Aktualijos

Raginimai informuoti Europos universitetų akademines bendruomenes apie dėstytojų persekiojimus

Written by Biciulystė Siūlo · 2 min read

Raginimai informuoti Europos universitetų akademines bendruomenes apie dėstytojų persekiojimus Gegužės 16 d. du šimtai Vilniaus universiteto (VU) studentų kreipėsi į VU Rektorių, Senatą ir Tarybą, prašydami nenaikinti VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (TSPMI) politinės filosofijos profesoriaus etato. Taip studentai sureagavo į TSPMI administracijos sprendimą panaikinti šį etatą, kurį dabartiniu metu užima prof. V. Radžvilas – jam pasiūlyta dalyvauti konkurse kitos srities profesoriaus pareigoms užimti.

Studentų nuomone, TSPMI administracijos siūlymas V.Radžvilui kandidatuoti į sociologijos ar kitos srities profesoriaus vietą prilygsta jo pašalinimui iš Universiteto. „Tai didžiulė klaida, dėl kurios labiausiai nukentės studentai. Prof. V.Radžvilas dėsto argumentuotai, išsamiai ir įžvalgiai, praturtindamas net ir tuos studentus, kurie nepritaria jo dėstymo būdams ar išsakomiems teiginiams, jo dėstomi kursai vertingi tiek savo turiniu, tiek dėl išskirtinio, dėmesį pritraukiančio dėstymo“,- rašoma studentų kreipimesi.

Šiandien (gegužės 22 d.) Lietuvos žmogaus teisių organizacijos išplatino pareiškimą, adresuotą VU rektoriui VU tarybai, VU senatui, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimui, Lietuvos mokslininkų sąjungai ir Lietuvos akademinei bendruomenei. Jame prašoma VU senatą įpareigoti rektorių patenkinti 200 studentų prašymą palikti prof. Vytautą Radžvilą dėstyti jo iki šiol skaitytą kursą Vilniaus universiteto TSPMI ir nedelsiant nutraukti jo persekiojimą už pažiūras ir įsitikinimus.

Žmogaus teisių organizacijų nuomone, sumanymas panaikinti TSPMI prof. Radžvilo užimamą etatą įgijo politinį atspalvį po to, kai pernai gegužės 15 d. devyni Instituto studentai laišku paprašė TSPMI administraciją šio profesoriaus dėstomą kursą „Europos idėja: tapatumai ir reprezentacijos“ iš privalomojo pakeisti į pasirenkamąjį dėl V.Radžvilo pažiūrų ir įsitikinimų. TSPMI administracija be įtikinamų motyvų tokį prašymą nedelsdama patenkino, neatsižvelgusi į netrukus pateiktą alternatyvų 22 studentų bei alumnų prašymą palikti šį kursą privalomą. Apribodama V.Radžvilo teisę laisvai dėstyti, administracija akivaizdžiai diskriminavo alternatyvų prašymą pateikusius studentus bei alumnus ir tuo šiurkščiai pažeidė VU Statutą.

Žmogaus teisių organizacijos atkreipia dėmesį į nederamą VU rektoriaus laikyseną – jis nusišalino ir ignoravo kilusį konfliktą, kuris įgijo politinį pobūdį. Todėl daroma išvada, kad rektorius yra tiesiogiai atsakingas už  V.Radžvilo politinį persekiojimą ir palaiko jį.

Pareiškime atkreipiamas dėmesys į stiprėjančias autoritarinio valdymo ir studijų ideologizavimo tendencijas – VU administracijos siekis naikinti universitete humanitarinius fakultetus bei lituanistines studijas, kitaminčių profesorių teisių suvaržymai ir moksliniu požiūriu abejotinos rektoriaus iniciatyvos (steigti VU LGBT padalinį).

Žmogaus teisių organizacijų atstovai VU akademinės bendruomenės narių persekiojimą už pažiūras ir įsitikinimus prilygina mokslininkų ir dėstytojų politiniam persekiojimui universitete sovietmečiu. Pareiškime pabrėžiama, kad pritardamas prof. V.Radžvilo nušalinimui,  rektorius ne tik atima iš studentų jų savarankiško mąstymo ugdymui reikalingą prof. V.Radžvilo dėstomą kursą, varžo universiteto pedagogų aktyvumą bei kūrybinių ieškojimų norą, bet ir slopina universiteto debatų kultūros tradiciją. O įtvirtindamas politinės valdžios platinamą vieningą politinio korektiškumo doktriną, rektorius siekia jai suteikti statusą, analogišką sovietinei ideologijai, kuri dėl politinės prievartos ir saugojimo nuo kritikos, virto dogmatiniu tikėjimu.

Pareiškimo autoriai prašo VU Senatą ir Tarybą ištirti ideologinio ir politinio persekiojimo bei susidorojimo su mokslininkais, dėstytojais už pažiūras faktus ir supažindinti VU akademinę bendruomenę bei visuomenę su atliktų tyrimų išvadomis.

Jeigu rektoriaus elgesys ir prastėjanti akademinė aplinka universitete ir toliau bus ignoruojama, Lietuvos mokslininkų sąjunga ir Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas raginami informuoti apie tai Europos universitetų akademines bendruomenes, taip pat kreiptis paramos į Tarptautinį akademijų ir akademinių draugijų žmogaus teisių tinklą, kuris rūpinasi ir atstovauja mokslininkų, inžinierių, sveikatos priežiūros ir kitų aukštojo mokslo darbuotojų teisėms jiems vykdant savo tiesiogines pareigas.

Pareiškimą pasirašė Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija, Lietuvos žmogaus teisių asociacija,  Lietuvos Helsinkio grupė ir Piliečių gynybos paramos fondas.

pozicija.org