Aktualijos

P R O T E S T A S DEL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO

Written by Redakcija · 2 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 metų 

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS TARYBA           

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui SkverneliuiPasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei 

LR Seimo nariams

LR Vyriausybės nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

LR Seimo Laisvės kovų komisijos  Pirmininkui Juozui Olekui 

LIETUVOS ŽMONĖMS

Žiniasklaidai   

P R O T E S T A S  DĖL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO                                                                         Vilnius,   2018.03.07

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba  2017.11.22 Protestu kreipėsi į Jus dėl ruošiamo  sušaudytų ministrų atminimo paniekinimo.

Nesulaukę iš Jūsų jokio poveikio vertinant šią įžūlią provokaciją, stebime tolimesnius šios provokacijos veiksmus. Matydami visišką Jūsų  abejingumą šiam klausimui, valdančiųjų institucijos šiam klausimui, valdančiųjų institucijos stengiasi sušaudytų ir nukankintų ministrų pavardes surašyti į grindinį.` 2018.02.27 Visuomeninė taryba prie Seimo Laisvės kovų komisijos  balsų dauguma  (balsavo ,, už“ arba susilaikė – 9, balsavo ,, prieš“ – 2) pritarė,  kad  lentelės su sušaudytų ir nukankintų ministrų pavardėmis būtų į montuotos  į  grindinio  plytelių taką vedantį  per tiltelį į Ministrų Tarybos rūmus. Taku vaikščios eiliniai piliečiai ir ministrai, ekskursijos ir svečiai, kaupsis lietus,  sniegas ir purvas, dergs šunys ir paukščiai. Ir tai bus vadinama  pagarba nužudytiems. Juk tai pilna analogija kai buvo niekinami žuvę nelygioje kovoje Lietuvos partizanai.

Tenka stebėtis, kad šiam niekingam projektui  pritaria organizacijos (tiksliau – ten dalyvavę šių visuomeninių organizacijų vadovai), kurie patys arba jų šeimos nukentėję nuo sovietinio genocido. Jeigu jau politiniai kaliniai, tremtiniai, Laisvės kovotojai, Sausio 13 – osios gynėjai, genocido tyrimo centras ir kt  (jų šioje komisijoje yra apie 20, dalyvavo 11) pritaria šiam niekingam projektui – tai kas apgins sušaudytus ministrus nuo paniekinimo. Prisiminkime sušaudytus ir nukankintus: Petras Aravičius, Kazys Bizauskas, Julius Čaplikas, Voldemaras Čarneckis, Pranas Dovydaitis, Antanas Endziulaitis, Balys Giedraitis, Kazimieras Jokantas, Jonas Vasiliūnas, Juozas Papečkys, Vytautas Petrulis, Steponas Rusteika, Kazimieras Skučas, Zigmas Pranas Starkus, Jonas Sutkus, Antanas Tamošaitis ir mirusius kalėjimuose ir tremtyje: Jonas Pranas Aleksa, Antanas Merkys, Aleksandras  Žilinskas, Julius Indrišiūnas, Juozas  Jankevičius, Vladas Mironas, Stanislovas  Putvinskis – Pūtvis, Mečislovas  Reinys, Jokūbas  Stanišauskis, Benediktas  Bronius Tomaševičius, Jokūbas  Vygodskis ir Augustinas  Voldemaras. Visi jie žuvo pakelta galva, nei vienas netapo išdaviku.

 O šiandien, Nepriklausomoje Lietuvoje, visi jie pasmerkti  būti mindžiojami ir spjaudomi. Kas apgins jų, o tuo pačiu ir Lietuvos valstybės garbę?  Juk juos išduoda paskutinė gynybinė grandis.

Juk tai liepto galas Valstybėje.

Ko vertos tampa  garsios patriotinės kalbos, garbingi vardai ir apdovanojimai? Kokią gaus pamoką vaikai ir jaunimas? Kalbama apie meilę Tėvynei, o praktika  – Tėvynės didvyrių paniekinimas.

Tautos abejingumas niekšybei gali būti lemtingas valstybei.

Nepamirškime istorijos. Nepamirškime Pompėjos. Nepamirškime Sodomos ir Gomoros.

Atsiminkime, kad greitai bus užkurtas Astravo pragaras. – objektas, skirtas sunaikinti ne tik Vilnių, bet ir visą Lietuvą. Prieš priimdami galutinus sprendimus dėl Lietuvos kankinių paniekinimo perskaitykite Nobelio premijos laureatės Svetlanos Aleksijevič knygą ,, Černobylio malda”.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba eilę metų kovojusi, kad būtų įamžinti sušaudyti ministrai, vykdydami mums pritariančių žmonių valią –

             PRAŠO pie Vyriausybės rūmų statyti  Gedimino stulpų formos anksčiau su Vilniaus Sąjūdžio taryba suderintą skulptoriaus J. Jagėlos parengtą projektą.
             REIKALAUJAME nutraukti projekto ,,Memorialinis ženklas prie LR Vyriausybės pastato Vilniuje” derinimo ir statybos darbus.

           KVIEČIAME geros valios žmones neleisti ant grindinio niekinti  sušaudytų ministrų atminimą.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotojas  G. Adomaitis

Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius A.  Budriūnas

Tarybos nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.

   Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, G. Adomaitis tel. 8611 30131

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

  1. p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com