Aktualijos

Suįžūlėjęs ir beatodairiškai einantis va bank blogis pradžioje visada atrodo stipresnis

Written by admin · 3 min read

Algirdo Patacko kalba piliečių sueigoje Vilniuje, gegužės 26 d.

…mes nesitrauksim, nes neturime kur trauktis. Nebėra kur trauktis – jeigu tavo akivaizdoj, tavo akyse plėšomas mažas vaikas, kuris ką tik grojo vaikiška fleita ir lakstė kaip drugelis po savo vaikystės kiemą, po saugią Klonio erdvę, kurią saugojo žmonių gerumas, kurią užstojome savo kūnais, ir kuri buvo suardyta, beatodairiškai ir agresyviai, įžūliai apmeluota, apšmeižta ir išsityčiota, stebint abejingiesiems ar apakintiems. Mes

nesitrauksim ir nepulsim į desperaciją ir neišeikvosim sukauptos švento pykčio energijos karštakošiškai šūkaudami. Mes neturime ką prarasti, mes veiksim nuosekliai ir ramiai, netgi taupydami jėgas, nes suvokiame, kad susikaupusio blogio vienu ypu nenugalėsi, kad laukia ilgas Gėrio kovos su Blogiu maratonas, kur ypač svarbu ištvermė ir šaltas ryžtas. Suįžūlėjęs ir beatodairiškai einantis va bank blogis pradžioje visada atrodo stipresnis, ir daugelis to išsigąsta ir paklūsta, bet tuo jis sunaikina pats save, nes visada atsiranda tokių, kurie neturi kur trauktis. Blogis bijo būtent jų – tų, kurie neturi kur trauktis, kurie pasiryžę eiti iki galo, kad išlaikytų savo kaip žmogaus orumą. Dar labiau bijo tų, kurie žino, ką ir kaip reikia daryti, ir daro tai nepaisydami nieko, ištvermingai ir nuosekliai, žinodami, kad anksčiau ar vėliau Gėrio pergalė yra neišvengiama, nes taip sumąstyta Dievo. Tvermės ir ryžto, šalto ryžto mums visiems, čia susirinkusiems, ir tepadeda mums Dievas ir gimtosios Lietuvos dangus…

Nijolės Oželytės kalba piliečių sueigoje Vilniuje, gegužės 26 d.

Sveiki, patvoriniai 🙂 Mus vadina patvoriniais, matyt, norėdami suniekinti, pažeminti, įžeisti, tačiau lėkšti piktavaliai nesuvokia, kad taip vadindami tik pagerbia mus – teisingumo siekiančius. Pokario metais, siekiant to paties niekingo tikslo – sumenkinti žmonių akyse, į kaimų ir miestelių patvorius būdavo sumetama Lietuvos garbė ir sąžinė – žiauriai nukankinti mūsų Tėvynės partizanai. Tad šiandien iš patvorių kyla teisingumo reika- laujanti garbinga Lietuva. Mūsų – nesutinkančių su smurtaujančiųjų melu, dabar yra daug daugiau, negu jų anuo metu ir mes neketiname leisti neteisingumui vešėti ir išvyti mūsų vaikų iš gimtosios žemės.

Mes atėjome čia, į Daukanto aikštę, tikėdamiesi, kad kažkas mus girdi, – nors Prezidentūros langai aklinai uždaryti, – nes daugiau mums nebėra kur eiti. Premjerui, kaip prasitarė jo patarėjas, į visas Lietuvos mergaites, vadinasi, ir į visus žmones bei teisingumą, nusišvilpt – jis statosi sau atominį paminklą. Seimo pirmininkė taip dažnai keičia kaukes, kad lieka neaišku, kuris veidas tikras, į kurį turėtume kreiptis.

Prezidente, dauguma, o gal ir visi čia esantys, balsavo už Jus pasitikėdami ir gerbdami, netgi didžiuodamiesi, nes tuomet daugelį dalykų mes su Jumis matėme vienodai – valstybę iš vidaus griaunančias slaptąsias tarnybas, neteisingumą teisėtumu verčiančią teisėsaugą, mafijinių grupuočių diktatą parsiduodantiems politikams, melą, sąmoningai nuodijantį viešąją erdvę. Atėjo laikas pasitikrinti regėjimą, nes mums neramu, kad žvelgdami į tuos pačius dalykus, matome skirtingą vaizdą. Būtina išsiaiškinti, kieno – Jūsų ar mūsų – akys netenka regėjimo arba yra užmerktos.

