Aktualijos

REFERENDUMO REZULTATŲ ĮGYVENDINIMO

Written by admin · 3 min read

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras ir
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys Zigmas Vaišvila

Lietuvos Respublikos Seimui               
Seimo Pirmininkei p. Irenai Degutienei
Seimo narių frakcijoms

DĖL 2012-10-14 d. REFERENDUMO REZULTATŲ ĮGYVENDINIMO 

2012-10-18 d. Vyriausioji rinkimų komisija patvirtino Lietuvos Respublikos patariamojo referendumo rezultatus – referendumas įvyko, nes jame dalyvavo 52,58% visų rinkėjų, net 62,68% balsavusiųjų nepritarė naujos atominės elektrinės statybai Lietuvos Respublikoje.

LR Referendumo įstatymo 8 str. 2 d. įpareigoja Seimą per 30 d., t.y. iki š.m. lapkričio 18 d. įgyvendinti šį referendumo rezultatą. Tauta, kuriai po ilgos pertraukos buvo leista pasakyti savo nuomonę vienu svarbiausių tautos ateičiai ir egzistencijai klausimų, aktyviai ir pakylėtai dalyvavo balsavime, patikėjo, kad jos balsas šioje valstybėje yra svarbus, ir didžiule balsų persvara pasisakė prieš naujos atominės elektrinės statybą. Referendumo klausimo formuluotė yra aiški ir nedviprasmiška. Seimas neturi teisės atidėti šio referendumo rezultato įgyvendinimo ir privalo tai padaryti LR Referendumo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Privalomojo referendumo atveju balsuojama dėl konkrečios teisės normos, o patariamojo referendumo atveju – dėl principo, kurį Tautai nutarus, Seimas privalo įgyvendinti. Įstatymas nesuteikia teisės Seimui paneigti ar pakeisti šią Tautos valią, tik įpareigoja ją įgyvendinti.

Kadangi naujos atominės elektrinės statybos klausimai buvo spręsti priimtais LR Atominės elektrinės įstatymu (2007-06-28 Nr.X-1231), LR Įstatymu dėl koncesijos suteikimo ir Lietuvos Respublikos esminių turtinių įsipareigojimų prisiėmimo Visagino branduolinės (atominės) elektrinės projekte (2012-06-21 Nr.XI-2085), todėl Seimas įgyvendinti šį referendumo rezultatą gali tik skubos tvarka priimdamas įstatymą, kuriuo pripažįstami netekę galios šie du įstatymai. Atsižvelgiant į šio referendumo rezultatą koreguotina ir Nacionalinė energetikos strategija, tačiau tai jau yra išsamesnės diskusijos reikalaujantis klausimas, kurį įgyvendinti pareiga teks naujai išrinktam Seimui. 

Šio sprendimo priėmimo vilkinimas ar Tautos valios ignoravimas, dangstantis patariamojo referendumo pavadinimo dviprasmiškumu ir ignoruojant vienareikšmišką LR Referendumo įstatymo 8 str. 2 d. nustatytą privalomą įpareigojimą Seimui įgyvendinti patariamajame referendume įstatymų leidėjui pareikštą Tautos valią, ne tik akivaizdžiai ir skaudžiai smogtų tarptautiniam Lietuvos autoritetui, bet ir reikštų, kad Lietuvos Respublikai vadovauja Seimas, atvirai ignoruojantis Tautos valią.

Kovo 11-osios Nepriklausomybės atstatymo aktas buvo skelbtas ir įgyvendintas ne tam, kad Tautos renkama valdžia ignoruotų Tautos valią, pareikštą referendumo būdu. Už Lietuvos laisvę buvo pralietas kraujas ne tam, kad valdžia tyčiotųsi iš Tautos valios, apsimesdama, jog nesupranta, kas įvyko. Tautos valios nevykdymas Seime nulemtų visuotinį ir sunkiai savo pasekmėmis prognozuojamą visišką Lietuvos piliečių nusivylimą demokratijos prasme ir LR Konstitucijoje įtvirtintomis piliečių teisėmis, piliečių renkama valdžia.

