Aktualijos

Išėjo negrįžtamai didelis ir labai kuklus žmogus Augustinas Idzelis

Written by Redakcija · 1 min read

roze zemyn38   AUGUSTINAS IDZELIS (1942-2018)

A†A AUGUSTINAS IDZELIS, PHD mirė 2018 m. spalio 14 d. Sugar Grove, IL. Gimė 1942 m. rugsėjo 30 d. Telšiuose, Lietuvoje.
Gyveno Sugar Grove, IL, anksčiau – Euclid, Ohio.

Nuliūdę liko: žmona Regina Pliodžinskaitė-Idzelienė; sūnus Mindaugas su žmona Maria; sūnus Aidas su Simone Schiffmachar; sūnus Vytas, anūkai Sofia ir Adrian, sesuo Teresa Beržinskienė (vyras a. a. Ignas); daug dukterėčių ir sūnėnų.

A. a. Augustinas buvo a. a. Marytės Viliamienės (vyras a. a. Virgis) brolis. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Ateitininkų sąjungai, buvo Draugo fondo narys, Lituanistikos tyrimo ir studijų centro valdybos narys.

A. a. Augustinas Idzelis pašarvotas spalio 17 d., trečiadienį, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės atsisveikinimo apeigos vyks 6:30 val. v.

Penktadienį, spalio 19 d., nuo 5 val. p. p. iki 9 val. v. su velioniu bus galima atsisveikinti Jakubs & Son Funeral Home, 936 E. 185th St., Cleveland, Ohio 44119, tel. 216-531-7770.

Laidotuvės įvyks spalio 20 d., šeštadienį. Iš laidojimo namų 9:15 val. r. velionis bus palydėtas į Šv. Kazimiero bažnyčią, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas All Souls kapinėse, Chardon, Ohio. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinimuose ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.

***********************

JAV lietuvių visuomeninis komitetas ,,Už dvigubą pilietybę” nuoširdžiai užjaučia velionio AUGUSTINO IDZELIO šeimą – mums buvo didelė garbė pažinti, bendrauti su neeiliniu JAV lietuviu.

Tebūnie jam lengva JAV žemė, kurioje užaugo, subrendo, bet liko ištikimas meile, pagarba savo Gimtinei, istorinei Tėvynei Lietuvai.