Aktualijos

Referendumas dėl LITO

Written by admin · 3 min read

Referendumo dėl LITO iniciatyvinė grupė šiandien į VRK pristatys galutinį sprendimo tekstaį kuris bus teikiamas referendumui
2014m. kovo 24 d., Vilnius

Šiandien,  kovo 24d. 11.00 val. referendumo dėl lito iniciatyvinė grupė į Vyriausiąją  rinkimų komisiją (VRK) pristatys galutinį sprendimo tekstą, kuris bus teikiamas privalomajam referendumui.
Primename, kad vasario 21d. referendumo iniciatyvinė grupė pateikė VRK prašymą įregistruoti iniciatyvą, kad prieš numatomą euro įvedimą būtų surengtas referendumas ir galutinis sprendimas dėl šio Tautai ir Valstybei svarbaus klausimo būtų priimtas piliečių referendume, kaip tai numato LR Konstitucija.

 

Po suderinimo su Teisės departamentu prie Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, referendumui bus teikiamas sprendimas priimti „LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 125 STRAIPSNIO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO AKTO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE“ PAKEITIMO ĮSTATYMĄ“. Įstatymo projekte nustatyta, kad Lietuvos nacionalinis piniginis vienetas yra litas ir kad nacionalinio
piniginio vieneto galima atsisakyti tik privalomuoju referendumu.

Parengiant šio įstatymo galutinį tekstą, buvo atsižvelgta į visas Teisės departamento pastabas (tekstą pridedame). Referendumo įstatymas nustato, kad referendumo iniciatyvinei grupei pateikus galutinį sprendimo tekstą VRK ne vėliau kaip per 15 dienų privalo jąįregistruoti, pateikti jai parašų rinkimo lapus.

Referendumui teikiamo įstatymo projektas numato galimybę, kad šalia lito, atsiskaitymams gali būti naudojami ir kiti piniginiai vienetai, jei tą nustato tarptautinės sutartys.

Vienas iš Iniciatyvinės grupėskoordinatorių GINTARAS ALEKNAVIČIUS teigia, kad referendumo
iniciatoriai nėra prieš eurą: „euras galėtų būti naudojamas šalia nacionalinio piniginio vieneto, jei tai numato tarptautinės sutartys, tačiau sprendimą dėl nacionalinio piniginio vieneto pakeitimo kitais
pinigais gali priimti tik visa tauta“.

Referendumo iniciatoriai, atsižvelgė į Teisės departamento pastabas, kurias jis teikė Vyriausiajai rinkimų komisijai, esą tokia referendumo iniciatyva gali prieštarauti Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos
Respublikos dalyvavimo Europos sąjungoje” pirmajam straipsniui, kuriame nustatyta, kad „Lietuvos Respublika, būdama Europos Sąjungos valstybe nare, dalijasi ar patiki Europos Sąjungai valstybės
institucijų kompetenciją sutartyse, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga /…/“. Iniciatyvinės grupės koordinatorius, NepriklausomybėsAkto signataras ROMUALDAS OZOLAS teigia, kad Lietuva, kaip ir kitos  Europos sąjungos narės, gali integruotis į Europos sąjungą, tik tiek,kiek tai neprieštarauja šalies Konstitucijai: „todėl į referendumui siūlomo įstatymo projektą buvo įrašytas antrasis straipsnis, kuriame nustatyta, kad Lietuva dalijasi ir patiki savo kompetenciją Europos
sąjungai tiek, kiek tai neprieštarauja jos Konstitucijai“.

Dar vienas Iniciatyvinės grupės koordinatoriaus, Tautininkų sąjungospirmininkas JULIUS PANKA pareiškė: „valdžia nepaisydama niekoskubinasi pakeisti litą euru ir šiurkščiai pažeidžia Lietuvos
Respublikos Konstituciją“. Pasak jo, vadinamoji fiskalinės drausmės sutartis, kurią ratifikavo praėjusios kadencijos Seimas, numato, kadEu ropos Komisija gali automatiškai pakeisti eurozonai priklausančios šalies valstybės biudžetą, o tai pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją yra išimtinė Vyriausybės ir Seimo kompetencija;  Seimas savo nutarime dėl šios sutarties ratifikavimo buvo numatęs prieš euro įvedimą pakeisti Konstituciją, o dabar tai pamiršo. J.PANKA teigia, kad Konstitucinis teismas š.m. sausio 24d. neteisėtai panaikino Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio  2 dalį, kuri nustato Lietuvos Bankui išimtinę pinigų emisijos teisę. „Konstitucinis
Teismas neturi kompetencijos naikinti ar keisti Konstitucijos straipsnių“,- teigia J.PANKA.

Referendumo iniciatyvinės grupės nariai įsitikinę, kad surinks referendumui reikalingą piliečių parašų skaičių (ne mažiau 300 000), o rudenį įvyks referendumas.

Lietuvos Respublikos piliečių iniciatyvinės grupės narys  GINTARAS
SONGAILA (tel.: 865070601)

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

PRIEDAS Nr. 1 prie Lietuvos Respublikos piliečių referendumo iniciatyvinės grupės
2014m. kovo 24d. prašymo
Lietuvos Respublikos Vyriausiajai rinkimų komisijai

LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ PRIVALOMAJAM REFERENDUMUI SIŪLOMO PRIIMTI SPRENDIMO PROJEKTAS

Lietuvos Respublikos piliečių referendumo iniciatyvinės grupės privalomajam referendumui siūlomas priimti galutinis  LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 125 STRAIPSNIO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIOS AKTO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE“ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS:
Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCIJOS 125 STRAIPSNIO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO AKTO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE“ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

2014 m.                 d. Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 125 straipsnio pakeitimas
1.    Papildyti 125 straipsnį antrąja dalimi  ir ją išdėstyti taip:
„Lietuvos Respublikos nacionalinis piniginis vienetas – litas. Pinigų emisijos teisę turi tik Lietuvos bankas“
2.    Papildyti 125 straipsnį trečiąja dalimi ir ją išdėstyti taip:
 „Sprendimas pakeisti nacionalinį piniginį vienetą kitais pinigais gali būti priimtas tik privalomuoju referendumu. Tarptautinės sutartys gali numatyti atsiskaitymus ir kitais piniginiais vienetais.“
3. 125 straipsnio antrąją dalį laikyti ketvirtąja dalimi.

2 straipsnis. Konstitucinio Akto dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje pakeitimas
Konstitucinio Akto 1 straipsnį papildyti žodžiais „tiek, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ ir jį išdėstyti taip:
„Lietuvos Respublika, būdama Europos Sąjungos valstybe nare, dalijasi ar patiki Europos Sąjungai valstybės institucijų kompetenciją sutartyse, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, numatytose srityse tiek, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, ir tiek, kad kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bendrai vykdytų narystės įsipareigojimus šiose srityse, taip pat naudotųsi narystės teisėmis.“
 
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos piliečių referendumu priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

Teikia Lietuvos Respublikos piliečių referendumo iniciatyvinė grupė