Drįstu priminti, kad vadovaujantis 1989 m. lapkričio 03 d. priimtu “Lietuvos TSR referendumo įstatymu” po 1991 m. vasario 9-os dienos visuotinės apklausos dėl Lietuvos nepriklausomybės rezultatų Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė konstitucinį įstatymą „Dėl Lietuvos valstybės“ (1991-02-11, Nr.I-1051), tebegaliojantį ir šiandien, nors Seimo dažnai ignoruojamą. Prieš šį įstatymą iš 117 deputatų balsavo tik vienas. Įstatymą pasirašė praėjusią savaitę 80-mečio proga tinkamai pagerbtas ir apdovanotas buvęs  Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis.

Todėl, atsižvelgiant į 2012-10-14 d. LR referendumo rezultatą ir vadovaudamasis man įstatymo suteiktomis Nepriklausomybės Akto signataro statuso teisėmis, teikiu Seimui skubos tvarka svarstyti šį įstatymo projektą – pripažinti netekusiais galios šiuos du įstatymus: LR Atominės elektrinės įstatymą ir LR Įstatymą dėl koncesijos suteikimo ir Lietuvos Respublikos esminių turtinių įsipareigojimų prisiėmimo Visagino branduolinės (atominės) elektrinės projekte, tai pat prašau inicijuoti Seime Nacionalinės energetikos strategijos pakeitimo svarstymą.

Atkreipiu jūsų dėmesį ir į tai, kad Lietuvos geologai niekada nederino Drūkšių aikštelės Ignalinos AE statybai, o 1972-06-16 Lietuvos geologijos valdybos Pažymoje dėl šios statybos konstatuota, kad ši aikštelė neatitinka sanitarinių AE projektavimo taisyklių (Nr.38/3-68) 7b punkto reikalavimų. Ignalinos AE statybą suderino ne Lietuvos, o TSRS Geologijos ministerijos atsiųsti geologai. Po Černobylio AE ir Fukušimos AE avarijų reikalavimai aikštelėms AE statybai tik sugriežtėjo. Todėl prašau išsiaiškinti, kodėl Visagino AE statybos aikštelės parinkimui pritarta ir kokiu būdu tai padaryta, paskelbti viešai apie tai visuomenei.

Atkreipiu jūsų dėmesį ir į tai, kad 2012-06-08 d. Europos Komisijos nuomonėje Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl Visagino AE statybos konstatuota, kad neišspręstas radioaktyvių atliekų saugojimo klausimas. Šio sprendimo kaina taip pat prilygintina AE statybos kainai. Didelio radioaktyvumo atliekos turi būti saugomos iki 500000 metų, o šis klausimas Lietuvoje negali būti išspręstas, nes neturime tam tinkamų geologinių struktūrų. Šioje Europos Komisijos nuomonėje minima 5 mlrd. EUR tiesioginių Visagino AE statybos išlaidų suma pagal kitų šalių patirtį praktiškai padvigubės ir dėl AE uždarymo išlaidų, dėl kurių taip pat nėra sprendimo.

Tačiau svarbiausias AE statybos klausimas yra jos saugumas. Atominė elektrinė dėl labai didelių išsiskiriančių šilumos kiekių privalo būti nuolat aušinama, net sustabdžius jos veiklą. Bet koks aušinimo sutrikimas net keletui sekundžių gali sukelti reaktoriaus aktyviosios zonos suirimą. Taip atsitiko ne tik Trijų Mylių Salos AE ir Černobylio AE, bet ir keturiuose Fukušimos AE reaktoriuose, kurių avarija iki šiol nėra likviduota. Todėl rizikos dėl AE statybos ir veikimo Lietuvoje klausimą teisę spręsti turi tik Tauta. Ypač maža Tauta, gyvenanti mažoje teritorijoje. Tai deklaravo ir Tautos nuomonę gerbė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, atvedęs Lietuvą į Nepriklausomybę. Seimas taip pat neturi teisės negerbti Tautos valios.

Tokie Seimo nariai neturi teisės atstovauti Tautos ir dalyvauti bet kokiuose rinkimuose.

Taip pat prašau pateikti ir viešai paskelbti informaciją apie tai, ar Lietuvos valdžia oficialiai sutiko su AE statybomis Karaliaučiaus srityje ir Baltarusijoje, nes pagal TATENA reikalavimus AE statybai pasienyje su kita valstybe būtinas tos valstybės sutikimas, taip pat ar gauti Latvijos ir Baltarusijos sutikimai dėl Visagino AE statybos.

2012-10-23 Vilnius