR Seimas 2021-06-10 priėmė Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymą, kuriame rašoma – Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nuostatomis, kad „Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės
nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką“, kad „Lietuvos valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto užpuolimo – kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisė ir pareiga“. 

Šis įstatymas įtvirtina Laisvės gynėjo teisinį statusą, apibrėžia Laisvės gynėjo kario savanorio, Laisvės gynėjo Lietuvos Respublikos LR Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriaus pareigūno, Laisvės gynėjo Valstybės saugumo departamento pareigūno, Laisvės gynėjo Muitinės departamento
pareigūo, Laisvės gynėjo policijos pareigūno, Laisvės gynėjo šaulio sąvoką ir nustato pagrindinius Laisvės gynėjo teisinius statuso pripažinimo kriterijus.
Šio įstatymo antrame straipsnyje rašoma, kad Laisvės gynėjas – Liertuvos Respublikos pilietis, kuris 1990 m kovo 11 d -1991 m rugpjūčio 21 d Sovioetų Sąjungos karinės agresijos metu dalyvavo atkuriant Lietuvos valstybingumą ar šalinant grėsmę Lietuvos valstybingumui ir vientisumui, įvairiomis nesmurtinio pasipriešinimo formomis priešinosi agresyviems SSSR ekonominėms ar kariniams veiksmams, saugojo ar gynė valstybės sieną, kitus valstybinės svarbos ir ūkio objektus, kūrė krašto apsaugos struktūras, muitines, specifinėmis priemonėmis padėjo atkurti Lietuvos Respublikos
valstybingumą, tarnaudamas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriuje, Krašto apsaugos departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir jo struktūriniuose padaliniuose, Pasienio apsaugos tarnyboje, Savarankiškojoje krašto apsaugos tarnyboje, Valstybės saugumo
departamente, Lietuvos Respublikos policijoje, Lietuvos šaulių sąjungoje ir prisiekė Lietuvos valstybei iki 1991 m rugpjūčio 31 d priklausydamas vienai iš šio straipsnių 2 dalyje išvardytų laisvės gynėjų grupių ir šio įstatymo 3- 8 straipsniuose numatytais teisiniais pagrindais. 

Laisvės gynėjų grupės yra:
1) kariai savanoriai;
2) Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriaus pareigūnai;
3) Valstybės saugumo departamenteo pareigūnai;
4) Muitinės departamento pareigūnai;
5) policijos pareigūnai;
6) šauliai; 

Šiuo įstatymu Lietuvą valdantys sudarė sąlygas gauti Laisvės gynėjo statusą aukščiau paminėtoms laisvės gynėjų grupėms. 

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad 2021-06-16 d Nepriklausomybės gynybos dalyvių statuso pripažinimo visuomeninės komisijos, patvirtintos 2018-02-01 narys Leonas Kerosierius, įvertinęs įstatymo nuostatas ir kad daugelis Nepriklausomybės gynėjų negalės gauti Laisvės gynėjo statuso
Jums pateikė raštą „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĖS GYNĖJO STATUSO“, kuriame rašė Jums“ –

PRAŠOME JO EKSCELENCIJĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ NEPASIRAŠYTI SEIMO ĮSTATYMO IR SUGRĄŽINTI PAPILDOMIEMS
SVARSTYMAMS, KAD LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĖS GYNĖJO STATUSAS, BŪTŲ SUTEIKIAMAS IR KITIEMS AKTYVIAI GYNUSIEMS LIETUCVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ IR ŠIUO METU AKTYVIAI DALYVAUJANTIEMS VISUOMENINĖJE VEIKLOJE BEI IŠĖJUSIEMS AMŽINYBĖN“ (raštą pridedame). 

Seimas nereagavo.
Prezidentas neatsižvelgė į pastabas, prašymus ir pasirašė įstatymą.
DŽIAUGIAMĖS, kad ŠEŠIOMS grupėms atsirado juridinė galimybė įteisinti Laisvės gynėjo statusą. 

