Aktualijos

MIRTIES ZONA – KAZOKIŠKĖS

Written by Redakcija · 10 min read
 • Aplinkinių gyventojų bendra ir pagal atskirus susirgimus sergamumo dinamika per paskutinius 10
  metų;
 • Gruntinių ir artezinių vandenų užterštumas cheminėmis toksinėmis medžiagomis, galimai
  patenkančiomis iš sąvartyno;
 • Apylinkių dirvožemio užterštumas cheminėmis toksinėmis medžiagomis, galimai patenkančiomis
  iš sąvartyno;
 • Apsauginės plėvelės, esančios po sąvartyno kaupu, būklė, galimas grunto įvairiame gylyje
  sąvartyno areale užterštumas toksinėmis cheminėmis medžiagomis;
 • Toksinių cheminių medžiagų koncentracija aplinkinėje floroje ir faunoje;
 • Iš sąvartyno sklindančių kvapų poveikis aplinkai. Kiekvienas sveikai mąstantis individas ir be jokių yrimų supranta, kad smarvė, sklindanti iš sąvartyno, labai veikia nervų sistemą ir psichiką. *********************
  Pabrėžiame, kad Aplinkos apsaugos įstatyme tik deklaratyviai paskelbta visuomenės teisė atlikti
  visuomeninį poveikio aplinkai vertinimą, tačiau šios visuomenei pažadėtos garantijos teisinio įgyvendinimo mechanizmo nėra iki šiol. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme nustatyta, kad aplinkai padarytą žalą nustato regioninė aplinkos apsaugos agentūra. Nežinia, ar čia juoktis, ar verkti, kad Lietuvos įstatymų leidėjas tai pačiai institucijai patikėjo ir sprendimų priėmimą, ir jos pačios priimtų neteisėtų sprendimų žalos apskaičiavimą. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme, priimtame 2002 metais, yra numatyta nemažai straipsnių dėl gyventojų higienos reikalavimų, apsaugos zonų, epidemijų ir ligų profilaktikos, visuomenės sveikatos kontrolės, sveikatos ir gyvenamųjų vietovių tyrinėjimo (ekspertizės), poveikio žmonių (visuomenės ) sveikatai vertinimo procedūrų atlikimas. Deja, Kazokiškių sąvartyno projektas kažkaip stebuklingai dingo iš teisinio reguliavimo ir tapo tokiu projektu, kuriam jokios įstatymų normos netaikomos, nors nėra priimtas specialus įstatymas, kuriuo būtų nustatytas ypatingas ir išimtinis Kazokiškių sąvartyno teisinis, politinis bei ekonominis protegavimas (kaip, pvz., turėjome amerikietiškos Williams interesų AB „Mažeikių naftoje“ atvejį).
  LR Konstitucinis Teismas pabrėžė vienoje iš išnagrinėtų bylų, jog „Teisinėje valstybėje negali būti
  nepaisoma bendrojo principo, kad niekas negali turėti naudos iš savo padaryto teisės pažeidimo <…>
  Konstitucija netoleruoja situacijos, kai <…> teisės aktais nėra nustatyta pareiga atkurti tai, kas buvo
  sunaikinta, suniokota, nuskurdinta, nualinta, užteršta ar kitaip pažeista. Tokių teisės pažeidimų padariniai
  jokiais pagrindais ir jokiomis aplinkybėmis negali būti įteisinti (legalizuoti) vėliau priimtais kokių nors
  institucijų ar pareigūnų sprendimais.<…>“ (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas).
  Žalos žemei ir aplinkai bendruosius atlyginimo principus nustatė Lietuvos Respublikos Civilinis
  kodeksas (6.245-6.254, 6.263 – 6.267 straipsniai), o ypatumus įtvirtino Europos Parlamento ir Tarybos
  Direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti
  (atlyginti) (Oficialusis leidinys, L102, 2006, p. 15) ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos bei Aplinkos
  apsaugos valstybinės kontrolės įstatymai. Minėta Direktyva pirmiausia yra taikoma dėl tokios žalos ar jos
  neišvengiamos grėsmės aplinkai, kuri kilo dėl tokios ūkinės veiklos, kuriai vykdyti yra reikalingas Taršos
  integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, pvz., išgaunant nuodingas medžiagas, tvarkant atliekas ir pan.
  Atsakomybė už žalą tokią veiklą vykdančiam subjektui taikoma neatsižvelgiant į jo kaltę (t. y. Pagal
  griežtosios atsakomybės principą).
  Esame įsitikinę, kad LR sveikatos apsaugos ministerija nedelsdama privalo ištirti ir nustatyti
  Kazokiškių sąvartyno padarytą neigiamą poveikį žmonių sveikatai, šio poveikio perspektyvas, rasti
  kompensacinių, atstatomųjų ir prevencinių priemonių. Jau minėta Direktyva poveikį žmonių sveikatai
  pripažįsta kaip didelę žalą. Apgailestaujame, kad LR Seimas nuolatos gavęs informaciją iš visuomenės ir
  teismų institucijų apie Kazokiškių sąvartyno daromą ĮVAIRIĄ ŽALĄ ir NETEISĖTUS VEIKSMUS,