Aktualijos

Pasaulio lietuvių bendruomenei

Written by admin · 59 sec read

Mieli tautiečiai pasaulyje,

Lietuvos politinė partija “Drąsos kelias” (DK) vadovybės vardu garantuoja užsienio šalyse gyvenantiems mūsų tautiečiams, kad į Seimą  patekę DK kandidatai inicijuos ir rems LR Pilietybės įstatymo pataisas.

Jei tokioms pataisoms bus užkirstas kelias, DK įsipareigoja inicijuoti referendumą, numatantį užsienyje gyvenantiems lietuviams
 prigimtinę teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę.

Ši principinė DK pozicija įtvirtinta partijos programinėse nuostatose. Santykiai su išeivija yra atskira ir svarbi Lietuvos  valstybės
politikos dalis, kurios tikslas – vienyti po pasaulį išsibarsčiusius lietuvius ir puoselėti jų ryšius su Tėvyne. DK niekad nesutiks
atsisakyti tos tautos dalies, kuri yra likusi už Lietuvos sienų. Todėl  vienas svarbiausių DK darbų – sugrąžinti atimtą teisę į antrąją Lietuvos pilietybę visiems jos pageidaujantiems emigrantams ir jų palikuonims.

Mes, ,,Drąsos kelio” politinė partija, nuo pačios mūsų veiklos pradžios nuosekliai pasisakėme už neatimamą teisę į Lietuvos
 pilietybę, suvokdami tai kaip būdą konsoliduoti tautą, išblaškytą po  pasaulį istorinių aplinkybių ir dabarties problemų. Mūsų, lietuvių,  yra per mažai, kad galėtume sau leisti atskirti vienus nuo kitų kažkokiais ginčytinais argumentais ar pragmatiškais išskaičiavimais  grindžiamais apribojimais.

Savo ruožtu tikimės, kad kitose šalyse gyvenantys tautiečiai parodys  gerą valią ir taps mūsų sąjungininkais keičiant Lietuvą. Mums  reikalinga Jūsų patirtis ir Jūsų aktyvus dalyvavimas įtvirtinant Tėvynėje laisvės ir teisingumo principus. Mums būtina Jūsų pagalba  įveikiant atsilikimą ir paverčiant Lietuvą gerovės valstybe.

Mūsų jėga – vienybė ir susitelkimas vardan tautos ateities.

Partijos “Drąsos kelias” vardu –  Neringa Venckienė