Aktualijos

Romuva apskundė Seimo narį Ž. Pavilionį Seimo etikos ir procedūrų komisijai

Written by Redakcija · 4 min read

Liepos 22 d. Senovės baltų religinė bendrija Romuva Seimo Etikos ir procedūrų komisijai apskundė Seimo narį Žygimantą Pavilionį dėl viešų pasisakymų įžeidžiančių ir šmeižiančių Romuvos tikinčiuosius. Seimo komisijai įteiktame skunde rašoma, kad Seimo nario Ž. Pavilionio birželio 27 d. tikrovės neatitinkantys vieši pasisakymai Seime ne tik įžeidė ir apšmeižė Senovės baltų religinę bendriją „Romuva“, bet ir galėjo turėti lemiamos įtakos balsavimui dėl valstybės pripažinimo suteikimo šiai bendrijai.

Kaip žinia, šių metų birželio 27 d. Seimas nepritarė, kad Senovės baltų religinei bendrijai Romuva būtų suteiktas valstybės pripažinimas. Už pasisakė 40, prieš – 31 , susilaikė – 15 Seimo narių.Birželio 27 d. Seimo posėdyje prieš valstybės pripažinimo suteikimą pasisakęs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narys Žygimantas Pavilionis, be kita ko, pareiškė (ištrauka iš stenogramos):

/…/ Ne­už­mirš­ki­me, kad Ru­si­jos KGB nuo­sek­liai nuo so­vie­ti­nių lai­kų da­rė vis­ką, kad pa­go­ny­bė Lie­tu­vo­je su­stip­rė­tų. Pa­skai­ty­ki­te A. Du­gi­no raš­tus. Jis aiš­kiai įvar­di­na, kad krikš­čio­ny­bė yra vie­nas iš tų ak­me­nų, ku­riuos rei­kė­tų Lie­tu­vo­je su­nai­kin­ti, tai bu­vo ir par­ti­za­ni­nio ju­dė­ji­mo at­ra­ma. To­dėl aš ma­nau, kad no­rė­da­mi ar ne­no­rė­da­mi, są­mo­nin­gai ar ne­są­mo­nin­gai šiuo me­tu tie, ku­rie tei­kia šį pro­jek­tą, tie­siog vyk­do Krem­liaus in­struk­ci­ją. Vyk­do­te tai, apie ką A. Du­gi­nas ra­šė sa­vo kny­go­se la­bai stam­biu šrif­tu. Taip pat pa­gal­vo­ki­te apie mū­sų san­ty­kius su Len­ki­ja. Ne­tru­kus vi­si va­žiuo­si­me Liub­li­no uni­ją mi­nė­ti. Pa­gal­vo­ki­te apie tai, kaip bū­tu­mė­te pa­žiū­rė­ję po­pie­žiui į akis, nes ban­dė­te šį įsta­ty­mą prieš me­tus pri­im­ti, bet, ma­tyt, su­si­gė­do­te. Pa­gal­vo­ki­te apie tuos ge­o­po­li­ti­nius as­pek­tus, ku­rie tik­rai bus pa­nau­do­ti. Mes bū­si­me iš­juok­ti vi­sa­me krikš­čio­niš­ka­me pa­sau­ly­je, nes mes, aiš­ku, bū­si­me uni­ka­lūs tuo. Taip pat pa­gal­vo­ki­te apie bū­si­mą Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo by­lą, ku­riai, aš ma­nau, tik­rai su­rink­si­me pa­ra­šus, nes tas nuo­sta­tas, ku­rias mi­nė­jo My­ko­las, jūs aki­vaiz­džiai pa­žei­džia­te.

Romuvos vadovės, Krivės Inijos Trinkūnienės pasirašytame skunde Seimo Etikos ir procedūrų komisijai Ž. Pavilionio teiginiai įvertinti ne tik neatitinkančiais tikrovės, bet šmeižikiškais, įžeidžiančiais tikinčiuosius ir kurstančiais diskriminaciją religiniu pagrindu, siekiant suvaržyti religinės bendrijos teises.

„Mūsų nuomone, tiek čia išnagrinėti Seimo nario Ž. Pavilionio antikonstituciniai pasisakymai, tiek ir Seime išplatintas arkivyskupo laiškas pažeidė fundamentalias Romuvos teises, o taip pat etiką ir demokratines procedūras, svarstant Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl vals­ty­bės pri­pa­ži­ni­mo su­tei­ki­mo Se­no­vės bal­tų re­li­gi­nei bendri­jai „Ro­mu­va“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-2016(2). Prašome išnagrinėti šiuos pažeidimus ir priimti sprendimą, ar svarstant ir balsuojant dėl šio Seimo nutarimo padaryti pažeidimai nesukuria rimto pagrindo pakartoti paties projekto svarstymą ir balsavimą dėl jo“, – rašoma Romuvos skunde Seimo Etikos ir procedūrų komisijai.