APGAILESTAUJAME, kad ĮSIGILINUS Į Laisvės gynėjų statuso galimų kandidatų sąrašą tapo aišku, kad didelė dauguma laisvės gynėjų, buvusių prie Televizijos bokšto, prie Radijo ir televizijos komiteto, prie Parlamento, prie Sitkūnų, prie kitų svarbių objektų, stačiusių barikadas, medicinos darbuotojams, žiniasklaidos atstovams, atvežusių maisto produktų, pinigais rėmusių, padėjusių transporto priemonėmis, gaminusių barikadų statyboms konstrukcijas, prieštankinius ežius, atidavusiems ginklus, budėjusiems jaunuoliams ir moksleiviams, net žuvusiems Loretai Asanavičiūtei,
Vytautui Koncevičiui, Virginijui Druskiui, Vidui Maciulevičiui, Dariui Gerbutavičiui, Titui Masiuliui, Rolandui Jankauskui, Apolinarui Povilaičiui, Rimantui Juknevičiui, Alvydui Matulkai, Alvydui Kanapinskui, Ignui Šimulioniui, Algimantui Petrui Kavoliukui, Vytautui Vaitkui ir sužeistiems
negalima bus suteikti Laisvės gynėjo statuso.

PRISIMINDAMI, kad 1991 sausio – rugpjūčio mėnesiais Lietuva gyveno sovietinės okupacijos pavojaus sąlygomis ir kad Lietuvos žmonės atliko svarbius gynybos ir krašto apsaugos darbus – 

PRAŠOME SKUBOS TVARKA Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo
teisinio statuso įstatyme numatyti Laisvės gynėjo statusą ir kitoms laisvės gynėjų grupėms, kurių pagrindiniais kriterijais ir argumentais galėtų būti prokuratūros pažymos apie sužalojimus, valstybiniai apdovanojimai tarp kurių ir Sausio 13- osios atminimo medalis, nuotraukos, straipsniai, liudininkų paaiškinimai bei visuomeninės komisijos Laisvės gynėjo statusui suteikti, veikiančios nuo 2018-02- 01 surinkta medžiaga. 

TIKIMĖS IR TURIME VILTIES, kad 2022 metais sausio 12, 13 dienomis į
Laisvės gynėjų švenčių minėjimus visi susirinks tinkamai įvertinti ir pagerbti.
Tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius apdovanotas Sausio 13-osios atminimo ir ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliais
Tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas atsakingasis sekretorius Algimantas Budriūnas apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu
Tarybos pirmininko pavaduotojas Gediminas Adomaitis apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu
Tarybos pirmininko pavaduotoja Regina Jakučiūnienė Sausio 13-ąją nukentėjusiųjų draugijos narė apdovanota Sausio 13-osios atminimo ir Vyčio Kryžiaus ordino medaliais
Tarybos pirmininko pavaduotojas Povilas Dirsė apdovanotas Sausio 13-osios atminimo  medaliu
Tarybos pirmininko pavaduotojas Hubertas Martinkėnas apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu
Tarybos narys Antanas Akelaitis apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu
Tarybos narys Gaudentas Aukštikalnis apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu, Tarybos narys Vincentas Aleksynas apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu
Tarybos narys Juozas Kuoras apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu ir Vyčio Kryžiaus ordinu
Tarybos narys Zaviša Bronius apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu
Tarybos narys Žilinskas Stanislovas Nepriklausomybės sąjungos Parlamento barikadų statytojų skyriaus pirmininkas apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu 
Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L.Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A.Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, V.
Rizgelis, G. Rotomskienė, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465
Adresas korespondencijai – L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

                                                       PRIEDAS

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Seimo nariams
Nepriklausomyubės gynėjams
Žiniasklaiadai

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĖS GYNĖJO STATUSO
Vilnius, 2021-06-16

2018-02-01 d nevyriausybinių organizacijų, vienijančių 1990-1991 metų Lietuvos Nepriklausomybės gynėjus, žinant Lietuvos atsakingoms institucijoms ir politikams, atstovai Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos valdybos pirmininkas Bronislovas Juozaitis, Lietubvos
Nepriklausomybės gynėjų Sausio 13-osios brolijos pirmininkas Gasparas Genzbigelis, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininkas Arnoldas Kulikauskis, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius, Sausio 13-ąją nukentėjusiųjų draugijos pirmininkas Arnoldas Barysas, LŠS V. Putvinskio – Pūtvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius
pasirašė susitarimą dėl Nepriklausomybės gynybos dalyvių statuso pripažinimo. 

