Aktualijos

PREZIDENTO RINKIMAI

Written by Redakcija · 1 min read

L I E T U V I E Č I A I !

Pilietiškai brandūs mūsų šalies gyventojai jau ruošiasi 2019-ųjų metų rinkimams. Kaip įprasta, daugiausia dėmesio sulauks LR Prezidento rinkimai. Žymi dalis pretendentų į kandidatus jau šiek tiek atsiskleidė. Deja, šių rinkimų įžanga panašesnė į pasirengimą grožio konkursui, o ne į valstybės vadovo, sėkmingiausiai galinčio pasirūpinti Tautos išlikimu ir piliečių gerove, paiešką ir nuteikimą aktualiausiems valstybės uždaviniams įgyvendinti. Bandydami išsiaiškinti, kokio prezidento dabartiniame Lietuvos raidos etape reikia šalies pilietinei daugumai, mes, būrelis visuomenininkų, parengėme anketą, kurią platesniam piliečių ratui užpildžius ir pasiuntus el. paštu: teises.valdzia@gmail.com būtų galimybė sužinoti ir atitinkamai paviešinti pilietinės daugumos prioritetinius lūkesčius, siejamus su valstybės vadovo veikla žmonių labui. Savo vertybines nuostatas, žinoma, galėtų pareikšti ir pretendentai į kandidatus LR Prezidento rinkimuose.

Išreikšdami savo nuomonę anketoje apie laukiamus pokyčius, mes tiksliau ir aiškiau atspindėtume pilietinę poziciją dėl būtinų permainų šalyje, kurias LR Prezidentas pagrįstai galėtų aktualizuoti, pasinaudodamas įstatymo iniciatyvos teise.

Norintieji detaliau susipažinti su konstituciniais valstybingumo pagrindais pilietinei visuomenei ugdyti (1-oji anketos iniciatyva) naujos Lietuvos Respublikos Konstitucijos metmenis rasite svetainėje www.teisesvaldzia.lt.

PRIEDAS. Anketa.

ANKETA

Kokios naujai išrinkto LR Prezidento iniciatyvos, atitinkančios valstybės vadovo kompetenciją, visiškai ar iš dalies tenkintų Jūsų lūkesčius?

(Pateiktus anketoje ar Jūsų papildomai įrašytus galimų iniciatyvų variantus vertinkite balais nuo 1 iki 10 pagal jų svarbą dabartiniame Lietuvos valstybės raidos etape).

Galimos iniciatyvos turinys Balai Pastabos
A.    Vertybinės iniciatyvos

1. Pasirengimas Lietuvos valstybės konstitucinei reformai, siekiant sistemiškai įgyvendinti darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principus.

2. Masinės emigracijos priežasčių analizė ir priemonių migracijos procesus pakeisti pozityvia linkme įgyvendinimas.
3. Išeivijos pilietybės problemų sprendimas.
4. Lietuvos teismų sistemos pertvarka, įvedant baigiamųjų teismo aktų konstitucingumo kontrolę ir visuomeninių teisėjų institutą.
5. Viešųjų pirkimų reforma, mažiausios kainos principą pakeičiant ekonomiškai pagrįstos kainos principu, pirkimų dalyviams varžantis dėl kokybinių ir darbo našumo (užduoties įvykdymo spartos) rodiklių.
6. Socialinio draudimo reforma pagal Europos socialinės chartijos vertybinius principus.
7. Santykių su kaimyninėmis valstybėmis gerinimas, agresyvią retoriką keičiant oria laikysena.
8. Vystant ES raidos krypčių programą, aktyviai ginti tautų įvairovės išsaugojimo ir valstybės narės suvereniteto idėjas.
B.     Organizacinės iniciatyvos

9. Prezidento patarėjų korpuso suformavimas iš iškiliausių įvairių gyvenimo sričių žinovų.

10. Neetatinių patarėjų Tarybos prie LR Prezidento įsteigimas ir grupinio intelekto panaudojimas, vertinant Prezidento iniciatyvas.
C.     Kitos iniciatyvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketą užpildė: _________________________________  _____________  ____________________ vardas, pavardė                   tel. nr.                      el. paštas

Pagarbiai

Apklausos organizatorių vardu, 

Advokatas Jonas Ivoška

Tel.: 8 686 92201