I. Trinkūnienė priminė, kad Romuva yra Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota religinė bendrija, jau veikianti 27 metus. Pasak jos, Romuva niekada nėra pažeidusi kitų religinių bendrijų ar asmenų teisių, niekam nekelia jokių grėsmių, niekad nesirengė kam nors kenkti ar užsiimti kokia nors nedora veikla.

Pasak I. Trinkūnienės, Ž. Pavilionis jau ne pirmą kartą viešai platina kaltinimus, kad Romuvos veikla esą kelia kažkokias grėsmes Lietuvai, jos saugumui. „Dėl to jau buvome priversti oficialiai kreiptis į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą, kuris pateikė išvadą, jog Romuvos veikla jokios grėsmės mūsų šaliai nekelia. Seimo narys žinojo apie šią išvadą, tačiau ir toliau tyčia platino išgalvotus kaltinimus Romuvai apie jos sąsajas su „Kremliumi“ ar su „Rusijos KGB“, – teigė Romuvos Krivė.

„Savo šalyje, kur kiekviena žemės vieta kvėpuoja senąja mūsų protėvių dvasia, mes jaučiamės diskriminuojami. Kiekvienas žmogus, su kuriuo tenka kalbėtis pastaruoju metu, labai nustemba, kad Romuva yra ne tik netradicinė religinė bendrija, bet dar ir valstybės nepripažinta… Ypač žmones stebina ir piktina klaidinantys teiginiai ir šmeižtas iš Seimo narių lūpų. Tai skatina mus kreiptis į Seimo etikos komisiją, prašant įvertinti Seimo nario elgesį“, – sakė I.Trinkūnienė.

„Romuva, suėjus įstatymo nustatytam terminui, teisės aktų nustatyta tvarka pateikė prašymą dėl valstybės pripažinimo suteikimo. Teisingumo ministerija, daugiau kaip pusę metų nagrinėjusi prašymą ir atlikusi tyrimą, nerado kokių nors teisinių kliūčių, dėl kurių mūsų prašymas dėl valstybės pripažinimo ir atitinkamas Seimo nutarimo projektas neturėtų būti teikiamas Seimui svarstyti. Dar daugiau visos Romuvos prašymą ir Teisingumo ministerijos išvadą vertinusios valdžios institucijos davė teigiamą sutikimą. Tad jokių objektyvių priežasčių atmesti mūsų religinės bendrijos prašymą suteikti mums įstatymo numatytas teises nėra “, – pabrėžė Romuvos atstovas viešiesiems ryšiams Jonas Vaiškūnas.

Dėl Romuvos valstybinio pripažinimo Teigiamas išvadas Seimui buvo pateikę Seimo žmogaus teisių, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos ir Seimo Kultūros komitetai, Vyriausybė bei Seimo teisės departamentas

Pripažinta valstybės religinė bendrija yra laikoma valstybės socialinio, dvasinio ir kultūrinio paveldo dalimi. Tokia bendrija turi teisę mokyti tikybą valstybinėse mokyklose, jei to pageidauja mokinių tėvai, valstybė pripažįsta jos sudarytas santuokas, padengia be darbo sutarčių bendruomenėse dirbančių dvasininkų socialinį draudimą, taiko žemės mokesčio lengvatą, LRT suteikia laiką transliuoti bendrijos apeigas.

Pridedame:

Ž. Pavilionio kalbos vaizdo įrašas. Įterpimo kodas:

<iframe width=’600′ height=’353′ src=”https://www.youtube.com/embed/GLkBKmkYhyg?&theme=dark&autohide=2&start=5582&end=5668″frameborder=”0″></iframe><div style=’font-size: 0.8em’><a href=’http://codegena.com/generator/Youtube-Embed-Code-Generator.html’>Created by Codegena.</a></div>

 

Inija TRINKŪNIENĖ
Senovės baltų religinės bendrijos Romuva Krivė

Jonas VAIŠKŪNAS
Senovės baltų religinės bendrijos Romuva atstovas viešiesiems ryšiams

8-682 14559, jonas.vaiskunas@gmail.com