Aktualijos

Valstybės institucijos ignoruoja paminėti 1941-ųjų Birželio Sukilimo 75 m. jubiliejų

Written by Redakcija · 3 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 14 metų    

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei

LR Ministrui Pirmininkui  Algirdui Butkevičiui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

Lietuvos žmonėms

Žiniasklaidai 

                                  P A R E I Š K I M A S

Valstybės institucijos ignoruoja paminėti 1941-ųjų Birželio Sukilimo 75 m. jubiliejų                                         Vilnius,  2016-06-01 

2016-03-16 kreipėmės į Jus „Dėl 1941-ųjų Birželio sukilimo Deklaracijos įteisinimo“. Kreipimesi rašėme:  2015 m. gegužės 13 d. Vilniaus sąjūdininkų susirinkimas atkreipė dėmesį į tai, kad:

–  2016 metais minėsime 1941 m. Birželio (22–28 d.) sukilimo 75 metų Jubiliejų;

– sukilėliai Birželio 23 d. paskelbė Lietuvos Laikinosios Vyriausybės PAREIŠKIMĄ „Nepriklausomybės atstatymo DEKLARAVIMAS“;

–  sukilėliai  išlaisvino Lietuvą nuo sovietų okupantų;

–  Sukilimo metu žuvo apie 2000 sukilėlių;

– Sukilimo dvasia, ryžtas ir pasiaukojimas įkvėpė žmones kovoti dėl valstybingumo atkūrimo per sovietų ir fašistų okupacijas, partizaninio karo metu ir Sausio 13-osios barikadose.

Susirinkimas PRAŠO, kad Sukilimo Deklaracija būtų pripažinta kaip Lietuvos Respublikos teisės aktas  – ĮSTATYMAS (priedas Nr. 1, www.sajudis.com  2015.05.13).

PABRĖŽIAMEkad daugelis  organizacijų ne kartą kreipėsi į Jus dėl 1941 m. Birželio sukilimo Deklaracijos įteisinimo (priedas Nr. 2, www.sajudis.com  2013.04.10).

Daugelis organizacijų iki šiol aktyviai agituoja, kad Sukilimo 75 metų Jubiliejaus proga Deklaracija būtų įteisinta kaip įstatymas. Darbai vilkinami, o iniciatyvos gniuždomos. Visuomenininkai – Laisvės kovotojai daug nuveikė ir pasirengę nuveikti dar daugiau, kad Sukilimo Deklaracija būtų įteisinta kaip įstatymas.

Pastaraisiais metais Amžinybėn išėjo 1941 m. Birželio 22–28 dienų sukilėliai Pilypas Narutis Žukauskas, Rimantas  Eigelis, Kazimieras Gediminas Ruzgys, Viktoras Ašmenskas, Mindaugas Bloznelis, Aleksandras  Bendinskas. Amžinybėn išėję Laisvės kovotojai monsinjoras Alfonsas Svarinskas, Edvardas Burokas, akademikas Antanas Kudzys ir daugelis bendraminčių ragino Lietuvos institucijas ir politikus 1941 m. Birželio sukilimo Deklaraciją įteisinti kaip įstatymą.

ATREIPIAME DĖMESĮ, kad 2015m. lapkričio 12 d. grupė Seimo narių įregistravo Rezoliuciją „Dėl 1941 m. Birželio 23-iosios sukilimo įvertinimo“, kurioje  raginama 1941 m. birželio 23 d. paskelbtą Lietuvos laikinosios vyriausybės pareiškimą „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ įtvirtinti kaip teisės aktą – projektas Nr. XIIP-3328(2) (priedas Nr. 3).           APGAILESTAUJAME, kad šio dokumento Seimas dar net nepradėjo svarstyti.

Pateikiame NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO DEKLARAVIMAS Lietuvos vaizdo ir garso archyvo garso plokštelės tekstą:

„Dėmesio! Dėmesio! Kalba Kaunas! Nepriklausoma Lietuva!

Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas

Susidariusi Laikinoji ir naujai atgimstančios Lietuvos vyriausybė šiuo skelbia atstatanti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lietuvos valstybė entuziastingai pasižada prisidėti prie Europos organizavimo naujais pagrindais. Žiauraus bolševikų teroro iškankinta lietuvių tauta ryžtasi kurti savo ateitį tautiniais vienybės ir socialinio teisingumo pagrindais.

Pasirašė  Ministeris Pirmininkas Škirpa

Krašto apsaugos ministeris brigados generolas Raštikis

Užsienio reikalų ministeris Sipaitis

Finansų ministeris Matulionis

Darbo ministeris daktaras Pajaujis

Pramonės ministeris daktaras inžinierius Damušis

Prekybos ministeris Vytautas Statkus

Žemės ūkio ministeris profesorius Vitkus

Komunalinio ūkio ministeris inžinierius Landsbergis

Valstybės kontrolės – Vainauskas

Skamba Lietuvos Respublikos himnas“.

IKI  1941 m. BIRŽELIO SUKILIMO 75 metų JUBILIEJAUS LIKO 3 MĖNESIAI.

PRAŠOME JŪSŲ  imtis visų reikiamų priemonių, kad švenčiant 1941 m. Birželio sukilimo 75 metų JUBILIEJŲ,  Lietuvos laikinosios vyriausybės pareiškimas „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ būtų įtvirtintas kaip ĮSTATYMAS (žiūr. www.sajudis.com  2016-03-16).

Lietuvai šis SUKILIMAS ir priimta  NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO DEKLARACIJA turėjo ypatingą reikšmę valstybei kovojusiai prieš komunistinę ir fašistinę diktatūras bei Sąjūdžio veikloje atkuriant ir ginant Lietuvos Nepriklausomybę.

Valstybė – tai mes Lietuvos Respublikos žmonės. Valstybės valdymą ir savo likimus žmonės patikėjo Prezidento, Parlamento, Vyriausybės, Savivaldos ir Mero institucijoms.

Apgailestaujame, kad iki šiol atsakingiausios valstybės institucijos ir valstybės švenčių dienų organizavimo komisija bei politikai nesureagavo į 1941 m. Birželio 22–28 d. SUKILIMO 75 metų Jubiliejaus minėjimą. Todėl darome prielaidą, kad valstybę valdantieji ignoruoja  1941 Birželio SUKILIMĄ ir bandoma trinti istoriją iš žmonių atminties.

Dėkojame, kad Laisvės kovotojai, sąjūdininkai ir eilė institucijų ėmėsi iniciatyvos paminėti 1941 Birželio SUKILIMĄ 2016-05-18 Obeliuose (žiūr. www.obeliupaminklas.lt) ir 2016-06-…………………….Vilniuje (žiūr. www………………………………………).

Kviečiame Lietuvos žmones VISAME PASAULYJE  aktyviai paminėti 1941 m. Birželio 22–28 d. SUKILIMO 75 metų Jubiliejų.             Geri darbai visada pasilieka žmonių atmintyje ir istorijoje.

Tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius

1941 m. Birželio 22 -28 dienų Sukilimo dalyvis Jonas Algirdas Antanaitis

 

Atsakingasis sekretorius  Algimantas Budriūnas

Pirmininko pavaduotoja  Regina Jakučiūnienė

Tarybos narys Juozas Parnarauskas

Tarybos narys   Kęstutis Balčiūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius,   J. Parnarauskas,  V. Ramanauskas, G. Rotomskienė,   P. Sakalauskas,  M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteirauti: A. Budriūnas  8 673 95837, L. Kerosierius 2318111, R. Jakučiūnienė 242 3428

Adresas korespondencijai  Balsių 59, LT-08400, Vilnius

  1. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com