Mes matėme, kaip galimas kriminalinis nusikaltėlis Černiauskas policininkų akivaizdoje fiziškai ir moraliai prievartavo bejėgį vaiką ir iki šiol yra nepatrauktas atsakomybėn. PREZIDENTE, O KĄ MATĖTE JŪS?

Mes matėme, kaip vaiko teisių apsaugos kontrolierė viešai gyrėsi, kad verkė iš džiaugsmo, matydama prievartaujamą vaiką, girdėdama jo širdį veriantį klyksmą. Ir šis neadekvatus, rimtos psichologinės pagalbos reikalingas asmuo dar tebėra vaiko teisių kontrolierius. PREZIDENTE, O KĄ MATĖTE JŪS?

Mes matėme, kaip arogantiškas, panieką žmonėms demonstruojantis Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Kryževičius paniekino Lietuvos teismą, nes viešai žemino ir pravadžiavo teisėjo imunitetą turintį asmenį ir iki šiol jis dar tebeužima jam aiškiai netinkamas aukštas pareigas, iki šiol jis nesvarstytas teisėjų garbės teisme. O gal nėra, ką teisia, kai žmogus negarbingas? PREZIDENTE, O KĄ MATĖTE JŪS?

Mes matėme, kaip buvęs Generalinio Prokuroro pavaduotojas ap- kaltino Prezidentės patarėją atviru melu, o tai reiškia, kad apkaltino jį slėpus valstybei svarbią informaciją, klaidinus Prezidentę. Tas pareiš- kimas liko be įvertinimo, o juk susiginčijo ne du girti berneliai kaime, o aukšti pareigūnai, vieno iš kurių melas labai pakenkė valstybei. PREZIDENTE, O KĄ MATĖTE JŪS?

Mes matome, kad tie, kurie priešinosi Jūsų išrinkimui, tie, kurie Jus žemino, niekino, ir pravardžiavo, dabar džiaugiasi ir giria Jus. PREZIDENTE, O KĄ MATOTE JŪS?

Mes matome, kad nesugebėję Jūsų sunaikinti piktavaliai stengiasi tai padaryti mūsų – teisingumo siekiančių žmonių rankomis. Jie parūpins Lietuvai sąžinės kalinių. Ar norite būti politinių kalinių šalies vadove? PREZIDENTE, O KĄ MATOTE JŪS?

Prezidente, nebijokite savo žmonių – mes dar pasitikime Jumis ir Jus gerbiame, bijokite veidmainių pataikūnų, jie išduos, parsiduodami tam, kuris daugiau moka. Didžiulė pagarba ir pasitikėjimas, kai yra išduodami, virsta nusivylimu ir panieka – išvenkite to nepavydėtino likimo. Jei pasirinkste teisingumą, galite nukentėti nuo teisės fariziejų, tačiau, kaip rodo prieš porą tūkstančių metų vykusi melo ir tiesos susidūrimo istorija, garbinga būti nukryžiuotam už TIESĄ. Ir jau du tūkstančius metų gėdos dėmę nešioja tas, kuris nusiplovė rankas. PREZIDENTE, O KAIP PASIELGSITE JŪS?

Abejingų ir bijančių visais laikais būdavo dauguma. Tiesos siekiantys visuomet buvo ujami, žeminami, persekiojami ir žudomi, o po mirties – paskelbiami šventaisiais. Tačiau kaip menka liepsnelė nugali didelę tamsą, taip ir teisingieji ištiesina gyvenimo erdvę – tai, ką jie daro – visiems gyvenimo kelius nušviečia.

Pokario patvoriuose amžinai garbei suguldyti partizanai aukojosi tam, kad mes galėtume KURTI Lietuvą, KURTI, o ne griauti.

Kas griauna Lietuvą – mes ar neteisingumas? PREZIDENTE, KĄ MANOTE JŪS?

***

ekspertai.eu Trečiadienis, 30 Gegužė 2012 04:10