Aktualijos

Neleiskime niekinti Laisvės kovotojų

Written by Redakcija · 3 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 10 metų 

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui SkverneliuiPasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei      

LR Vidaus reikalų ministrei Ritai Tamašunienei

LR Teisingumo ministrui Elvinui Jankevičiui

LR Užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui

Lietuvos generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui

LR policijos generaliniam komisarui Linui Parnavui

Vilniaus apygardos administraciniam teismui

Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Bibliotekos direktoriui Sigitui Narbutui

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti komisijos  pirmininkui Emanueliui Zingeriui

Vilniaus merui Remigijui Šimašiui

Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkei   Fainai Kukliansky

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams

Vilniaus savivaldybės tarybos nariams
Žiniasklaidai 

P R A Š Y M A S  Neleiskime niekinti Laisvės kovotojų

                                           Vilnius, 2019-09-04

Lietuva gali didžiuotis, kad saugumas neįleidžia į Lietuvą valstybės garbę ir orumą dergiančių kitų valstybių ir ypatingai Rusijos  meno kolektyvų, artistų. Manytina, kad tokie draudimai suderinti su aukščiausiomis Lietuvos institucijomis ir Kultūros ministerija, nes tokie gastrolieriai yra hibridinio karo prieš Lietuvą dalyviais.

Maždaug prieš 2 metus Vilniaus meras R. Šimašius su grupe palankių jam tarybos narių, Užsienio reikalų ministras L. Linkevičius, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti komisijos  pirmininkas  E. Zingeris,  Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė F. Kukliansky pradėjo niekinti Lietuvos didžiavyrio Jono Noreikos-Generolo Vėtros ir Kazio Škirpos atminimą siekdami nuimti Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lentą nuo Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių bibliotekos ir pakeisti Kazio Škirpos alėjos pavadinimą.

PRIMENAME, kad  2019-07-24 d.  Kazio Škirpos alėjos pavadinimą pakeitė Vilniaus savivaldybės taryba, 2019-07-27 pagal R. Šimašiaus nurodymą buvo nuimta  nuo Vrublevskių bibliotekos atminimo lenta Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai.

KONSTATUOJAME, kad iki šiol nė viena pasaulio teisinė institucija nebuvo nustačiusi  Jono Noreikos-Generolo Vėtros ir Kazio Škirpos nusikaltimų žmogiškumui, žudžius žydus arba padarius žalą Lietuvos valstybei.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad už Lietuvos Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto ir partizanų išniekinimą 2018 metų  Nacionalinė premija buvo įteikta   M. Ivaškevičiui.        

Linkevičiai, zingeriai, kukliansky, ivaškevičiai, vanagaitės, šimašiai per įvairiausias Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos priemones pila purvą  ant Lietuvos didžiavyrių. Tai diversijos, sukeliančios sumaištį ir priešinančios  žmones.

TEIGIAME, kad valstybės vadovai, atsakingos institucijos, pareigūnai ir politikai nereaguoja į visuomenės teikiamus prašymus, skundus, protestus, o prokurorai negina visuomenės interesų,  teismai atmeta protestuotojų ieškinius. Tą aiškiai propaguojamą didžiavyrių niekinimą valdžios institucijos, politikai, teisėjai ir prokurorai aiškina kaip  asmeninės nuomonės gynimą, meno formų įvairovės sklaidą bei pliuralizmo apraiškas.

PAŽYMIME, kad 2019-08-23 dieną 18 val. tvirtinusį Jono Noreikos-Generolo Vėtros portretą prie LMA Vrublevskių bibliotekos sąjūdininką Z. Medingį policija nubaudė 10 eurų bauda. Tvirtinant portretą dalyvavo grupė žmonių, tačiau policija neįvertino kitų veiksmų.

TVIRTINAME, kad valdžia turi įvairiausių poveikio priemonių, panorėjus net 240 policininkų dalinį gali išrikiuoti.

SUSIDARO NUOMONĖ, kad kylantiems protestams, skundams, neramumams aiškintis trūksta tyrėjų, prokurorų, teisėjų, policininkų. Bylos vilkinamos metų metus – sulaukiama senaties. Kas gali paneigti, kad nėra daugiau tokių darinių kaip  Šiauliuose buvo susemta policininkų gauja bei areštuota grupė teisėjų. Gal kai kurie policininkai ir teisėjai vykdo pavedimus ir užsakymus???

PARADOKSAS – KAD UŽSIENIO VALSTYBIŲ  ATSTOVAI neniekintų Lietuvos ir nepasielgtų nekorektiškai – JIE NEĮLEIDŽIAMI Į LIETUVĄ, tačiau Lietuvos atsakingos institucijos, pareigūnai, rašytojai, menininkai ir politikai nedraudžiamai ir nebaudžiamai gali niekinti didžiavyrius ir skelbti pasauliui šmeižtą ir tiesą neatitinkančią informaciją.

DĖKOJAME URM ministrui L. Linkevičiui už NOTOS įteikimą Kinijos ambasadai dėl nepadoraus kiniečių elgesio 2019-08-23 prieš Honkongo palaikymo protestuotojus. KAS ĮTEIKS NOTAS  linkevičiams, zingeriams, kukliansky, ivaškevičiama, vanagaitėms, šimašiams už Laisvės kovotojų niekinimą.

 Žmonės savo pageidavimus pareiškė 2019-08-03 SĄSKRYDYJE Ariogaloje, 2019-08-07 mitinge prie Karaliaus Mindaugo paminklo. Žmonės pasisakys 2019-09-05 mitinguose Simono Daukanto aikštėje ir prie LMA Vrublevskių bibliotekos.

PRAŠOME   GERBIAMUS   PREZIDENTĄ,  SEIMO  PIRMININKĄ  IR  MINI1STRĄ  PIRMININKĄ   NEATIDĖLIOJANT  IMTIS  VEIKSMINGŲ PRIEMONIŲ  IR  APGINTI  aukščiausiais valstybės apdovanojimais pagerbtus sovietų sušaudyto LR Prezidento  Jono Žemaičio-Vytauto, sovietų sušaudyto Jono Noreikos-Generolo Vėtros ir nacių  kalinto Kazio Škirpos   GARBĘ IR ORUMĄ bei šimtų tūkstančių žmonių kovą, kad šių didvyrių niekintojai būtų  patraukti atsakomybėn.  JUMS panorėjus visuomeninių organizacijų ir Lietuvos žmonių  skundus, pareiškimus, prašymus, ieškinius Jums galės  perduoti Vilniaus apygardos administracinis teismas, L. Linkevičius, E. Zingeris, E. Pašilis, L. Pernavas, R. Tamašunienė, L. Jankevičius, F. Kukliansky,  J. Arlauskas, R.Šimašius. Tikėtina, kad daug medžiagos tais klausimais yra Jūsų archyvuose. Medžiagos susisteminimui galėsime atsiųsti savo atstovų.

GERBIAMIEJI  LIETUVOS  VADOVAI,  pagalvokite ar leisite toliau  niekinti okupantų pasmerktus LAISVĖS  KOVOTOJUS?

PRAŠOME  Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimą  apginti  Laisvės kovotojų garbę ir orumą.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė

Pirmininko pavaduotojas V. Jakubonis

Pirmininko pavaduotojas  H. Martinkėnas

            Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, K. Balčiūnas,  A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė,  Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.

            Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, 

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

  1. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com