2018-05-23 d aukščiau pasirašiusiųjų organizacijų atstovai Leonas Kerosierius Vilniaus Sąjūdžio taryba, Gasparas Genzbigelis Sausio 13-osios brolija, Rimvydas Mintautas Lietuvos Lietuvos Šaulių sąjunga, Arnoldas Barysas Sausio 13-ąją nukentėjusiųjų draugija, Audrius Demenius
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga ir Arnoldas Kulikauskis Nepriklausomybės gynėjų sąjunga patvirtino 1990-1991 m Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų statuso kriterijus. 

Ši komisija apsvarstė apie 400 prašymų dėl Laisvės gynėjų statuso pripažinimo. Derinant su atsakingomis institucijomis ir politikais beveik visiems buvo pripažinti 1991 m Lietuvos Nepriklausomybės gynėjais ir įteikti nuolatiniai specialūs leidimai apsilankyti Seime. 

Komisijai kildavo daug klausimų. Todėl turėjome vilties, kad Seimas patvirtintų specialų įšstatymą. Seimo nariai įregistravo Laisvės gynėjų teisinio statuso įstatymo projektą Nr. XIIIP- 4967. 

Praeitos kadencijos Seimas nebaigė svarstyti šio įstatymo projekto. Šios kadencijos grupė Semo narių įregistravo Laisvės gynėjų teisinio statuso įstatymo projektą Nr. XIVP- 415, vėliau XIVP- 415(2).
2021-06-10 dieną LR Seimas priėmė XIVP- 415(2) projektą. 

ATKREIPTINAS DĖMESYS, kad pagal aukščiau priimtą įstatymą Laisvės gynėjų teisinis statusas gali būti suteikiamas kariams savanoriams, LR Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriaus pareigūnams, Valstybės saugumo departamento pareigūnams, Muitinės departamento pareigūnams,
šauliams. 

PRISIMINKIME, kad 1991 Lietuvą gynė ne tik valstybinių struktūrų pareigūnai ir tarnautojai, bet ir žmonės suvažiavę į Vilnių iš visos Lietuvos bei gynė svarbiausius objektus visuose Lietuvos regionuose. 

TENKA APGAILESTAUTI, kad dabartinio Seimo įstatymo iniciatoriai nepasitarė su Nepriklausomybės gynėjais, neatkreipė dėmesį į 2 metus veikiančią visuomeninę komisiją ir jos atliekamus darbus.
PRAŠAU LIETUVOS GYNĖJŲ ATLEIDIMO, kad nesugebėjau pats ir nesuorganizavau kitų pateikti išsamią informaciją apie Laisvės gynėjus neįvardytus Seimo nutarimo projekte, bet gynusius Lietuvos Nepriklausomybę ir nesugebėjau pasipriešinti Seime rengiamam nutarimui XIVP- 415(2). 

PRAŠOME JO EKSCELENCIJĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ
NEPASIRAŠYTI SEIMO ĮSTATYMO IR SUGRĄŽINTI PAPILDOMIEMS SVARSTYMAMS, KAD LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĖS GYNĖJO STATUSAS BŪTŲ SUTEIKIAMAS IR KITIEMS AKTYVIAI GYNUSIEMS LIETUCVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ IR ŠIUO METU AKTYVIAI DALYVAUJANTIEMS VISUOMENINĖJE VEIKLOJE BEI IŠĖJUSIEMS AMŽINYBĖN. 

Pagarbiai,
Leonas Kerosierius, Nepriklausomybės gynybos dalyvių statuso pripažinimo komisijos narys